Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove

Članak 42.

(1) Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove obavlja stručne i upravne poslove vezane za jedinstveno upravljanje, stručno vođenje i nadzor nad vojnom policijom u Ministarstvu i Oružanim snagama u provođenju vojnopolicijskih poslova u području kriminalističkog istraživanja, poslova koje obavlja u skladu s ovlastima iz Zakona obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te poslova koji se odnose na vojnopolicijske evidencije i analitiku. Prati i analizira stanje, kretanje i pojave koje pogoduju nastanku kriminaliteta u Ministarstvu i Oružanim snagama, predlaže preventivne mjere s ciljem sprječavanja protupravnih i kriminalnih pojava i događaja u Ministarstvu i Oružanim snagama, provodi kriminalistička istraživanja s ciljem sprječavanja kriminaliteta te otkrivanja počinitelja kaznenih djela u Ministarstvu i Oružanim snagama, provodi i koordinira kriminalističke obrade u Ministarstvu i Oružanim snagama, predlaže potrebne mjere koje se tiču zakonitosti u postupanju i primjeni ovlasti pri provedbi vojnopolicijskih poslova. Za obavljanje poslova kriminalističkog istraživanja Samostalnom sektoru, kao nositelju zadaća iz ovoga područja, pomažu ustrojstvene jedinice u Oružanim snagama koje obavljaju kriminalističko istraživanje u skladu i na način propisan podzakonskim propisom iz područja vojne policije koji se donosi na temelju Zakona o obrani. Samostalni sektor nositelj je planiranja i nadzora u provedbi vojnopolicijskih poslova i zadaća vojne policije u području kriminalističkog istraživanja. Surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, tijelima pravosuđa i drugim državnim tijelima vezano za provođenje kriminalističkih istraživanja u suzbijanju kriminaliteta svih oblika. Sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja kriminalističkog istraživanja vojne policije i nadzire njihovo provođenje.

(2) U Samostalnom sektoru za vojnopolicijske poslove ustrojavaju se:

7.1. Služba kriminalističke vojne policije

7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije.

7.1. Služba kriminalističke vojne policije

Članak 43.

(1) Služba kriminalističke vojne policije obavlja stručne poslove iz područja kriminalističke vojne policije vezane za jedinstveno upravljanje, vođenje i nadziranje kriminalističkih obrada, kriminalističkih istraživanja, poslova i zadaća kriminalističke vojne policije u Ministarstvu i Oružanim snagama, istražuje i sprječava kriminalitet te provodi kriminalistička istraživanja s ciljem otkrivanja počinitelja kaznenih djela u Ministarstvu i Oružanim snagama. Provodi i koordinira kriminalističke obrade u Ministarstvu i Oružanim snagama, razvija postupke i procedure postupanja kriminalističke vojne policije, usklađuje i nadzire rad djelatnika kriminalističke vojne policije i organizira po potrebi vođenje složenijih kriminalističkih obrada. Za obavljanje poslova kriminalističkog istraživanja Službi pomažu ustrojstvene jedinice u Oružanim snagama koje obavljaju kriminalističko istraživanje u skladu i na način propisan podzakonskim propisom iz područja vojne policije koji se donosi na temelju Zakona o obrani. Služba prati i analizira stanje, kretanje i pojave koje pogoduju nastanku i povećanju kriminaliteta u i na štetu Ministarstva i Oružanih snaga, organizira i usklađuje poligrafska ispitivanja u Ministarstvu i Oružanim snagama. Surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, tijelima pravosuđa i drugim državnim tijelima vezano za provođenje kriminalističkih istraživanja u suzbijanju kriminaliteta svih oblika. Analizira kretanje kriminaliteta i pojavnih oblika te izrađuje raščlambe o stanju kriminaliteta u Ministarstvu i Oružanim snagama te predlaže poduzimanje potrebnih mjera. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) U Službi kriminalističke vojne policije ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja

7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu.

7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja

Članak 44.

Odjel za kriminalistička istraživanja istražuje i sprječava kriminalitet te provodi kriminalistička istraživanja radi otkrivanja počinitelja kaznenih djela u Ministarstvu i Oružanim snagama. Kriminalistička istraživanja provodi samostalno i u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvima, Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Ministarstvom unutarnjih poslova, kriminalističkom vojnom policijom Oružanih snaga te ostalim nadležnim državnim tijelima. Odjel pruža stručnu pomoć kriminalističkoj vojnoj policiji Oružanih snaga kod provođenja manje složenih kriminalističkih istraživanja. Strukovno prati rad kriminalističke vojne policije u Oružanim snagama. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu

Članak 45.

Odjel za kriminalističku potporu obavlja poslove potpore kriminalističke vojne policije. Prati i analizira stanje cjelokupnog kriminaliteta u i na štetu Ministarstva i Oružanih snaga te kriminaliteta od posebnog značaja za Ministarstvo i Oružane snage. Izrađuje raščlambe o stanju kriminaliteta te surađuje s kriminalističkom vojnom policijom u Oružanim snagama na planu organizacije, prevencije i nadzora kriminaliteta. Ustrojava i razvija baze podataka operativno-kriminalističkih evidencija. Planira, prikuplja, procjenjuje, obrađuje i analizira podatke neophodne za provođenje kriminalističkih istraživanja koje poduzima kriminalistička vojna policija. Provodi poligrafska ispitivanja. Prati i analizira stanje kriminalističke tehnike u kriminalističkoj vojnoj policiji. Planira i sudjeluje u stručnom usavršavanju pripadnika kriminalističke vojne policije. Izravno sudjeluje u obavljanju kriminalističko-tehničkih poslova kod kriminalističkog istraživanja kaznenih djela u i na štetu Ministarstva i Oružanih snaga te kriminalističkih istraživanja od posebnog značaja za Ministarstvo i Oružane snage. Sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga rada kriminalističke vojne policije. Sudjeluje u procesima planiranja i izrade nastavnih planova i programa izobrazbe i obuke pripadnika kriminalističke vojne policije. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije

Članak 46.

(1) Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije obavlja stručne poslove u području vojnopolicijskih poslova. Prikuplja, procjenjuje, obrađuje i koristi osobne i službene podatke djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga u vezi s istraživanjem kaznenih djela, prekršaja, kršenja vojne stege i povrede službene dužnosti. Vodi baze podataka i usklađuje te analitički obrađuje podatke i informacije za obavljanje vojnopolicijskih poslova. Priprema i predlaže propise iz nadležnosti i od značaja za vojnu policiju, sudjeluje u predlaganju mjera koje se odnose na zakonitost u postupanju i primjeni vojnopolicijskih ovlasti. Vodi i nadzire vođenje propisanih evidencija u području vojnopolicijskih poslova. Izrađuje izvješća o radu i rezultatima provedbe vojnopolicijskih poslova te izvještava nadležne osobe.

(2) U Službi za analitiku i vojnopolicijske evidencije ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za analitiku

7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije.

7.2.1. Odjel za analitiku

Članak 47.

Odjel za analitiku obavlja stručne poslove u području vojnopolicijskih poslova. Analitički obrađuje podatke i informacije za obavljanje vojnopolicijskih poslova, izrađuje analize i izvješća te predlaže preventivne mjere i radnje. Sudjeluje u predlaganju mjera koje se odnose na zakonitost u postupanju i primjeni vojnopolicijskih ovlasti. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije

Članak 48.

Odjel za vojnopolicijske evidencije obavlja stručne poslove u području vojnopolicijskih poslova. Razvija i upravlja informacijskim sustavom vojne policije te vodi i nadzire vođenje propisanih evidencija u području vojnopolicijskih poslova. Prikuplja, evidentira, usklađuje i obrađuje podatke i informacije za obavljanje vojnopolicijskih poslova. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.