Samostalni sektor za javnu nabavu

Članak 29.

(1) Samostalni sektor za javnu nabavu obavlja stručne i upravne poslove vezane za nabavu materijalnih sredstava roba, usluga i ustupanja radova u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na temelju zahtjeva tehničkih nositelja te ugovaranje prodaje neperspektivnih sredstava vojne i nevojne opreme, materijala, kao i ugovaranje potpore koju Ministarstvo i Oružane snage pružaju pravnim i fizičkim osobama. Samostalni sektor obavlja stručne i upravne poslove, predlaže smjernice te provodi politiku javne nabave u Ministarstvu i Oružanim snagama, upravlja procesima javne nabave te planira i predlaže edukaciju vezanu za primjenu propisa iz područja javne nabave, planira i provodi postupke nabave u području naoružanja i vojne opreme, tehnike, prometa, informatike, prehrane, zdravstva, opskrbe, intelektualnih usluga, promidžbe, građevinskog materijala i usluga održavanja, infrastrukture, komunalnih usluga i zaštite okoliša, ustupanja radova za izgradnju i održavanje vojnih lokacija, kao i nabavu drugih materijalnih sredstava, roba i usluga, ustupanja radova koje tehnički nositelj iskaže kao potrebu kroz zahtjeve za nabavu. Provodi postupke ugovaranja najma i zakupa prostora za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, ugovara prodaju neperspektivnih sredstava vojne i nevojne opreme, objekata i materijala, kao i ugovaranje potpore koju Ministarstvo i Oružane snage pružaju pravnim i fizičkim osobama, obavlja poslove opskrbe u operacijama potpore miru, vježbama te aktivnostima potpore države domaćina, sudjeluje u postupku javne nabave i ugovaranja roba i usluga putem programa i Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o nabavi i razmjeni usluga (ACSA) i drugih međunarodnih sporazuma te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

(2) U Samostalnom sektoru za javnu nabavu ustrojavaju se:

5.1. Služba za planiranje javne nabave i prodaju

5.2. Služba za nabavu tehničkih i opskrbnih roba i usluga

5.3. Služba za nabavu graditeljskih i komunikacijskih roba i usluga.

5.1. Služba za planiranje javne nabave i prodaju

Članak 30.

(1) Služba za planiranje javne nabave i prodaju prati i nadzire primjenu zakonske regulative iz područja javne nabave, izrađuje strategiju, smjernice i pravila iz djelokruga javne nabave za Ministarstvo i Oružane snage, propisuje primjenu regulative, izrađuje pravilnike i odluke iz djelokruga rada Samostalnog sektora, izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave, koordinira procese javne nabave s tehničkim nositeljima, koordinira i priprema izradu godišnjeg plana nabave, surađuje s nadležnim državnim tijelima iz područja javne nabave i područja informacijske sigurnosti. Pruža potporu u sustavnom praćenju i primjeni propisa koja su vezana za sustav javne nabave. Stvara jedinstvenu bazu podataka o dobavljačima i vrstama roba, radova i usluga, ustrojava središnju evidenciju ugovora, izrađuje izvješća i raščlambe na razini Samostalnog sektora. Vodi opće i posebne poslove za funkcioniranje Samostalnog sektora, upravlja pismohranom Samostalnog sektora. Služba obavlja stručne i upravne poslove prodaje neperspektivnih sredstava vojne i nevojne opreme, objekata i materijala, ugovaranja najma i zakupa prostora za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, kao i ugovaranje potpore koju Ministarstvo i Oružane snage pružaju pravnim i fizičkim osobama.

(2) U Službi za planiranje javne nabave i prodaju ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za kontrolu ugovora i opće poslove

5.1.2. Odjel za planiranje, analizu i prodaju.

5.1.1. Odjel za kontrolu ugovora i opće poslove

Članak 31.

Odjel za kontrolu ugovora i opće poslove obavlja poslove za funkcioniranje Službe, ustrojava personalnu evidenciju Službe, upravlja pismohranom Službe. Odjel izrađuje strategiju, smjernice i pravila iz djelokruga javne nabave, izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provođenje javne nabave, koordinira procese nabave s tehničkim nositeljima, koordinira i priprema izradu godišnjeg plana nabave, surađuje s nadležnim tijelima iz područja javne nabave i financija. Odjel kontrolira ugovore koji se izrađuju i sklapaju nakon provedenog postupka nabave.

5.1.2. Odjel za planiranje, analizu i prodaju

Članak 32.

Odjel za planiranje, analizu i prodaju obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti za izradu godišnjeg plana nabave, stvaranje jedinstvene baze podataka o dobavljačima i vrstama roba, radova i usluga, ustrojava središnju evidenciju ugovora, izrađuje izvješća i raščlambe na razini Samostalnog sektora. Odjel obavlja stručne i upravne poslove prodaje neperspektivnih sredstava vojne i nevojne opreme, objekata i materijala, kao i ugovaranje potpore koju Ministarstvo i Oružane snage pružaju pravnim i fizičkim osobama. Odjel pruža stručnu pomoć pri ugovaranju roba, usluga i ustupanja radova u operacijama, obavlja poslove opskrbe (ugovaranje roba, usluga i ustupanja radova) u vježbama koje se odvijaju u Republici Hrvatskoj te aktivnostima potpore države domaćina. Sudjeluje u međunarodnim i NATO aktivnostima, prati međunarodnu regulativu iz područja ugovaranja i nabave, predlaže rješenja i poboljšanja načina materijalnog zbrinjavanja Ministarstva i Oružanih snaga. Provodi edukaciju djelatnika za ugovaranje za potrebe međunarodnih aktivnosti Oružanih snaga iz područja ugovaranja. Sudjeluje u postupku nabave i ugovaranja roba i usluga putem programa i Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o nabavi i razmjeni usluga (ACSA).

5.2. Služba za nabavu tehničkih i opskrbnih roba i usluga

Članak 33.

(1) Služba za nabavu tehničkih i opskrbnih roba i usluga obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na nabavu materijalnih sredstava (roba), usluga i ustupanja radova za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem i međunarodnom tržištu iz područja tehničke struke, opskrbe, zdravstvene i veterinarske struke. Služba razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz područja Ministarstva i Oružanih snaga te daje potrebne podatke nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga.

(2) U Službi za nabavu tehničkih i opskrbnih roba i usluga ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za nabavu tehničkih roba i usluga

5.2.2. Odjel za nabavu opskrbnih i zdravstvenih roba i usluga.

5.2.1. Odjel za nabavu tehničkih roba i usluga

Članak 34.

Odjel za nabavu tehničkih roba i usluga obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na nabavu roba i usluga za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem i međunarodnom tržištu iz područja tehničke i prometne struke, sredstava naoružanja i vojne opreme, pogonska sredstva, bojna i nebojna prometna sredstva, inženjerijska sredstva i opremu, pričuvne dijelove, usluge održavanja i remonta, usluge prijevoza, komisione usluge te ostala tehnička i prometna sredstva i usluge. Odjel ugovara proizvodnju sredstava naoružanja i vojne opreme. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na tržištu te podatke o tome daje nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga.

5.2.2. Odjel za nabavu opskrbnih i zdravstvenih roba i usluga

Članak 35.

Odjel za nabavu opskrbnih i zdravstvenih roba i usluga obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na nabavu materijalnih sredstava (roba) i usluga za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem i međunarodnom tržištu iz područja opskrbe: odjeća i obuća, časnička, dočasnička i vojnička oprema, sportska oprema, prehrambeni proizvodi, oprema za taborovanje, potrošni i uredski materijal i pribor, kao i zdravstvene i veterinarske struke: lijekovi, kemikalije, pribor i ostala oprema te ostale robe i usluge iz područja opskrbe i zdravstva. Odjel provodi nabavu intelektualnih usluga, usluga obrazovanja, usavršavanja, nabavu grafičkih usluga i promidžbenog materijala. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na tržištu te podatke o tome pruža nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga.

5.3. Služba za nabavu graditeljskih i komunikacijskih roba i usluga

Članak 36.

(1) Služba za nabavu graditeljskih i komunikacijskih roba i usluga obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na nabavu materijalnih sredstava (roba), usluga i ustupanja radova za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem i međunarodnom tržištu iz područja graditeljstva, infrastrukture i zaštite okoliša, informatičke struke, komunikacijskih i uredskih roba i usluga. Služba razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz područja Ministarstva i Oružanih snaga te daje potrebne podatke nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga.

(2) U Službi za nabavu graditeljskih i komunikacijskih roba i usluga ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za nabavu graditeljskih roba, usluga i ustupanja radova

5.3.2. Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga.

5.3.1. Odjel za nabavu graditeljskih roba, usluga i ustupanja radova

Članak 37.

Odjel za nabavu graditeljskih roba, usluga i ustupanja radova obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na nabavu materijalnih sredstava (roba), usluga i ustupanja radova za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga na domaćem i na međunarodnom tržištu iz područja graditeljstva, infrastrukture i zaštite okoliša: usluge izrade projekata, studija, geotopografskih materijala i intelektualne usluge, geodetske usluge, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje vojnih objekata, građevinska oprema i materijal, protupožarna sredstva i sredstva zaštite na radu, izgradnja i opremanje objekata, energenti, komunalne usluge i zbrinjavanje sekundarnih sirovina, opasnog i neopasnog otpada i sve ostale aktivnosti u vezi sa zaštitom okoliša i zaštitom prirode kao i nabava ostalih roba, radova i usluga. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na tržištu te podatke o tome pruža nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga.

5.3.2. Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga

Članak 38.

Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na nabavu roba i usluga za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga na domaćem i međunarodnom tržištu iz područja informatičke struke i komunikacijskih sredstava te uredske opreme i usluga: informatičke sustave i opremu, komunikacijske sustave i opremu, elektronička sredstva, informatičku uredsku opremu te ostala informatička i komunikacijska sredstva i usluge. Odjel razvija i predlaže smjernice, načela i postupke javne nabave u skladu s propisima, potrebama korisnika i zahtjevima tehničkih nositelja, prati ponudu i potražnju za robama i uslugama iz svoje nadležnosti na tržištu.