Program stručnog osposobljavanja

Odjel za tranziciju Uprave za ljudske resurse MORH-a kontinuirano od 2003. godine provodi potporni program stručnog osposobljavanja korisnika Programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja MO i OS RH. Program stručnog osposobljavanja dio je nacionalne politike cjeloživotnog učenja i profesionalnog usmjeravanja u cilju zapošljavanja i socijalnog uključivanja izdvojenog osoblja MO i OS RH.

Program stručnog osposobljavanja namijenjen je svim djelatnim vojnim osobama MO RH i GSOS RH koji su završili tranzicijsku radionicu i time se uključili u Program tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja. Dio je nacionalne politike cjeloživotnog učenja i profesionalnog usmjeravanja.

Cilj programa stručnog osposobljavanja je planiranje, organizacija i provedba priznatih oblika profesionalne edukacije koje su u skladu sa Osobnim tranzicijskim planom korisnika,u svrhu zapošljavanja i socijalnog uključivanja izdvojenog osoblja MO i OS RH.

Postupak odabira programa stručnog osposobljavanja

Korisnik Programa temeljem osobnog tranzicijskog plana, po vlastitom izboru, upisuje edukaciju u civilnim institucijama koje za provođenje programa edukacije imaju potvrdu/dopusnicu/rješenje, ministarstva nadležnog za područje odabranog osposobljavanja, o verificiranosti programa. To konkretno znači da će korisnik Programa nakon završenog odabranog stručnog osposobljavanja moći upisati stečeno zvanje u radnu knjižicu ili  u drugi relevantan dokument.

Korisnik je o odabranoj edukaciji dužan obavijestiti savjetnike u Odjelu za izdvajanje i tranziciju te u pisanom obliku dostaviti Ponudu o stručnom osposobljavanju (original dokumenta) ili ugovor o školovanju (preslika dokumenta) s jasno naznačenim:

 • imenom i prezimenom korisnika
 • OIB korisnika
 • datumom početka i završetka obrazovnog programa, odnosno za školovanja koja imaju propisani rok u kojem polaznik treba položiti završni ispit, krajnji rok polaganja ispita za navedeno školovanje ,
 • naziv obrazovnog programa, 
 • broj nastavnih sati,
 • cijena obrazovnog programa,
 • potvrda/odobrenje/dopusnica, ministarstva nadležnog za odabrano obrazovanje, o verificiranosti programa

Od ostalih dokumenata potrebno je dostaviti:

 • fotokopiju kartice tekućeg računa
 • potvrdu banke o IBAN računu korisnika
 • fotokopiju osobne iskaznice

Kod stručnih osposobljavanja u organizaciji institucija koje sukladno nastavnom planu i programu, osobno pozivaju polaznike na pristupanje ispitu (Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska obrtnička komora i sl.), korisnik je dužan Odjelu za izdvajanje i tranziciju u pisanom obliku dostaviti odgovarajuću potvrdu/zaključak/poziv za pristupanje ispitu.

Sukladno dostavljenoj Ponudi/Predračunu, savjetnik u Odjelu za tranziciju i izdvajanje i korisnik Programa sastavljaju Službenu zabilješku temeljem koje se korisniku odobrava početak osposobljavanja.

Tijekom trajanja osposobljavanja, korisnik je dužan izvijestiti Odjel za izdvajanje i tranziciju u roku od 15 dana o svakoj promjeni vezanoj uz vremenske rokove tijekom stručnog osposobljavanja nastaloj uslijed objektivnih okolnosti.

Postupak sklapanja Ugovora o stručnom osposobljavanju

Po završetku osposobljavanja, korisnik je dužan u roku od 15 dana od dana izdavanja dokaza o završetku stručnog osposobljavanja,  dostaviti Odjelu za izdvajanje i tranziciju:

 • fotokopiju uvjerenja/diplome/svjedodžbe o završenom stručnom osposobljavanju,
 • original uplatnice/potvrde/računa o podmirenim troškovima stručnog osposobljavanja,

temeljem čega se između MORH-a i korisnika Programa sastavlja Ugovor o  stručnom osposobljavanju. Navedenim Ugovorom MORH se obvezuje da će korisniku refundirati troškove stručnog osposobljavanja u iznosu od 85% cijene troškova stručnog osposobljavanja 15 dana od dana zaključivanja Ugovora. Najviši iznos refundacije po korisniku Programa iznosi 15.000,00 kn.

Korisnik Programa može, prema vlastitim potrebama, odabrati nekoliko edukacija koje su u zadanim okvirima iznosa refundacije a koje sukladno osobnom tranzicijskom planu, osiguravaju korisniku uključivanje na tržište rada.

U cilju što boljeg odabira željenog programa stručnog osposobljavanja, u prilogu vam dostavljamo popis ustanova koje provode verificirane programe osposobljavanja u Vašoj županiji.

Rezultati provedbe Programa stručnog osposobljavanja