Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo obrane

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članaka 2. 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10, 142/11 i 53/12), a na temelju Dopune plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu („Narodne novine broj: 128/13) Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika u državnu službu u Ministarstvo obrane – redovan prijam, na neodređeno vrijeme, za sljedeća radna mjesta, s mjestom službe u Zagrebu:

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Služba za opće poslove, pripremu i izradu akata
Odjel za usklađivanje, pripremu i izradu akata

– stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– poznavanje stranog jezika
– znanje rada na računalu

Sektor za upravne i upravne poslove
Služba za upravne poslove
Odjel za drugostupanjski upravni postupak

– stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– znanje rada na računalu

– stručni suradnik za upravne sporove – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
– znanje rada na računalu

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel za odnose s javnošću i medije

– stručni suradnik – novinar za odnose s javnošću – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij novinarskog smjera
– poznavanje engleskog jezika

Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva

– stručni suradnik – novinar – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij novinarskog smjera
– poznavanje engleskog jezika

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za upravljanje državnim službenicima i namještenicima
Odjel za planiranje i razvoj

– stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

Odjel za statusna pitanja i materijalna prava

– stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

Sektor za potporu upravljanja ljudskim resursima
Služba za integraciju i analize
Odjel za raščlambe, analize i simulacije

– stručni suradnik za raščlambu – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog smjera
– znanje engleskog jezika

Služba za potporu i kvalitetu življenja
Odjel za personalnu potporu

– stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za nekretnine
Odjel za vojne nekretnine

– stručni suradnik za planiranje – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke

Odjel za geoinformacije

– stručni suradnik za planiranje i razvoj – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske ili informatičke struke

Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odjel za graditeljsku pripremu

– stručni suradnik za planiranje i razvoj – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke

UPRAVA ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, FINANCIJE I PRORAČUN
Sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za planiranje, normizaciju i projekte
Odjel za programiranje i opće poslove

– stručni suradnik za potporu – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, društvenog ili prirodnog smjera

Sektor za analize programa, financije i proračun
Služba za proračun
Odjel za pripremu i izradu proračuna

– stručni suradnik za proračun – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za kontrolne aktivnosti

– stručni suradnik – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

Služba za operativne financijske poslove
Odjel za financijsku obradu podnesaka

-stručni suradnik za obradu podnesaka – vježbenik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili upravne struke

Pored navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti elektroničku adresu) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalazi podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– ako je evidentiran radni staž potrebno je priložiti potvrdu poslodavca odnosno drugi dokaz da je kandidat osoba bez radnog iskustva u traženoj struci i stupnju stručne spreme,
– presliku diplome,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjete podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: »Za javni natječaj – redovan prijam«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 20/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 116/11, 140/12, 19/13 i 33/13), koje su dužne osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo, te dokaz da je nezaposlena.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 143/02 i 33/05), dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj manjini.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji o provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj, te provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu, ako je propisano uvjetima radnog mjesta.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju javnim natječajem, način testiranja kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj.

Vrijeme održavanja testiranja i razgovora s kandidatima (intervju) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo obrane.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar obrane obustavit će postupak po ovom javnom natječaju.

 
                  Ministarstvo obrane

           M I N I S T A R
        Ante Kotromanović