Javni natječaj: Za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu obrane

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 151. stavka 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/05 i 107/07) i članka 4. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine”, broj 8/06, 8/07 i 13/08) ministar obrane raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu obrane

1. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

radno mjesto – tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij – diplomirani pravnik, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela, položen državni stručni ispit, znanje stranog jezika.

2. UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU

radno mjesto – ravnatelj/ica Uprave za obrambenu politiku – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij društvenog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela, položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

3. UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

radno mjesto – ravnatelj/ica Uprave za ljudske resurse – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij društvenog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela, položen državni stručni ispit, znanje stranog jezika.

4. UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE

radno mjesto – ravnatelj/ica Uprave za materijalne resurse – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij tehničkog, društvenog ili prirodnog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela, položen državni stručni ispit, znanje stranog jezika.

5. UPRAVA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

radno mjesto – ravnatelj/ica Uprave za financije i proračun – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij – diplomirani ekonomist, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela, položen državni stručni ispit, znanje stranog Jezika.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis

  • preslika radne knjižice

  • preslika diplome

  • preslika domovnice

  • preslika isprave o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat koji je položio državni stručni ispit)

  • podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi („Narodne novine”, broj 77/07 i 13/08).

Opći uvjeti za imenovanje na radna mjesta od rednog broja 1. do 5. određeni su člankom 48. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/05 i 107/07).
Državni službenici primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/05 i 107/07).
Natjecati se može i kandidat koji nema položen državni stručni ispit, ali će ga biti dužan položiti državni službenik koji zadovolji na probnom radu, u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Tajnika Ministarstva i ravnatelja u Ministarstvu imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju javnog natječaja. Javni natječaj za imenovanje provodi komisija koju imenuje ministar obrane. Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Razgovor (intervju) s kandidatima provodi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) čelnik tijela predložit će Vladi Republike Hrvatske kandidata za imenovanje.

Opis poslova i ostali podaci za radna mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, navedeni su na web-stranici Ministarstva http://www.morh.hr/hr/o-nama/ustroj-ministarstva/ i propisani Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane („Narodne novine”, broj 115/02, 182/03, 20/05, 151/05, 115/07 i 21/08).

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva http://www.morh.hr i na oglasnoj ploči Ministarstva, najmanje osam dana prije održavanja.

Za kandidata koji neće pristupiti razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave u „Narodnim novinama”, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske resurse, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj”.

U prijavi je potrebno naznačiti broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u zakonskom roku pisanim putem.