Javni natječaj za imenovanje rukovodećega državnog službenika/ce u Ministarstvu obrane

Klasa: 080-01/11-01/3

Urbroj: 512-01-11-9 od 25. III. 2011. (902)

Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74. stavka 5. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07 i 27/08), članaka 4. i 26. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10), ministar obrane raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje rukovodećega državnog službenika/ce u Ministarstvu obrane, na radno mjesto:

ravnatelj/ica Uprave za obrambenu politiku – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području značajnom za rad državnog tijela, položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na javni natječaj te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj za koje Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdi da ispunjavaju formalne uvjete, ministar obrane ili osoba koju on ovlasti, provest će razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua), ministar obrane predložit će Vladi Republike Hrvatske kandidata za imenovanje.

Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima.

Opisi poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavit će se na web-stranici Ministarstva www.morh.hr.

Na oglasnoj ploči Ministarstva obrane i web stranici www.morh.hr objavit će se vrijeme održavanja razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– preslik radne knjižice

– preslik uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca iz koje je vidljivo na kojim je poslovima kandidat radio posljednjih četiri godine

– podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području značajnom za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine, broj 77/07, 13/08 i 81/08)

– dokaz o znanju engleskog jezika.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske resurse, Zagreb, Sarajevska cesta 7, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u zakonskom roku.