Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet

Članak 17.

(1) Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet obavlja poslove u području upravljanja sigurnosti vojnoga zračnog prometa, obavlja upravne poslove, poslove audita i druge stručne poslove u području vojnog zračnog prometa, vodi procese izrade prijedloga propisa iz područja vojnoga zračnog prometa, predstavlja Ministarstvo na sastancima s državnim tijelima o vojnom zračnom prometu, sudjeluje u radu tijela Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu: NATO), Europske unije i međunarodnih organizacija po pitanjima vojnoga zračnog prometa te surađuje s vojnim zrakoplovnim vlastima drugih država, vodi procese istraživanja vojnih zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, izdaje sigurnosne preporuke za poboljšanje sigurnosti vojnoga zračnog prometa, izvješćuje ministra o stanju sigurnosti vojnoga zračnog prometa s prijedlogom mjera za poboljšanje, vodi bazu podataka o nesrećama i ozbiljnim nezgodama vojnih zrakoplova, provodi analize ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova, obavlja poslove vezane za upravljanje zračnim prostorom Republike Hrvatske za potrebe Ministarstva, sudjeluje u aktivnostima izdavanja suglasnosti za letenje stranih vojnih zrakoplova u prostoru Republike Hrvatske, izdaje odobrenja za sudjelovanje vojnih zrakoplova na civilnim i vojnim zrakoplovnim priredbama, sudjeluje u procesu certificiranja vojnih aerodroma i u procesu izdavanja vojnih zrakoplovnih publikacija, definira uvjete i standarde za licenciranje vojnoga zrakoplovnog osoblja, obavlja poslove licenciranja vojnoga zrakoplovnog osoblja, sudjeluje u procesima provedbe ispita vojnoga zrakoplovnog osoblja, vodi procese potvrđivanja certifikata i standarda iz područja održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike pri ugovaranju aktivnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, vodi procese potvrđivanja sposobnosti organizacija održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, vodi registar vojnoga zrakoplovnog osoblja, registar vojnih zrakoplova, registar vojnih aerodroma i registar civilnih organizacija održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, izdaje potvrde o registraciji i potvrde o ispisu vojnih zrakoplova iz registra vojnih zrakoplova, izdaje potvrde o tipu i potvrde o plovidbenosti vojnih zrakoplova, izdaje potvrde o upisu i ispisu vojnih aerodroma u registar vojnih aerodroma, sudjeluje u radu nacionalnih tijela po pitanjima vojnoga zračnog prometa. Obavlja poslove koji se odnose na primjenu Zakona o obrani, Pomorskog zakonika, Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske i poslove prihvaćene na temelju međunarodno preuzetih obveza i drugih zakona u području vojnoga pomorskog prometa.

(2) U Samostalnoj službi za vojni zračni i pomorski promet ustrojavaju se:

3.1. Odjel za letačke operacije i zračni promet

3.2. Odjel za zrakoplovno-tehničke standarde

3.3. Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda

3.4. Odjel za vojni pomorski promet.

 

3.1. Odjel za letačke operacije i zračni promet

Članak 18.

Odjel za letačke operacije i zračni promet sudjeluje u procesu upravljanja sigurnošću vojnoga zračnog prometa. Iz područja letačkih operacija, zrakoplovne infrastrukture, upravljanja vojnim zračnim prometom, bespilotnih zrakoplova i vojnog padobranstva sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, aktivnostima utvrđivanja letačkih i zrakoplovnih standarda, radu tijela NATO-a, Europske unije i međunarodnih organizacija, aktivnostima primjene NATO, EU i drugih međunarodnih letačkih i zrakoplovnih standarda, radu nacionalnih tijela, aktivnostima primjene nacionalnih letačkih i zrakoplovnih standarda. Sudjeluje u izradi standarda i procedura za projektiranje i građenje vojnih aerodroma i vojnih letjelišta, u aktivnostima organizacije i korištenja zračnog prostora Republike Hrvatske, u aktivnostima izdavanja suglasnosti za letenje stranim vojnim zrakoplovima u zračnom prostoru Republike Hrvatske, u aktivnostima izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja registara, certificiranja i licenciranja koje se odnose na letačke operacije i standarde te vojne letače, vojne aerodrome i bespilotne zrakoplove, vodi registre vojnih letača i vojnih aerodroma, definira uvjete i standarde za licenciranje vojnih letača, vodi aktivnosti licenciranja vojnih letača, sudjeluje u aktivnostima certificiranja vojnih aerodroma i u aktivnostima audita u području vojnoga zračnog prometa, sudjeluje u radu povjerenstva za istraživanje vojnih zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, provodi nadzor sigurnosti letenja bespilotnih zrakoplova i sigurnosti vojne padobranske aktivnosti, prati i ocjenjuje primjenjivost međunarodnih i NATO padobranskih standarda, sudjeluje u postupku imenovanja vojnih padobranskih stručnjaka ovlaštenih za izradu priručnika i dokumentacije, sudjeluje u procesima provedbe ispita vojnoga zrakoplovnog osoblja te obavlja kontrolu ispravnosti odobrenih postupaka.

3.2. Odjel za zrakoplovno-tehničke standarde

Članak 19.

Odjel za zrakoplovno-tehničke standarde sudjeluje u procesu upravljanja sigurnošću vojnog zračnog prometa, aktivnostima izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zrakoplovno-tehničkih standarda, vodi aktivnosti potvrđivanja certifikata i standarda iz područja održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike pri ugovaranju aktivnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, vodi aktivnosti potvrđivanja sposobnosti organizacija održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike. Po pitanjima zrakoplovno-tehničkih standarda sudjeluje u radu tijela NATO-a, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija te aktivnostima primjene NATO, EU i drugih međunarodnih zrakoplovno-tehničkih standarda, sudjeluje u radu nacionalnih tijela te aktivnostima primjene nacionalnih zrakoplovno-tehničkih standarda. Definira uvjete i standarde za licenciranje zrakoplovno-tehničkog osoblja, vodi aktivnosti licenciranja zrakoplovno-tehničkog osoblja, vodi aktivnosti audita u području vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, sudjeluje u aktivnostima audita u području vojnoga zračnog prometa, sudjeluje u aktivnostima izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja registara, certificiranja i licenciranja koje se odnosi na zrakoplovno-tehničko osoblje te vojne zrakoplove i zrakoplovnu tehniku, vodi registar vojnih zrakoplova, vodi aktivnosti izdavanja potvrda o registraciji i ispisu vojnih zrakoplova iz registra vojnih zrakoplova, vodi aktivnosti izdavanja potvrde o tipu i potvrde o plovidbenosti vojnih zrakoplova, vodi registar ovlaštenoga zrakoplovno-tehničkog osoblja i civilnih organizacija održavanja vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike, sudjeluje u procesima provedbe ispita vojnoga zrakoplovnog osoblja, sudjeluje u radu povjerenstva za istraživanje vojnih zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda.

3.3. Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda

Članak 20.

Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda sudjeluje u procesu upravljanja sigurnošću vojnoga zračnog prometa, aktivnostima izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja izvješćivanja i istraživanja ugrožavanja sigurnosti letenja, predlaže povjerenstvo i vodi istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda vojnih zrakoplova, razmjenjuje podatke s drugim istražnim tijelima vezano za istragu nesreća i ozbiljnih nezgoda uz uvjet očuvanja tajnosti podataka, sudjeluje u zajedničkoj istrazi s agencijom nadležnom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ako je u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sudjelovao civilni i vojni zrakoplov, sudjeluje u istrazi ugrožavanja sigurnosti letenja u inozemstvu kada je sudjelovao hrvatski vojni zrakoplov ili članovi posade, izvješćuje ministra o rezultatima pojedinih istraga nesreća i ozbiljnih nezgoda, obavlja poslove nadzora izvješćivanja i istraživanja kritičnih situacija i nezgoda vojnih zrakoplova, sudjeluje u izradi izvješća o sigurnosti vojnoga zračnog prometa s prijedlogom mjera za poboljšanje, sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela koja se bave pitanjima istraživanja ugrožavanja sigurnosti letenja, vodi i ažurira popis zrakoplovnih stručnjaka s kojeg se prema potrebi imenuju članovi za istragu vojnih zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, vodi bazu podataka o nesrećama i ozbiljnim nezgodama vojnih zrakoplova, analizira događaje ugrožavanja sigurnosti letenja i predlaže mjere za poboljšanje, provodi trening iz područja istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda, provodi tematske radionice kod pojedinih događaja ugrožavanja sigurnosti letenja.

3.4. Odjel za vojni pomorski promet

Članak 21.

Odjel za vojni pomorski promet obavlja poslove koji se odnose na primjenu Zakona o obrani, Pomorskog zakonika, Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske i poslove prihvaćene na temelju međunarodno preuzetih obveza i drugih propisa u području vojnoga pomorskog prometa, predstavlja Ministarstvo pred državnim tijelima, kao i u međunarodnim organizacijama vezanim za pomorstvo. Za potrebe vojnog pomorskog prometa i sigurnosti na moru Odjel obavlja upravne i stručne poslove za uspostavu i djelovanje sustava pomorske sigurnosti te međunarodne i međuresorne odnose na moru, posebno povezane s djelovanjem Obalne straže Republike Hrvatske; provedbu usklađivanja propisa vezanih za pomorsko pravo; obveze Ministarstva koje proistječu iz međunarodnih sporazuma, zakona i drugih propisa o pravu mora; praćenje i usklađivanje problematike razvoja civilnog dijela pomorske obrane; nadzor rada i izobrazbe Hrvatske ratne mornarice na zadaćama nadzora, čuvanja i zaštite mora; sudjelovanje u radu Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru; vođenje evidencije međunarodnih vojnih aktivnosti na moru; izradu odobrenja za uplovljavanja stranih ratnih brodova u unutarnje morske vode, luke i brodogradilišta Republike Hrvatske; sudjelovanje u međunarodnoj mornaričkoj suradnji; izradu stručnih analiza, prijedloga, strateških i planskih dokumenata iz djelokruga rada Odjela.