Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo

Članak 22.

(1) Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu komunikacijske strategije Ministarstva; usmjerava i regulira istupanje djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga u javnosti. Samostalna služba surađuje s drugim tijelima i osobama koje obavljaju iste ili slične poslove u vladinim i nevladinim organizacijama; planira, usmjerava i vodi opću strategiju promidžbe Ministarstva i Oružanih snaga. Samostalna služba surađuje s časnicima za odnose s javnošću iz Oružanih snaga, koordinira njihov rad i nadležna je za njihovu funkcionalnu edukaciju iz područja poslova Samostalne službe.

Samostalna služba surađuje sa stručnim službama koje obavljaju srodne poslove u NATO-u i Europskoj uniji te je zadužena za praćenje regulative i smjernica iz područja odnosa s javnošću te za njihovu prilagodbu i implementaciju u Ministarstvu i Oružanim snagama. Samostalna služba obavlja nakladničku djelatnost i odgovara za informativne i promidžbene materijale te službena tiskana i elektronička izdanja. Samostalna služba izrađuje i održava internetske stranice Ministarstva i obavlja stručni nadzor sadržaja te ujednačenosti vizualnih rješenja nad ostalim internetskim stranicama Ministarstva i Oružanih snaga. Samostalna služba uređuje, koordinira i održava komunikacijske kanale na društvenim mrežama. Samostalna služba snima, fotografira te obrađuje audio-vizualne materijale i priprema multimedijalne sadržaje za potrebe informiranja vanjske i unutarnje javnosti te za promidžbene potrebe Ministarstva i Oružanih snaga. U suradnji s društvenim, kulturnim i vjerskim institucijama, planira i koordinira kulturne i humanitarne aktivnosti u Ministarstvu. Samostalna služba prati, daje mišljenje i predlaže vizualni identitet znakovlja i nazivlja u Ministarstvu i Oružanim snagama te organizira izložbe.

(2) U Samostalnoj službi za odnose s javnošću i izdavaštvo ustrojavaju se:

4.1. Odjel za odnose s javnošću i medije

4.2. Odjel za promidžbu i opće poslove

4.3. Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva

4.4. Odjel multimedijalnih sadržaja

4.5. Odjel za analitiku i strateško planiranje

4.6. Odjel za internetske stranice i društvene mreže.

4.1. Odjel za odnose s javnošću i medije

Članak 23.

Odjel za odnose s javnošću i medije zadužen je za izradu i primjenu komunikacijske strategije i plana kriznog komuniciranja Ministarstva i sudjeluje u općem informiranju djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga. Ostvaruje i provodi komunikaciju s domaćim i inozemnim medijima, organizira konferencije i brifinge za medije, intervjue i izjave, objavljuje obavijesti, vijesti, najave i priopćenja putem dostupnih komunikacijskih kanala te daje suglasnosti medijskim kućama vezano uz Ministarstvo i Oružane snage. Odjel usmjerava i regulira istupanje djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga u javnosti, priprema i sudjeluje u pripremi sadržaja koji se objavljuju na internetskim stranicama i glasilima Ministarstva. Odjel organizira i koordinira unutarnje informiranje za djelatnike Ministarstva te u suradnji s časnicima za odnose s javnošću za pripadnike Oružanih snaga, surađuje u organizaciji obilježavanja državnih blagdana i obljetnica Oružanih snaga. Odjel osmišljava, planira i provodi temeljnu funkcionalnu edukaciju časnika za odnose s javnošću iz područja poslova Samostalne službe te sudjeluje u pripremi i provođenju drugih vrsta izobrazbe vezanih uz funkcionalno područje odnosa s javnošću. Odjel surađuje sa stručnim službama koje obavljaju srodne poslove u NATO-u i Europskoj uniji, vladinim i nevladinim organizacijama te komunicira s građanima i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva odgovara na upite i predstavke građana dostupnim komunikacijskim kanalima te surađuje s vjerskim zajednicama.

4.2. Odjel za promidžbu i opće poslove

Članak 24.

Odjel za promidžbu i opće poslove osmišljava i predlaže te provodi i nadzire promidžbu Ministarstva i Oružanih snaga, surađujući i koordinirajući promidžbu s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga. Prema potrebama Oružanih snaga, dostupnih istraživanja i trendova, Odjel izrađuje prijedlog godišnjega promidžbenog plana te sudjeluje u provođenju promidžbe Ministarstva i Oružanih snaga tijekom blagdana, obljetnica Oružanih snaga te ostalih prigodnih manifestacija. Odjel osmišljava i predlaže izradu promidžbenih publikacija i materijala za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga te pruža potporu u radu drugih ustrojstvenih jedinica vezano uz promidžbu Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Odjel planira i koordinira društveno odgovorne i humanitarne aktivnosti u Ministarstvu i Oružanim snagama te u suradnji s drugim odjelima radi na promidžbi Oružanih snaga u potpori društvenoj zajednici. Odjel organizira rad galerije »Zvonimir« i upravlja tom galerijom. Odjel planira potrebe i organizira distribuciju tiska, časopisa, stručne literature, knjiga, promidžbenog materijala i ostalih sredstava iz funkcionalnog područja rada samostalne službe. Odjel obavlja poslove tehničkog nositelja za prijedlog i provedbu proračuna iz funkcionalnog područja rada Samostalne službe, materijalno-financijskog zbrinjavanja Samostalne službe, obradu financijsko-računovodstvene dokumentacije, administrativne i druge poslove za potrebe Samostalne službe. Obavlja poslove prijma, rasporeda i otpreme pošte, poslove urudžbenog zapisnika i pismohrane te obavlja opće poslove za potrebe Samostalne službe.

4.3. Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva

Članak 25.

Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva obavlja izdavačku djelatnost za potrebe Ministarstva te obavlja stručni nadzor vojne izdavačke djelatnosti u Oružanim snagama. Odjel samostalno ili u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove vezane za izradu tjednih i revijalnih izdanja Ministarstva, prikupljanje i raščlambu vojnopolitičkih i vojno-tehničkih informacija značajnih za izradu časopisa te u svim oblicima novinarskog izričaja priprema, uređuje i objavljuje, putem dostupnih komunikacijskih kanala, materijale od interesa za Ministarstvo i Oružane snage. Odjel surađuje s časnicima za odnose s javnošću u postrojbama te priprema i sudjeluje u objavi sadržaja na internetskim stranicama Ministarstva i društvenim mrežama. Kroz svoja izdanja i sadržaje sudjeluje u internom komuniciranju unutar Ministarstva i Oružanih snaga. Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga te domaćom i inozemnom stručnom i znanstvenom javnošću. Odjel surađuje sa stručnim službama koje obavljaju srodne poslove u NATO-u i Europskoj uniji, vladinim i nevladinim organizacijama te domaćim i međunarodnim strukovnim organizacijama.

4.4. Odjel multimedijalnih sadržaja

Članak 26.

Odjel multimedijalnih sadržaja osmišljava, izrađuje i objavljuje multimedijalna izdanja za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga te surađuje i koordinira aktivnosti te obavlja stručni nadzor u izradi javnih multimedijalnih sadržaja u Oružanim snagama. Odjel obavlja poslove terenskog i protokolarnog fotografiranja, snimanja, montaže i računalne obrade audiovizualnih materijala i multimedijalnih sadržaja; obavlja poslove grafičke pripreme i dizajna, montaže, tonske obrade i umnožavanja za tiskana i multimedijalna izdanja Ministarstva i Oružanih snaga te ostale potrebe. Odjel priprema i izrađuje grafička rješenja za potrebe Ministarstva, surađuje u području grafičkog oblikovanja i ažuriranja i objave sadržaja na društvenim mrežama te u provođenju funkcionalne edukacije časnika za odnose s javnošću iz područja poslova Samostalne službe. Odjel vodi brigu o foto-građi i video-građi; surađuje sa stručnim službama koje obavljaju srodne poslove u NATO-u i Europskoj uniji, vladinim i nevladinim organizacijama.

4.5. Odjel za analitiku i strateško planiranje

Članak 27.

Odjel za analitiku i strateško planiranje osigurava kvalitetnu podlogu strateškom odlučivanju i komuniciranju. Odjel obavlja medijsku analizu, izrađuje Pregled tiska za interne potrebe djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga, sastavlja redovite periodične i po potrebi izvanredne analize i izvješća o člancima objavljenim u tisku te prati objave u elektroničkim medijima vezano uz Ministarstvo i Oružane snage. Odjel analizira sadržaje u medijima: televizija, radio, tisak, internet, društvene mreže te priprema redovita periodička izvješća o programskim sadržajima i objavama, prati, proučava te analizira trendove i izrađuje cjelovite analize, informacije i preglede kao podlogu planiranju i provedbi komunikacijskih aktivnosti Ministarstva. Odjel izrađuje strateške dokumente i planove za potrebe Samostalne službe, prati regulativu i smjernice iz područja strateškog komuniciranja te ih prilagođava i implementira u rad Samostalne službe, surađuje sa stručnim službama koje obavljaju srodne poslove u NATO-u i Europskoj uniji, vladinim i nevladinim organizacijama te domaćim i strukovnim organizacijama.

4.6. Odjel za internetske stranice i društvene mreže

Članak 28.

Odjel za internetske stranice i društvene mreže planira, usmjerava i nadzire izradu internetskih stranica Ministarstva, odgovoran je za njihovu funkcionalnost i ažuriranje sadržaja na hrvatskom i engleskom jeziku te vodi analitiku pristupa stranicama i sadržajima. Priprema redovita i izvanredna izvješća i analize o pristupu internetskoj stranici Ministarstva te izrađuje stručne prijedloge u svrhu njezina unaprjeđenja. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te prema procjeni priprema i objavljuje posebne podstranice ustrojstvenih jedinica Ministarstva. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva Odjel obavlja stručni nadzor sadržaja i forme internetskih stranica Ministarstva i Oružanih snaga te daje očitovanja, mišljenja i koordinira izradu. Odjel priprema i objavljuje posebne teme na internetskim stranicama Ministarstva, održava komunikacijske kanale na društvenim mrežama te objavljuje, ažurira i organizira objavu sadržaja na internetskim i intranetskim stranicama i društvenim mrežama. Odjel sudjeluje u pripremi fotografskih, video, grafičkih i računalnih sadržaja te oblikovanju audio-vizualnih materijala za objavu na internetskim stranicama Ministarstva, društvenim mrežama i ostalim elektroničkim izdanjima. Odjel, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, planira i predlaže uporabu informacijskih tehnologija za potrebe samostalne službe i surađuje sa stručnim službama koje obavljaju srodne poslove u NATO-u i Europskoj uniji, vladinim i nevladinim organizacijama, prati NATO i EU internet regulative, smjernice i trendove uporabe interneta na funkcionalnom području Samostalne službe te prilagođava i implementira u rad Samostalne službe.