Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva obrane

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), ministar obrane raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija
u sastavu Ministarstva obrane

 

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU

1. ravnatelj/ica Uprave za obrambenu politiku – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog tehničkog, prirodnog ili biotehničkog smjera
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit II razine
 • aktivno znanje engleskog jezika.

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

2. ravnatelj/ica Uprave za ljudske potencijale – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika.

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE

3. ravnatelj/ica Uprave za materijalne resurse – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika.

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE

4. ravnatelj/ica Uprave za proračun, financije i informacijske sustave – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera ili tehničkog smjera
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedena radna mjesta ne mogu biti imenovane osobe za čiji prijam u državnu službu postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenog ispita u zakonom propisanom roku.
Državni ispit nije dužan/na polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.

Javni natječaj provodi komisija koju imenuje ministar obrane.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te kandidate/kinje s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar obrane ili osoba koju on za to ovlasti.
Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera.

Ravnatelja/icu rješenjem imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga ministra obrane i rezultata sigurnosne provjere.

Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta za koje je raspisan javni natječaj objavit će se na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 • preslik diplome
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la)
 • preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
 • dokaz o znanju engleskog jezika
 • podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine br. 77/07, 13/08 i 81/08).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja dužan/a je predočiti izvornik.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, 10 000 Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice, broj radnog mjesta i naziv uprave“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo onaj/a kandidat/kinja koji/a je podnio/jela pravodobnu i potpunu prijavu i koji/a ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o imenovanju javnom objavom na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://www.mpu.gov.hr.

Priloženi dokumenti:
220 KB
128 KB
128 KB
132 KB
133 KB