Samostalni sektor za stambene poslove

Članak 39.

(1) Samostalni sektor za stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na stambeno zbrinjavanje djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga. Predlaže mjere i programe stambene politike radi potpore djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga. Utvrđuje potrebe stambenog smještaja, priprema i provodi akte u vezi s korištenjem službenih stanova, izrađuje propise i provedbene akte iz stambenog zbrinjavanja, vodi evidenciju korisnika službenih stanova.

Obavlja poslove koji se odnose na prodaju stanova i garaža u vlasništvu Republike Hrvatske danih na upravljanje Ministarstvu i vodi evidenciju o njima, izrađuje obavijesti o cijeni stanova i garaža i šalje ih kupcima, izrađuje izračun cijene stanova i garaža, izrađuje izračun zaštićene i slobodno ugovorene najamnine za stanove, priprema ugovor o kupoprodaji stanova i garaža, organizira sklapanje ugovora o kupoprodaji, izrađuje anekse ugovora o kupoprodaji stanova i garaža, unosi u bazu podataka promjenu vlasnika stanova nakon sklapanja kupoprodajnih ugovora, izdaje potvrde o preostalom iznosu duga kod obročne otplate, rješava slučajeve po prigovoru stranaka, daje brisovna očitovanja te obavlja i druge poslove vezane za kupnju stanova i garaža.

Inicira i prati postupke otkaza stanarskog prava odnosno utvrđenja da nije stečen status najmoprimca, smetanja posjeda, povrata i predaje stana, postupke radi utvrđivanja statusa zaštićenog najmoprimca, postupke radi donošenja odluka koje nadomještaju ugovor o kupoprodaji stana te radi povrata preplaćenog iznosa kupoprodajne cijene stana i poništenja ugovora o kupoprodaji. Inicira i prati ovršne postupke radi naplate nepodmirenih mjesečnih obroka kupoprodajne cijene stana i inicira podnošenje tužbi radi isplate ukupne kupoprodajne cijene stana, inicira i prati ovršne postupke radi naplate nepodmirenih rata stambenih kredita te inicira i prati ovršne postupke radi povrata cjelokupnog iznosa dodijeljenih stambenih kredita, inicira i prati ovršne postupke radi naplate najamnine za stanove i zakupnine za garaže te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

(2) U Samostalnom sektoru za stambene poslove ustrojavaju se:

6.1. Služba za stambeno zbrinjavanje

6.2. Služba za prodaju, postupke i evidenciju stanova.

6.1. Služba za stambeno zbrinjavanje

Članak 40.

Služba za stambeno zbrinjavanje obavlja poslove koji se odnose na stambeno zbrinjavanje djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga. Predlaže mjere i programe stambene politike radi potpore djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga. Utvrđuje potrebe stambenog smještaja, priprema i provodi akte u vezi s korištenjem službenih stanova te postupke njihova ukidanja. Izrađuje propise i provedbene akte iz stambenog zbrinjavanja i vodi evidenciju korisnika službenih stanova te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

6.2. Služba za prodaju, postupke i evidenciju stanova

Članak 41.

Služba za prodaju, postupke i evidenciju stanova obavlja poslove koji se odnose na prodaju stanova i garaža u vlasništvu Republike Hrvatske danih na upravljanje Ministarstvu, obrađuje zahtjeve za prodaju stanova i garaža i vodi evidenciju o njima, utvrđuje osnovanost zahtjeva za kupnju stanova i garaža i donosi odluke, izrađuje obavijesti o cijeni stanova i garaža i šalje ih kupcima, izrađuje izračun cijene stanova i garaža, izrađuje izračun zaštićene i slobodno ugovorene najamnine za stanove, priprema ugovor o kupoprodaji stanova i garaža, organizira sklapanje ugovora o kupoprodaji, izrađuje anekse ugovora o kupoprodaji stanova i garaža, unosi u bazu podataka promjenu vlasnika stanova nakon sklapanja kupoprodajnih ugovora, izdaje potvrde o preostalom iznosu duga kod obročne otplate, rješava prigovore stranaka, daje brisovna očitovanja te obavlja i druge poslove vezane za kupnju stanova i garaža. Služba inicira i prati postupke otkaza stanarskog prava odnosno utvrđenja da nije stečen status najmoprimca, smetanja posjeda, povrata i predaje stana, postupke radi utvrđivanja statusa zaštićenog najmoprimca, postupke radi donošenja odluka koje nadomještaju ugovor o kupoprodaji stana te radi povrata preplaćenog iznosa kupoprodajne cijene stana, poništenja ugovora o kupoprodaji. Inicira i prati ovršne postupke radi naplate nepodmirenih mjesečnih obroka kupoprodajne cijene stana i inicira podnošenje tužbi radi isplate ukupne kupoprodajne cijene stana, inicira i prati ovršne postupke radi naplate nepodmirenih rata stambenih kredita te inicira i prati ovršne postupke radi povrata cjelokupnog iznosa dodijeljenih stambenih kredita, inicira i prati ovršne postupke radi naplate najamnine za stanove i zakupnine za garaže i poslovne prostore. Pokreće i prati ovršne postupke radi ispražnjenja i predaje stana i garaža. Obrađuje zahtjeve za sklapanje ugovora o najmu stana i sklapa ugovore o najmu stana. Služba vodi evidenciju stanova i garaža, vodi materijalno knjigovodstvo kapitalne imovine Republike Hrvatske vezane za stanove i garaže, upisuje ih u očevidnik državne imovine, pribavlja, priprema i organizira izradu dokumentacije potrebne za uknjižbu prava vlasništva, vodi evidenciju izvornih isprava vezanih za stjecanje vlasništva stanova i garaža, obavlja šifriranje stanova i garaža te obavlja bodovanje stanova, obrađuje komunalne račune i zajedničku pričuvu za stanove i garaže, obavlja naplatu najamnine za stanove i zakupnine za garaže, organizira i šalje opomene i predlaže utuženja, obavlja naplatu i praćenje obročne otplate stanova, šalje opomene i predlaže utuženja radi naplate obročne otplate stanova, prati naplatu dodijeljenih stambenih kredita, šalje opomene i daje otkaz ugovora o kreditu te obavlja i druge stručne poslove vezane za rad Službe.