Glavno tajništvo

Članak 5.

(1) Glavno tajništvo obavlja stručne, pravne, upravne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva. Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva te ostvaruje koordinaciju s Vladom Republike Hrvatske. Usklađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica. Obavlja poslove vezano uz procjenu učinaka propisa. Vrši nomotehničku obradu akata koja uključuje i nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa te priprema, izrađuje i usklađuje akte za potpis ministru. Obavlja poslove vezane uz pravne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja obrane koje priprema i izrađuje nadležna ustrojstvena jedinica. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama postupa po zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama, vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te periodična i godišnja izvješća. Priprema očitovanja za Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odnosno nadležna državna odvjetništva kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske u vezi sa zastupanjem u imovinsko-pravnim sporovima i poduzima pravne radnje radi zaštite interesa Republike Hrvatske u postupcima u kojima je stranka Republika Hrvatska – Ministarstvo obrane, osim radnih sporova. Glavno tajništvo obavlja opće poslove i poslove središnjeg arhiviranja u Ministarstvu, kao i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za opće poslove i pripremu akata

2.2. Sektor za imovinske sporove i naknadu štete.

2.1. Sektor za opće poslove i pripremu akata

Članak 6.

(1) Sektor za opće poslove i pripremu akata obavlja opće, stručne, pravne i upravne poslove za Ministarstvo. Izrađuje i usklađuje propise o uredskom poslovanju za Ministarstvo i provodi nadzor nad primjenom tih propisa, izrađuje akte o pravu na potpis akata u Ministarstvu i o tome vodi evidencije, vodi elektroničke urudžbene zapisnike i upisnike predmeta upravnog postupka. Sektor priprema, usklađuje i izrađuje akte te vrši nomotehničku obradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te drugih akata koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice. Obavlja poslove vezano uz procjenu učinaka propisa. U suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama priprema i usklađuje akte koje donosi ministar. Obavlja poslove vezane uz pravne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja obrane koje priprema i izrađuje nadležna ustrojstvena jedinica. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama postupa po zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama, vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te sastavlja periodična i godišnja izvješća. Obavlja stručne poslove vezane za nadzor nad zaštitom arhivske građe, vođenje arhivske evidencije te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) U Sektoru za opće poslove i pripremu akata ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za opće i potporne poslove i pripremu akata

2.1.2. Služba za izradu i usklađenje akata.

2.1.1. Služba za opće i potporne poslove i pripremu akata

Članak 7.

(1) Služba za opće i potporne poslove i pripremu akata obavlja stručne, upravne, administrativne i tehničke poslove za Ministarstvo. Izrađuje i usklađuje propise o uredskom poslovanju za Ministarstvo i provodi nadzor nad primjenom tih propisa, izrađuje akte o pravu na potpis akata u Ministarstvu i o tome vodi propisane evidencije ovlaštenih potpisnika pismena, ugovora i akata donesenih u upravnim stvarima u Ministarstvu, Glavnom stožeru i Oružanim snagama, vodi elektroničke urudžbene zapisnike i upisnike predmeta upravnog postupka. Obavlja poslove u svojem djelokrugu u vezi s izradom međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja obrane. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama postupa po zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama, vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te sastavlja periodična i godišnja izvješća. Obavlja stručne poslove vezane za nadzor nad zaštitom arhivske građe, vođenje arhivske evidencije. U suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama priprema akte koje donosi ministar te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) U Službi za opće i potporne poslove i pripremu akata ustrojavaju se:

2.1.1.1. Odjel općih poslova

2.1.1.2. Središnji vojni arhiv

2.1.1.3. Odjel za pripremu akata.

2.1.1.1. Odjel općih poslova

Članak 8.

Odjel općih poslova obavlja opće, administrativne i tehničke poslove za Ministarstvo. Izrađuje i usklađuje akte o uredskom poslovanju za Ministarstvo i provodi nadzor nad primjenom tih akata, objavljuje propise, obavijesti i upute na Glavnom intranet portalu, vodi evidencije pečata na korištenju u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, Glavnog stožera i Oružanih snaga, evidencije pečata, obrađuje zahtjeve za izradu natpisnih ploča, brine se o zaštiti tajnosti pošiljaka u skladu s propisima o informacijskoj sigurnosti, izrađuje akte o pravu na potpis akata u Ministarstvu i o tome vodi propisane evidencije ovlaštenih potpisnika pismena, ugovora i akata donesenih u upravnim stvarima u Ministarstvu, Glavnom stožeru i Oružanim snagama, vodi elektroničke urudžbene zapisnike i upisnike predmeta upravnog postupka, surađuje s ovlaštenim davateljima poštanskih usluga, obavlja poslove kontrole i ovjere računa po izvršenim poštanskim uslugama, obavlja poslove skeniranja, fotokopiranja i uvezivanja za ustrojstvene jedinice Ministarstva, organizira prijam, razvrstavanje, otpremu i dostavu pošiljaka te obavlja druge poslove u okviru svojega djelokruga.

2.1.1.2. Središnji vojni arhiv

Članak 9.

(1) Središnji vojni arhiv obavlja stručne i upravne poslove vezane za nadzor nad zaštitom arhivske građe, vođenje arhivske evidencije za arhivsku građu koja se nalazi u arhivama, preuzimanje arhivske građe od arhivskih sabirnih središta po isteku propisanih rokova, izravno preuzimanje arhivske građe ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Glavnog stožera, stručnu obradu arhivske građe, snimanje, kopiranje i izradu trajnih kopija građe radi zaštite izvornika, razmjenu arhivske građe radi kompletiranja arhivskih fondova i zbirki, odabir i izdvajanje građe kojoj je istekao rok čuvanja, izdavanje potvrda o činjenicama koje su sadržane u izvornicima ili kopijama arhivske građe, stručnu i znanstvenu obradu foto-građe i foto-dokumenata, laboratorijsku obradu i izradu fotografija, kao i prikupljanje, obradu i arhiviranje video i filmskog materijala te montažu i izradu video- zapisa.

(2) Središnji vojni arhiv ustrojava se uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju odjela.

2.1.1.3. Odjel za pripremu akata

Članak 10.

Odjel za pripremu akata obavlja poslove pripreme akata koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice, a odnosi se na pripremu očitovanja, davanja mišljenja nadležnim tijelima, izradu izvješća i sl. U suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama priprema akte koje donosi ministar. Obavlja poslove i radnje u vezi s izradom i sklapanjem međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja obrane koje pripremaju nadležne ustrojstvene jedinice. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama postupa po zaprimljenim zahtjevima za pristup informacijama, vodi očevidnik zaprimljenih zahtjeva te sastavlja periodična i godišnja izvješća. Odjel obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

2.1.2. Služba za izradu i usklađenje akata

Članak 11.

(1) Služba za izradu i usklađenje akata izrađuje i usklađuje akte koje donosi ministar. Služba vrši nomotehničku obradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice iz svojega djelokruga i priprema ih za ministra radi upućivanja u daljnju proceduru nadležnim tijelima. Služba obavlja poslove vezano uz procjenu učinaka propisa u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, nositeljem izrade propisa. Koordinira procjenu učinaka propisa s nadležnim tijelima vezano uz gospodarski, financijski, socijalni i ekološki učinak. Sudjeluje u izradi prijedloga plana propisa vezano uz godišnji plan propisa koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Predlaže propise za koje je potrebno provesti postupak procjene učinaka propisa, provodi prethodnu procjenu propisa, surađuje s ustrojstvenim jedinicama stručnog nositelja izrade propisa te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa. U suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama priprema, usklađuje i izrađuje akte koje donosi ministar te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) U Službi za izradu i usklađenje akata ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za izradu akata

2.1.2.2. Odjel za usklađenje akata.

2.1.2.1. Odjel za izradu akata

Članak 12.

Odjel za izradu akata izrađuje i vrši nomotehničku obradu akata te nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice. Obavlja poslove vezano uz procjenu učinaka propisa u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, nositeljem izrade propisa. Koordinira procjenu učinaka propisa s nadležnim tijelima vezano uz gospodarski, financijski, socijalni i ekološki učinak. Sudjeluje u izradi prijedloga plana propisa vezano uz godišnji plan propisa koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Predlaže propise za koje je potrebno provesti postupak procjene učinaka propisa, provodi prethodnu procjenu propisa, surađuje s ustrojstvenim jedinicama stručnog nositelja izrade propisa te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa. U suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama priprema i izrađuje akte koje donosi ministar te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

2.1.2.2. Odjel za usklađenje akata

Članak 13.

Odjel za usklađenje akata vrši pravnu i nomotehničku obradu akata, nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice. U suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama koje izrađuju ugovore i sporazume, usklađuje ugovore i sporazume koje sklapa ministar. Odjel obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

2.2. Sektor za imovinske sporove i naknadu štete

Članak 14.

(1) Sektor za imovinske sporove i naknadu štete obavlja poslove u poduzimanju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske kojom upravlja i gospodari Ministarstvo, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnim državnim odvjetništvima kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u imovinskim sporovima, sporovima iz naknade štete i iz ugovornih odnosa Ministarstva i surađuje u poslovima pri sklapanju nagodbi.

(2) U Sektoru za imovinske sporove i naknadu štete ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za imovinske sporove i ugovorne odnose

2.2.2. Služba za naknadu štete.

2.2.1. Služba za imovinske sporove i ugovorne odnose

Članak 15.

Služba za imovinske sporove i ugovorne odnose obavlja poslove u vezi s poduzimanjem pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, nadležnim državnim odvjetništvima kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u imovinskim sporovima i izvršenju ugovornih obveza i surađuje u poslovima pri sklapanju nagodbi.

2.2.2. Služba za naknadu štete

Članak 16.

Služba za naknadu štete obavlja poslove u vezi s poduzimanjem pravnih radnji radi zaštite interesa Republike Hrvatske kojom upravlja i koristi se Ministarstvo, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, nadležnim državnim odvjetništvima kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u sporovima naknade štete i rješavanja sporova te surađuje u poslovima pri sklapanju nagodbi.