MY_LOGO

Javni natječaj za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), člankom 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13 i Planom prijma osoblja za 2018. godinu KLASA: 022-03/18-42/02, URBROJ: 50301-29/09-18-2 od 8. veljače 2018. Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora medicine
za časnike/ce zdravstvene službe

Ministarstvo obrane prima petnaest (15) kandidata na osposobljavanje za časnike/ice zdravstvene službe.
Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja (u daljnjem tekstu Natječaj) odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osposobljavanje kandidata za časnike traje dva mjeseca i započinje u mjesecu svibnju 2018. godine. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

Kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se časnički čin natporučnik i raspoređuju se na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34 i 34a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18).
Za prijem doktora medicine u djelatnu vojnu službu nema dobnog ograničenja.

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18).

Posebni uvjet za prijam propisan člankom 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) je završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – zvanje doktor medicine.

Položeni državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Kandidati koji nisu položili državni stručni ispit bit će po prijmu u službu upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima te o trošku Ministarstva obrane.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • presliku osobne iskaznice i rodnog lista,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  • diplomu o završenom studiju.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest (6) mjeseci.
Prije prijma na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja, zdravstvenih pregleda, sigurnosnih i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Odabir kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar obrane.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu:
Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6. Tel.: 01/4861-302
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Copyright © 2008-2019 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .