Koncept obrazovanja OSRH u 2017 godini

Svrha ovog dokumenta je odrediti ciljeve koje treba ispuniti obrazovanje za potrebe OS RH te definirati načine i sredstva koji će omogućiti njihovo postizanje. Primjereno obrazovanje djelatnog i pričuvnog sastava treba doprinijeti ne samo razvoju i održavanju sposobnosti OS RH važnih za postizanje strateških vojnih ciljeva RH nego i biti u potpori održavanja funkcije nacionalne sigurnosti u cjelini. Isto tako, obrazovanje za potrebe OS RH treba sagledavati i u kontekstu članstva RH u Euroatlantskim integracijama, jer obrambene sposobnosti RH doprinose i ukupnim sposobnostima NATO-a i EU-a.

Priloženi dokumenti:
527 KB