MY_LOGO

Javni natječaj za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista u OS RH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE


Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), članka 11. stavak 2. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine br. 41/17 i Plana prijma osoblja za 2018. godinu KLASA: 022-03/18-42/02, URBROJ: 50301-29/09-18-2 od 8. veljače 2018. Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA
U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo obrane prima  tri (3) kandidata/kinje za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista časnika i dva (2) kandidata/kinje za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista dočasnika.
Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

1. Orkestar Oružanih snaga, Simfonijski puhački orkestar OS RH, GLAZBENIK TUTTIST, instrument klarinet, VSSp: 42PS61, poručnik vojni specijalist/poručnik korvete vojni specijalist, mjesto službe: Zagreb – 2 izvršitelja

2.  Orkestar Oružanih snaga, Orkestar HRM, GLAZBENIK TUTTIST, instrument flauta, VSSp: 42PS61, poručnik vojni specijalist/poručnik korvete vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili poslijediplomski specijalistički studij, Muzička akademija, iz područja glazbene umjetnosti; reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje) glazbeni umjetnici/glazbene umjetnice, pjevači/pjevačice, skladatelji /skladateljice.

3. Orkestar Oružanih snaga, Klapa HRM "Sveti Juraj", PJEVAČ, I. tenor, VSSp: 42AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj
4. Orkestar Oružanih snaga, Klapa HRM "Sveti Juraj", PJEVAČ, bas, VSSp: 42AS21, desetnik vojni specijalist, mjesto službe: Split – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: završena četverogodišnja srednja škola.

Poželjna znanja i vještine: područje glazbene umjetnosti, reproduciranje glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje).
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu natječaj) mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18)  i posebne uvjete za prijam koji su propisani člankom 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) , osim godina života  te posebna specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijalista koja su propisana člankom 6. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/2017) i Izmjenama i dopunama Popisa posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista KLASA: 033-01/18-01/1, URBROJ: 512-06-18-16 od 26. lipnja 2018.

Posebna  specijalistička znanja su stručna znanja koja se stječu završavanjem specijalističkih programa, višegodišnjim radom te stažiranjem na određenom sredstvu ili području rada. Uvid u navedeni Popis posebnih specijalističkih znanja moguć je na temelju dogovora na adresi na kojoj se predaju prijave.

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18).

Jedan kandidat može sa javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Svi kandidati /kinje uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi
  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu prijavu i ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatom prijavljenom na natječaj, o čemu će se kandidatima dostaviti pisana obavijest.

Prije postupka selekcije provodi se audicija te prednost pod jednakim uvjetima imaju kandidati s boljim umjetničkim rezultatom. Audiciju provodi stručno povjerenstvo iz sastava Orkestra OS RH.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Narodne novine br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Prije prijma na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine, br.158/13) i Pravilnikom o vojnim specijalistima (Narodne novine br. 41/17).

Pravo prednosti ostvaruju kandidati koji imaju odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnoga vojnog osposobljavanja ili uspješno završen program obuke za kadete.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14,134/15,138/15).

Odabrani kandidati upućuju se na temelju ugovora na osposobljavanje za vojnog specijalista odnosno na prvu razinu časničke/dočasničke izobrazbe  te se nakon uspješnog završetka osposobljavnja primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se i čin poručnika/poručnika korvete  vojnog specijalista ili čin skupnika  vojnog specijalista  i raspoređuju se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b,  10 000 Zagreb, tel.01/3786-862.

Rok za podnošenje vlastoručno potpisane prijave je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Copyright © 2008-2019 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.
Web uredništvo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .