Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 48., a u vezi s člankom 78. a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), a u skladu s Planom prijma osoblja za 2020. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja, KLASA: 022-03/20-42/01, URBROJ: 50301-29/23-20-2 od 27. veljače 2020., uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/2, URBROJ: 513-05-01-20-15 od 16. listopada 2020., Ministarstvo obrane raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranjeHRVATSKO VOJNO UČILIŠTE “Dr. Franjo Tuđman”

1. Načelnik – Nastavnik – znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj/ica

mjesto službe: Zagreb

OBAVEZNE KVALIFIKACIJE

 • doktor znanosti
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta u društvenom području, znanstvenom polju „Informacijske i komunikacijske znanosti“ ili u interdisciplinarnom području, znanstvenom polju „Vojno – obrambene i sigurnosno – obavještajne znanosti i umijeće“
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 85% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 10 po vještinama prema standard normi STANAG 6001
 • iskustvo na dužnostima i poslovima znanstveno – istraživačke ili nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH, najmanje 3 godine
 • položen državni ispit II razine

POŽELJNE KVALIFIKACIJE

znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora ili više

2. Nastavnik – znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju strojarstvo – 2 izvršitelj/ica

mjesto službe: Zagreb – 1 izvršitelj/ica

mjesto službe: Split 1 – izvršitelj/ica

OBAVEZNE KVALIFIKACIJE

 • doktor tehničkih znanosti
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta u tehničkom području, znanstvenom polju „Strojarstvo“ ili u interdisciplinarnom području, znanstvenom polju „Vojno – obrambene i sigurnosno – obavještajne znanosti i umijeće“
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 65% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 5 po vještinama prema standard normi STANAG 6001
 • položen državni ispit II razine

POŽELJNE KVALIFIKACIJE

 • iskustvo na dužnostima i poslovima znanstveno – istraživačke ili nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH
 • znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora ili više
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 85% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 10 po vještinama prema standard normi STANAG 6001

3. Nastavnik – znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju sigurnost i obrana – 1 izvršitelj/ica

Mjesto službe: Zagreb

OBAVEZNE KVALIFIKACIJE

 • doktor znanosti
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta u društvenom području, znanstvenom polju „Sigurnost i obrana“ili „Politologija“ ili u interdisciplinarnom području, znanstvenom polju „Vojno – obrambene i sigurnosno – obavještajne znanosti i umijeće“
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 65% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 5 po vještinama prema standard normi STANAG 6001
 • položen državni ispit II razine

POŽELJNE KVALIFIKACIJE

 • iskustvo na dužnostima i poslovima znanstveno – istraživačke ili nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH
 • znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora ili više
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 85% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 10 po vještinama prema standard normi STANAG 6001

4. Nastavnik – znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju politologija – 2 izvršitelja/ice

Mjesto službe: Zagreb

OBAVEZNE KVALIFIKACIJE

 • doktor znanosti
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta u društvenom području, znanstvenom polju „Politologija“ ili „Sigurnost i obrana“ ili u interdisciplinarnom području, znanstvenom polju „Vojno – obrambene i sigurnosno – obavještajne znanosti i umijeće“
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 65% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 5 po vještinama prema standard normi STANAG 6001
 • položen državni ispit II razine

POŽELJNE KVALIFIKACIJE

 • iskustvo na dužnostima i poslovima znanstveno – istraživačke ili nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.
 • znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora ili više
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 85% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 10 po vještinama prema standard normi STANAG 6001

5. Nastavnik – znanstveno nastavno zvanje u znanstvenom polju povijest – 1 izvršitelj/ica

Mjesto službe: Zagreb

OBAVEZNE KVALIFIKACIJE

 • doktor znanosti
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta u humanističkom području, znanstvenom polju „Povijest“ ili u interdisciplinarnom području, znanstvenom polju „Vojno – obrambene i sigurnosno – obavještajne znanosti i umijeće“
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 65% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 5 po vještinama prema standard normi STANAG 6001
 • položen državni ispit II razine

POŽELJNE KVALIFIKACIJE

 • iskustvo na dužnostima i poslovima znanstveno – istraživačke ili nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH.
 • znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora ili više
 • znanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika – najmanja razina 85% po dijagnostičkom testiranju ili zbroj 10 po vještinama prema standard normi STANAG 6001

Središte za strane jezike „Katarina Zrinska“ – Odjel Split – 1 izvršitelj/ica

6. Viši stručni savjetnik-Nastavnik

Mjesto službe: Split

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – magistar/magistra (profesor/ica) engleskog jezika i književnosti ili još jednog svjetskog stranog jezika (njemački, francuski, talijanski), smjer nastavnički ili lingvistički
 • 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit II razine

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima te uvjete propisane člankom 34. i 47. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

U Oružane snage Republike Hrvatske u statusu službenika ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odnosno državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenog ispita u zakonom propisanom roku.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo onaj/a kandidat/kinja koji/a je podnio/jela pravodobnu i potpunu prijavu i koji/a ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresa) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 3. presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju
 4. dokaz o ukupnom radnom stažu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana, a koji sadrže podatke o početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja)
 5. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu odnosno državnom stručnom ispitu,
  ako ga je kandidat/kinja položio/la
 6. presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u znanstveno-nastavno zvanje (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5.)
 7. odgovarajući dokaz o iskustvu na dužnostima i poslovima znanstveno-istraživačke ili nastavne djelatnosti za potrebe Oružanih snaga RH (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5.)
 8. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (neovjerena preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove), iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje (za radno mjesto pod rednim brojem 6.)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja dužan/a je predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se prioritetno poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 10 000 Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte naznačene u prijavi.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https: //branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervjua).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj te provjere znanja stranog jezika za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5. Provjera znanja stranog jezika provest će se prema dijagnostičkom testu za engleski, njemački, talijanski ili francuski jezik na Hrvatskom vojnom učilištu
Za radno mjesto pod rednim brojem 6. provest će se provjera znanja rada na računalu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr., istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i na web stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.

Priloženi dokumenti:
103 KB