Uprava za ljudske potencijale

Članak 72.

(1) Uprava za ljudske potencijale obavlja upravne, planske, nadzorne te druge stručne poslove vezane za osiguravanje jedinstvenog planiranja razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, osigurava planiranje, razvoj i upravljanje karijerom državnih službenika i namještenika, djelatnog, ročnog i pričuvnog vojnog sastava potrebnog za popunu Ministarstva i Oružanih snaga od uvođenja u evidenciju, prijma, raspoređivanja, školovanja i promicanja do tranzicije, otpusta, umirovljenja odnosno brisanja iz vojne evidencije svih kategorija vojnih osoba, državnih službenika i namještenika, usmjerava i usklađuje rad ustrojstvenih jedinica u svojem sastavu, sudjeluje u pripremi i odgovorna je za provođenje politike upravljanja osobljem Ministarstva, planira, usmjerava i nadzire upravljanje osobljem i profesionalni razvoj pripadnika Oružanih snaga, planira, organizira i nadzire zdravstvenu i veterinarsku zaštitu u Ministarstvu i Oružanim snagama, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na ljudske potencijale. Obavlja poslove upisa u vojnu evidenciju, poslove u vezi s prijmom osoblja za popunu Oružanih snaga, promidžbom, selekcijom i pozivanjem kandidata-obveznika, obavljaju poslove u vezi s dragovoljnim vojnim osposobljavanjem i prijmom u djelatnu vojnu službu, poslove u vezi s evidencijom i pozivanjem ugovorne i mobilizacijske pričuve te se za obavljanje tih poslova ustrojavaju područni odjeli za poslove obrane i njihove ispostave – područni odsjeci za poslove obrane. Uprava obavlja i poslove u vezi s poduzimanjem pravnih radnji radi zaštite interesa Republike Hrvatske, priprema očitovanja i dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i nadležnim državnim odvjetništvima, kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u radnim sporovima i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružnih snaga za takve sporove te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) U Upravi za ljudske potencijale ustrojavaju se:

9.1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

9.2. Sektor za potporu ljudskim potencijalima.

9.1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Članak 73.

(1) Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja stručne i upravne poslove vezane za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje djelatnim vojnim osobama, državnim službenicima i namještenicima potrebnim za popunu Oružanih snaga i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, predlaganje, razradu i osiguravanje provedbe temeljnih načela sustava upravljanja osobljem, razradu organizacijsko-metodoloških postupaka u planiranju razvoja upravljanja osobljem, izradu planova prijma i izdvajanja osoblja i praćenje njihova ostvarenja. Sektor svoj rad planira, organizira i provodi kroz funkcije personalnog životnog ciklusa (ustroj, popuna i izobrazba, distribucija, uporaba i profesionalni razvoj). Nadležan je za razvoj obrazovnog sustava Oružanih snaga. Sektor osigurava provedbu poslova iz područja obrane, nadzire vođenje propisane evidencije i poslove ratne popune i mobilizacije pričuvnog sastava za potrebe Oružanih snaga. Planira, programira i prati izvršenje financijskog plana iz svojega djelokruga rada, nadzire provedbu materijalno-financijskog poslovanja iz svoje nadležnosti. Sektor je nadležan za obavljanje poslova u vezi s poduzimanjem pravnih radnji radi zaštite interesa Republike Hrvatske, priprema očitovanja i dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnim državnim odvjetništvima, kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u radnim sporovima i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružnih snaga.

(2) U Sektoru za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za djelatno vojno osoblje

9.1.2. Služba za izobrazbu

9.1.3. Služba za državne službenike i namještenike

9.1.4. Služba za radne sporove

9.1.5. Služba za poslove obrane.

9.1.1. Služba za djelatno vojno osoblje

Članak 74.

(1) Služba za djelatno vojno osoblje obavlja stručne i upravne poslove u planiranju, pripremi i provedbi politike upravljanja osobljem i u nadzoru upravljanja karijerom djelatnih vojnih osoba. Navedene temeljne zadaće Služba provodi kroz pripremu prijedloga planova prijma, izdvajanja te promicanja osoblja, praćenje i izvješćivanje o ostvarivanju planova, kao i kroz nadzor provedbe i predlaganje nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa kojima se uređuju statusna pitanja djelatnih vojnih osoba i razvoj karijere djelatnih vojnih osoba te priprema stručna mišljenja i daje smjernice za njihovu primjenu. Sudjeluje u planiranju privlačenja osoblja, obavlja poslove vezane uz prijam i otpust djelatnih vojnih osoba te njihovo promicanje. Organizira provedbu poslova iz djelokruga rada Sektora u dijelu planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskog plana te provedbe materijalno-financijskog poslovanja.

(2) U Službi za djelatno vojno osoblje ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za planiranje, upravljanje i nadzor

9.1.1.2. Odjel za časnike

9.1.1.3. Odjel za dočasnike i vojnike/mornare.

9.1.1.1. Odjel za planiranje, upravljanje i nadzor

Članak 75.

Odjel za planiranje, upravljanje i nadzor za politike upravljanja djelatnim vojnim osobljem je nositelj izrade prijedloga planova prijma, izdvajanja i promicanja osoblja te prati provedbu tih planova. Nositelj je planiranja i praćenja privlačenja osoblja u vojnu službu. Prati i nadzire provedbu politike upravljanja osobljem i zakonitost postupanja Oružanih snaga u upravljanju vojnim osobljem, predlaže nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, radi poboljšanja regulative kojom se uređuju statusna, i karijerna pitanja djelatnih vojnih osoba, priprema stručna mišljenja u vezi s primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vojne službe i daje smjernice za njihovu pravilnu primjenu, sudjeluje u poslovima personalne politike vezanim uz NATO i međunarodnu suradnju te prati smjerove razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u sustavima i u društvu općenito te znanstvena i stručna istraživanja i druge pokazatelje o djelatnoj vojnoj službi i te ih ugrađuje u prijedloge politike upravljanja djelatnim vojnim osobljem. Sudjeluje u odabiru kandidata na temelju dostavljenih potreba za profesionalnim razvojem i školovanjem te sudjeluje u postupku planiranja i programiranja financijskog plana iz djelokruga rada Službe.

9.1.1.2. Odjel za časnike

Članak 76.

Odjel za časnike provodi postupke vezane uz pripremu rješenja za prijam u djelatnu vojnu službu kandidata za časnike, sudjeluje u postupku razrješenja i imenovanja časnika na dužnostima u Oružanim snagama ustrojbenog mjesta brigadira/kapetana bojnog broda te generala/admirala, provodi postupak prijave i odjave časnika na mirovinsko i osnovno zdravstveno osiguranje, provodi prijave i odjave članova obitelji časnika na osnovno zdravstveno osiguranje, provodi postupke vezane uz pripremu rješenja o umirovljenjima i drugim prestancima djelatne vojne službe za časnike, rješava statusna pitanja časnika raspoređenih na dužnosti u Ministarstvo, sudjeluje u radu odabirnih vijeća za poslove vezane uz časnike, provodi upravne postupke u prvom stupnju oko radnopravnih statusa časnika, priprema ugovore o radu izvan Ministarstva i odluke o upućivanju djelatne vojne osobe u tijela izvan Ministarstva, izdaje potvrde o statusnim pitanjima časnika, sudjeluje u postupku razrješenja i imenovanja vojno-diplomatskog osoblja i osoblja u međunarodnim organizacijama te provodi prijave na inozemno zdravstveno osiguranje i produljeno mirovinsko osiguranje za časnike i članove obitelji, rješava materijalna prava časnika u Ministarstvu; priprema prijedloge rješenja u prvom stupnju u skladu s propisanim nadležnostima i ovlastima, priprema prijedloge odluka u postupcima dodjele i promicanja u časničke činove, priprema odgovore i očitovanja na predstavke.

9.1.1.3. Odjel za dočasnike i vojnike/mornare

Članak 77.

Odjel za dočasnike i vojnike/mornare provodi postupak vezan uz potpisivanje ugovora s vojnicima/mornarima i njihov prijam u djelatnu vojnu službu, nadzire prijam i provodi postupke vezane uz pripremu rješenja za prijam u djelatnu vojnu službu dočasnika, provodi prijave i odjave dočasnika i vojnika/mornara na mirovinsko i osnovno zdravstveno osiguranje, provodi prijave i odjave članova obitelji dočasnika i vojnika/mornare na osnovno zdravstveno osiguranje, provodi postupke vezane uz pripremu rješenja o umirovljenjima i drugim prestancima djelatne vojne službe za dočasnike i vojnike/mornare, rješava statusna pitanja dočasnika raspoređenih na dužnosti u Ministarstvo, sudjeluje u radu odabirnih vijeća za poslove vezane uz dočasnike i vojnike/mornare, provodi upravne postupke u prvom stupnju oko radnopravnih statusa dočasnika i vojnika/mornara, rješava materijalna prava dočasnika u Ministarstvu, izdaje potvrde o statusnim pitanjima dočasnika i vojnika/mornara o kojima vodi evidenciju, priprema prijedloge rješenja u prvom stupnju u skladu s propisanim nadležnostima i ovlastima, obavlja personalne poslove vezane uz upućivanje osoblja u međunarodne operacije, priprema odgovore i očitovanja na predstavke.

9.1.2. Služba za izobrazbu

Članak 78.

(1) Služba za izobrazbu obavlja poslove analize potreba radi razvoja obrazovnog sustava Oružanih snaga, evaluaciju postojećih programa edukacije, definiranje smjerova daljnjeg razvoja izobrazbe za potrebe Oružanih snaga, izradu koncepata i dijelova strateških dokumenata koji se odnose na obrazovni sustav, poboljšavanje sustava vojne izobrazbe, definiranje, koordiniranje i nadzor realizacije projekata utemeljenih na razvojnom konceptu, povezivanje vojne izobrazbe s nacionalnim obrazovnim sustavom, unaprjeđenje obrazovnog sustava Oružanih snaga, usklađivanje vojne izobrazbe s NATO smjernicama, unaprjeđivanje funkcionalnih veza između edukacije i treninga, vježbi i obuke, razvijanje ciljanih programa edukacije s drugim tijelima, definiranje hrvatskoga vojnog obrazovnog standarda, definiranje koncepta cjeloživotnog obrazovanja, koncipiranje programa edukacije i treninga koji se mogu ponuditi inozemnim partnerima. Služba osigurava, izradu propisa iz područja civilne, civilno-vojne, vojne i međunarodne izobrazbe; planiranje, koordiniranje i operacionalizaciju civilne, civilno-vojne i međunarodne izobrazbe za potrebe obrambenog sustava, razvoj bilateralne i multilateralne suradnje u području izobrazbe, praćenje i analizu postignutih rezultata polaznika izobrazbe, nadzor provedbe svih oblika izobrazbi za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, izradu raščlambi i izvješća iz djelokruga svoje nadležnosti. Služba provodi poslove iz djelokruga rada Sektora u dijelu planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskog plana i provedbe materijalno-financijskog poslovanja.

(2) U Službi za izobrazbu ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za razvoj izobrazbe

9.1.2.2. Odjel za provedbu izobrazbe.

9.1.2.1. Odjel za razvoj izobrazbe

Članak 79.

Odjel za razvoj izobrazbe nadležan je za analizu potreba, praćenje i razvoj evaluacije programa edukacije i individualne obuke, definiranje smjerova daljeg razvoja izobrazbe za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga; pripremu strateških dokumenata i koncepata, izradu propisa iz područja svih vrsta izobrazbe poboljšavanje sustava vojne izobrazbe, povezivanje vojne izobrazbe s nacionalnim obrazovnim sustavom, unaprjeđenje obrazovnog sustava Ministarstva i Oružanih snaga u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, pokretanje akreditacije programa ili dijelova programa vojne izobrazbe, daljnji razvoj vojnih studija u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, usklađivanje vojne izobrazbe s NATO smjernicama, razvijanje ciljanih programa izobrazbe i obuke s drugim tijelima državne uprave, definiranje koncepta cjeloživotnog obrazovanja, organizaciju provedbe poslova vezanih uz izradu financijskog plana i programiranja iz djelokruga rada odjela te praćenje provedbe materijalno-financijskog poslovanja.

9.1.2.2. Odjel za provedbu izobrazbe

Članak 80.

Odjel za provedbu izobrazbe nadležan je za predlaganje propisa iz područja civilne, civilno-vojne i inozemne izobrazbe, planiranje, organizaciju provedbe poslova vezanih uz izradu financijskog plana i programiranja iz djelokruga rada odjela te praćenje provedbe materijalno-financijskog poslovanja, određivanje potreba i izradu planova izobrazbe za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, nadzor provedbe svih oblika izobrazbe za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, planiranje i operacionalizaciju civilne, civilno-vojne i inozemne izobrazbe za potrebe sustava, planiranje i operacionalizaciju izobrazbi za djelatnike Ministarstva, razvoj bilateralne i multilateralne suradnje u području izobrazbe; praćenje uspjeha polaznika izobrazbi.

9.1.3. Služba za državne službenike i namještenike

Članak 81.

(1) Služba za državne službenike i namještenike obavlja stručne i upravne poslove vezane za vođenje politike upravljanja karijerom državnih službenika i namještenika, priprema prijedlog plana prijma u državnu službu državnih službenika, priprema plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, upisuje i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi nadzor nad upravljanjem karijerom državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama, priprema raspisivanje i provedbu javnog natječaja i internog oglasa za prijam državnih službenika i namještenika u Ministarstvo i Oružane snage, izrađuje planove razvoja karijere državnih službenika i namještenika od prijma do prestanka službe, priprema prijedloge rješenja po pitanjima prava iz službe državnih službenika i namještenika, priprema prijedloge odluka o upućivanju državnih službenika i namještenika na rad u inozemstvo, daje mišljenja, upute i smjernice, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te izradi mišljenja na akte iz djelokruga rada, surađuje sa tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose i Odborom za državnu službu, postupa po raščlambama te sudjeluje u izradi općih planova organizacijskog karaktera (analiza opisa poslova radnih mjesta, poslovni procesi, poslovi vezani uz provedbu politike ravnopravnosti spolova), vodi propisane evidencije i izdaje potvrde, provodi postupak prijave i odjave državnih službenika i namještenika Ministarstva i Oružanih snaga na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, formira personalne dosjee te vodi uredsko poslovanje službe.

(2) U Službi za državne službenike i namještenike ustrojavaju se:

9.1.3.1. Odjel za planiranje i razvoj

9.1.3.2. Odjel za statusna pitanja i materijalna prava.

9.1.3.1. Odjel za planiranje i razvoj

Članak 82.

Odjel za planiranje i razvoj obavlja stručne i upravne poslove u vezi s izradom prijedloga plana i provedbom plana prijma u državnu službu državnih službenika (javni natječaj i interni oglas) te prijma službenika i namještenika u Oružane snage (oglas), priprema plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ažurira i upisuje podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi nadzor nad upravljanjem karijerom državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama, izrade planova razvoja karijere državnih službenika i namještenika od prijma do prestanka službe, postupa po raščlambama te sudjeluje u izradi općih planova organizacijskog karaktera (analiza opisa poslova radnih mjesta, poslovni procesi, poslovi vezani uz provedbu politike ravnopravnosti spolova). Odjel prati i predlaže mjere za unaprjeđenje upravljanja i razvoja karijere državnih službenika i namještenika, njihovo izdvajanje i zbrinjavanje. Vodi i ažurira propisane evidencije te uredsko poslovanje. Surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose u pitanjima upravljanja karijerom i profesionalnim razvojem državnih službenika u Ministarstvu i Oružanim snagama.

9.1.3.2. Odjel za statusna pitanja i materijalna prava

Članak 83.

Odjel za statusna pitanja i materijalna prava izrađuje prijedloge rješenja o prijmu državnih službenika i namještenika u Ministarstvo i Oružane snage, rasporedu, premještaju službenika i namještenika u Ministarstvu, stavljanju na raspolaganje državnih službenika u Ministarstvu, prestanku službe odnosno rada državnih službenika i namještenika u Ministarstvu i Oružanim snagama, prijedloge odluka i rješenja o upućivanju državnih službenika i namještenika na rad u inozemstvo (međunarodne organizacije) te prijedloge rješenja o materijalnim pravima državnih službenika i namještenika u Ministarstvu. Odjel daje mišljenja, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa te izradi mišljenja na akte iz djelokruga rada i očitovanja na predstavke, pritužbe te upite. Izdaje potvrde o statusnim pitanjima državnih službenika i namještenika o kojima vodi evidenciju. Provodi postupak prijave i odjave državnih službenika i namještenika Ministarstva i Oružanih snaga te članova njihovih obitelji na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, formira i ažurira personalne dosjee i vodi uredsko poslovanje. Surađuje s Odborom za državnu službu u postupku rješavanja žalbi državnih službenika Ministarstva i Oružanih snaga na rješenja donesena u prvom stupnju.

9.1.4. Služba za radne sporove

Članak 84.

Služba za radne sporove obavlja poslova u vezi s poduzimanjem preventivnih i drugih pravnih radnji radi zaštite interesa Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavljanja dokumentacije Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnim državnim odvjetništvima kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u radnim sporovima i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi za takve sporove za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružnih snaga. Služba obavlja i druge poslove iz djelokruga svojega rada.

9.1.5. Služba za poslove obrane

Članak 85.

(1) Služba za poslove obrane obavlja stručne i upravne poslove vezane uz sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa i internih dokumenata iz područja vojne obveze te osigurava njihovu primjenu. Planira i usklađuje poslove iz nadležnosti s Glavnim stožerom i drugim tijelima. Organizira vođenje vojne evidencije, donosi Plan zdravstvenih pregleda, psiholoških ispitivanja i Plan uputa kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje. Planira poslove popune Oružanih snaga pričuvnim sastavom (evidencija, selekcija, klasifikacija i popuna). Organizira i prati provedbu planske mobilizacije pričuvnog sastava Oružanih snaga. Usklađuje poslove područnih odjela za poslove obrane i područnih odsjeka za poslove obrane te sudjeluje u radu na dogradnji obrambenog sustava. Organizira provedbu poslova vezanih uz izradu financijskog plana i programiranja iz djelokruga rada Službe i područnih odjela za poslove obrane te prati provedbu materijalno-financijskog poslovanja iz djelokruga rada Službe.

(2) U Službi za poslove obrane ustrojavaju se:

9.1.5.1. Odjel za poslove obrane

9.1.5.2. Odjel za potporu

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za poslove obrane izvan sjedišta Ministarstva ustrojavaju se:

9.1.5.3. Područni odjeli za poslove obrane.

9.1.5.1. Odjel za poslove obrane

Članak 86.

Odjel za poslove obrane obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na planiranje i koordinaciju poslova i zadaća vojne obveze s Glavnim stožerom te s drugim tijelima (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). Odjel planira i usklađuje pričuvni ljudski i materijalni potencijal za popunu Oružanih snaga i drugih potreba obrane. Planira, organizira i prati provođenje upisa u vojnu evidenciju, priprema i organizira aktivnosti vezane uz promidžbu za prijam kandidata po natječajima i oglasima, organizira realizaciju i koordinira upućivanje kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje prema rokovima uputa te u provedbi potpisivanja ugovora s ročnicima koji stupaju na dragovoljno vojno osposobljavanje. Organizira sustav vođenja evidencije vojnih obveznika te radi njezina usklađivanja i ažuriranja provodi koordinaciju s područnim odjelima i područnim odsjecima za poslove obrane. Provodi i usmjerava realizaciju popune Oružanih snaga pričuvnim sastavom (ugovorna i nerazvrstana pričuva) u neposrednoj suradnji s Glavnim stožerom. Priprema i organizira aktivnosti vezane uz promidžbu za ugovornu pričuvu. Organizira i prati provedbu planske mobilizacije pričuvnog sastava Oružanih snaga u slučaju ratnog stanja i stanja neposredne ugroženosti. Prati izradu Plana obrane i sudjeluje u izradi dokumenata plana obrane iz djelokruga svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća i raščlambe, sudjeluje u izradi propisa te uputa iz djelokruga rada.

9.1.5.2. Odjel za potporu

Članak 87.

Odjel za potporu pruža potporu područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane obavlja stručne i upravne poslove vezane za usklađivanje rada područnih odjela za poslove obrane. Obavlja poslove logističkog zbrinjavanja (uredski, informatički i drugi materijal te osiguranje i održavanje informatičke i birotehničke opreme), vodi evidenciju i ažurira podatke o poslovnim prostorima kojima se koriste područni odjeli i područni odsjeci za poslove obrane, obavlja personalne poslove, poslove vezane za opće akte poslovanja te materijalno-financijske poslove. Koordinira i planira izradu financijskog plana i programiranja iz djelokruga rada Službe i područnih odjela za poslove obrane te prati provedbu materijalno-financijskog poslovanja iz djelokruga rada Službe. Usklađuje i obavlja poslove prijma, rasporeda, otpreme pošte i evidencije, poslove urudžbenog zapisnika i pismohrane.

9.1.5.3. Područni odjeli za poslove obrane

Članak 88.

(1) Područni odjeli za poslove obrane su područne jedinice u sastavu Službe za poslove obrane koji obavljaju stručne i upravne poslove usklađivanja aktivnosti vođenja evidencija ljudskog i materijalnog potencijala za potrebe obrambenog resora u cjelini. Obavljaju poslove vezane za organizaciju, usklađivanje i usmjeravanje djelatnosti vojne obveze te primjenu zakona i drugih propisa iz tog područja. Provode aktivnosti izdavanja potvrda i drugih isprava na temelju službene evidencije. Organiziraju, usklađuju i usmjeravaju poslove koji se obavljaju u pripadajućim odsjecima za poslove obrane vezanim za promidžbu, selekciju, upis i vođenje propisane evidencije, mirnodopske i ratne popune, mobilizacijske pripreme i provođenje mobilizacije. Vode prvostupanjske upravne postupke s područja vojne obveze i drugih propisa. Obavljaju poslove vezane uz opće akte poslovanja materijalno-financijske poslove, poslove vezane uz izradu prijedloga plana proračuna, izvršenja proračuna i obradu financijske dokumentacije te poslove logističke potpore za potrebe područnog odjela i pripadajućih područnih odsjeka za poslove obrane. Obavljaju poslove prijma, rasporeda i otpreme pošte te poslove urudžbenog zapisnika i pismohrane.

(2) Za obavljanje poslova područnih odjela za poslove obrane ustrojavaju se:

9.1.5.3.1. Područni odjel za poslove obrane Osijek

9.1.5.3.2. Područni odjel za poslove obrane Zagreb

9.1.5.3.3. Područni odjel za poslove obrane Rijeka

9.1.5.3.4. Područni odjel za poslove obrane Split.

Članak 89.

Za obavljanje poslova u područnim odjelima za poslove obrane ustrojavaju se ispostave – područni odsjeci za poslove obrane. Područni odsjeci za poslove obrane obavljaju stručne i upravne poslove iz područja obrane. Organiziraju i provode poslove upisa u vojnu evidenciju, poslove u vezi s prijmom osoblja za popunu Oružanih snaga, rade promidžbu, selekciju, pozivanje i obavještavanje kandidata-obveznika, obavljaju poslove u vezi s dragovoljnim vojnim osposobljavanjem i prijmom u djelatnu vojnu službu (vojnici/mornari, časnici, kadeti), poslove u vezi s evidencijom i pozivanjem ugovorne i mobilizacijske pričuve (razvrstana i nerazvrstana pričuva). Usklađuju poslove obrane civilnih struktura i surađuju pri izradi planova obrane. Obavljaju poslove vođenja propisanih evidencija ljudskog i materijalnog potencijala za potrebe obrane, evidencije objekata i drugih evidencija za potrebe obrambenog sustava. Provode poslove izdavanja potvrda, ratnih putova iz nadležnosti područnih odsjeka i drugih isprava po Zakonu o općem upravnom postupku radi ostvarivanja prava građana, na temelju službenih evidencija.

Članak 90.

(1) Za obavljanje poslova iz članka 89. ove Uredbe u Područnom odjelu za poslove obrane Osijek ustrojavaju se ispostave:

9.1.5.3.1.1. Područni odsjek za poslove obrane Osijek 1 sa sjedištem u Osijeku za područje Grada Osijeka i općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, Grada Beli Manastir i općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac.

9.1.5.3.1.2 Područni odsjek za poslove obrane Osijek 2 sa sjedištem u Đakovu za područje Grada Ðakova i općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Ðakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, Grada Našica i općina: Donja Motičina, Ðurđenovac, Feričanci i Podgorač, Grada Valpova, Grada Belišća i općina: Bizovac, Koška i Petrijevci, Grada Donjeg Miholjca i općina: Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

9.1.5.3.1.3. Područni odsjek za poslove obrane Požega sa sjedištem u Požegi za područje Grada Požega i Grada Pleternica i općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Grada Kutjevo i općine Velika, Grada Lipika i Grada Pakraca.

9.1.5.3.1.4. Područni odsjek za poslove obrane Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu za područje Grada Slavonskog Broda i općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje, Grada Nova Gradiška i općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

9.1.5.3.1.5. Područni odsjek za poslove obrane Virovitica sa sjedištem u Virovitici za područje Grada Virovitice i općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica, Grada Slatine i općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Voćin, Grada Orahovice i općina: Crnac, Čačinci i Zdenci.

9.1.5.3.1.6. Područni odsjek za poslove obrane Vukovar sa sjedištem u Vukovaru za područje Grada Vukovara i općina: Bogdanovci, Borovo, Negoslavci i Trpinja, Grada Vinkovaca i Grada Otoka i općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci, Grada Županje i općina: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja, Grada Iloka i općina: Lovas, Tompojevci i Tovarnik.

(2) Za obavljanje poslova iz članka 89. ove Uredbe u Područnom odjelu za poslove obrane Zagreb ustrojavaju se ispostave:

9.1.5.3.2.1. Područni odsjek za poslove obrane Bjelovar sa sjedištem u Bjelovaru za područje Grada Bjelovara i općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac, Grada Daruvara i općina: Dežanovac, Ðulovac, Končanica i Sirač, Grada Garešnica i općina: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica, Grada Čazme i općina: Ivanska i Štefanje, Grada Grubišno Polje i Općine Veliki Grđevac.

9.1.5.3.2.2. Područni odsjek za poslove obrane Čakovec sa sjedištem u Čakovcu za područje Grada Čakovca, Grada Murskog Središća i općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec, Grada Preloga i općina: Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.

9.1.5.3.2.3. Područni odsjek za poslove obrane Karlovac sa sjedištem u Karlovcu za područje Grada Karlovca i općina: Draganić i Lasinja, Grada Duge Rese i općina: Barilovići, Bosiljevo, Generalski Stol, Krnjak i Netretić, Grada Ogulina i općina: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj, Grada Ozlja i općina: Kamanje, Ribnik i Žakanje, Grada Slunja i općina: Cetingrad i Rakovica i općine Vojnić.

9.1.5.3.2.4. Područni odsjek za poslove obrane Krapina sa sjedištem u Krapini za područje Grada Krapine i općina: Ðurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, Grada Donja Stubica, Grada Oroslavja i općina: Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice, Grada Zaboka i općina: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće, Grada Zlatara i općina: Budinščina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica, Grada Klanjca i općina: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela, Grada Pregrade i općina: Desinić i Hum na Sutli.

9.1.5.3.2.5. Područni odsjek za poslove obrane Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici za područje Grada Koprivnice i općina: Drnje, Ðelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac, Grada Križevci i općina: Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, Grada Ðurđevca i općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

9.1.5.3.2.6. Područni odsjek za poslove obrane Sisak sa sjedištem u Sisku za područje Grada Siska i općina: Lekenik, Martinska Ves i Sunja, Grada Kutine i općina: Popovača i Velika Ludina, Grada Novska i općina: Jasenovac i Lipovljani, Grada Hrvatska Kostajnica i općina: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur, Grada Petrinje, Grada Gline, općina Dvor, Gvozd i Topusko.

9.1.5.3.2.7. Područni odsjek za poslove obrane Varaždin sa sjedištem u Varaždinu za područje Grada Varaždina i općina: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica, Grada Ivanca, Grada Lepoglave i općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec, Grada Ludbrega i općina: Martijanec, Mali Bukovec, Sveti Ðurđ i Veliki Bukovec, Grada Novog Marofa, Grada Varaždinskih Toplica i općina: Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.

9.1.5.3.2.8. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb-Centar-Istok sa sjedištem u Zagrebu za područje gradskih četvrti Donji Grad, Gornji Grad-Medveščak, Trnje, Maksimir, Peščenica-Žitnjak, Podsljeme, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete, Grada Sveti Ivan Zelina i općine Bedenica, Grada Dugo Selo i općina: Brckovljani i Rugvica, za područje Grada Ivanić Grada i općina: Kloštar Ivanić, Križ, Grada Vrbovca i općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

9.1.5.3.2.9. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb-Zapad sa sjedištem u Zagrebu za područje općina/gradskih četvrti Črnomerec, Stenjevec, Podsused-Vrapče, Grada Zaprešića i općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća i za područje općina/gradskih četvrti Trešnjevka-sjever, Trešnjevka-jug, Grada Samobora i Grada Sveta Nedelja.

9.1.5.3.2.10. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb-Jug sa sjedištem u Zagrebu za područje općina/gradskih četvrti Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb-zapad, Brezovica i općine Stupnik, Grada Jastrebarsko i općina: Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak, za područje Grada Velika Gorica i općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko.

(3) Za obavljanje poslova iz članka 89. ove Uredbe u Područnom odjelu za poslove obrane Rijeka ustrojavaju se ispostave:

9.1.5.3.3.1. Područni odsjek za poslove obrane Rijeka sa sjedištem u Rijeci za područje Grada Rijeke, Grada Kastva i općina: Čavle, Jelenje, Klana i Viškovo, Grada Delnice i općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad, Grada Čabra, Grada Vrbovskog, Grada Bakra i Grada Kraljevice te Općine Kostrena, Grada Opatije i općina: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga, Grada Crikvenice, Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska, Grada Krka i općina: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik, Grada Raba i općine Lopar, Grada Cresa i Grada Malog Lošinja.

9.1.5.3.3.2. Područni odsjek za poslove obrane Gospić sa sjedištem u Gospiću za područje Grada Gospića i općina: Karlobag i Perušić, Grada Otočca i općina: Brinje i Vrhovine, Grada Novalje, Grada Senja, općina: Donji Lapac, Lovinac, Plitvička Jezera i Udbina.

9.1.5.3.3.3. Područni odsjek za poslove obrane Pazin sa sjedištem u Pazinu za područje Grada Pazina i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, Grada Labina i općina: Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja, Grada Poreča-Parenzo i općina: Funtana-Fontane, Kaštel-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Sveti Lovreč, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada i Vrsar-Orsera, Grada Pule-Pola i Grada Vodnjana-Dignano i općina: Barban, Fažana-Fasano, Marčana, Medulin, Ližnjan-Lisignano i Svetvinčenat, Grada Rovinja-Rovigno i općina: Bale-Valle, Kanfanar i Žminj, Grada Buja-Buie, Grada Novigrada-Cittanova, Grada Umaga-Umago i općina: Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana, Oprtalj-Portole i Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Grada Buzeta i Općine Lanišće.

(4) Za obavljanje poslova iz članka 89. ove Uredbe u Područnom odjelu za poslove obrane Split ustrojavaju se ispostave:

9.1.5.3.4.1. Područni odsjek za poslove obrane Split sa sjedištem u Splitu, za područje Grada Splita, općina Šolta i Podstrana; Grada Omiša i općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje; Grada Supetra i općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan; Grada Hvara; Grada Starog Grada i općina: Jelsa i Sućuraj; Grada Komiže i Grada Visa, Grada Kaštela, Grada Trogira, Grada Solina i općina: Dugopolje, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Prgomet, Primorski Dolac i Seget; Grada Makarske i općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi; Grada Sinja, Grada Vrlike, Grada Trilja i općina: Dicmo, Hrvace i Otok; Grada Imotskog i općina: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci te Grada Vrgorca.

9.1.5.3.4.2. Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku za područje Grada Dubrovnika i općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston, Trpanj i Župa dubrovačka, Grada Korčule i općina: Blato, Lumbarda, Orebić, Smokvica i Vela Luka, Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje, Grada Ploča i Općine Lastovo.

9.1.5.3.4.3. Područni odsjek za poslove obrane Šibenik sa sjedištem u Šibeniku za područje Grada Šibenika, Grada Vodica, Grada Skradina i općina: Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj, Grada Drniša i općina: Promina, Ružić i Unešić, Grada Knina i općina: Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje.

9.1.5.3.4.4. Područni odsjek za poslove obrane Zadar sa sjedištem u Zadru za područje Grada Zadra, Grada Nina i općina: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji, Grada Biograda na Moru i općina: Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon, Grada Benkovca i općina: Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci, Grada Obrovca i Općine Jasenice, Grada Paga i općina Povljana, Kolan i Gračac.

 

9.2. Sektor za potporu ljudskim potencijalima

Članak 91.

(1) Sektor za potporu ljudskim potencijalima planira, raščlanjuje i razvija integracijske modele sustava upravljanja ljudskim potencijalima, izrađuje planske i programske dokumente te programske smjernice i usklađuje zakonsku regulativu, priprema podloge i raščlambe te druge dokumente potrebne za planiranje razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima na strategijskim razinama, surađuje s Glavnim stožerom tijekom procesa izrade prijedloga ustroja i mobilizacijskog razvoja Oružanih snaga, kao i u procesu izrade Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva radi provedbe donesene odluke u informacijskom sustavu personalnog upravljanja, osigurava razvojne i integracijske procese te održava i upravlja informacijskim sustavom personalnog upravljanja u Ministarstvu i Oružanim snagama, koordinira poslove izrade identifikacijske i identifikacijske vojne iskaznice za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga te upravlja cjelokupnim procesom izdavanja i uporabe iskaznice, odgovoran je za održavanje informacijskih sustava u Upravi i njihovo redovito administriranje. Koordinira poslove vezane uz obradu, evidentiranje i prosljeđivanje zahtjeva za sigurnosne provjere. Planira poslove vezane uz evidenciju i distribuciju zahtjeva za izdavanje certifikata za djelatnike Ministarstva. Planira, organizira i nadzire Program tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja Ministarstva i Oružanih snaga, uključujući procese informiranja, tranzicijskih radionica, obrazovanja za novu karijeru, potpore zapošljavanju i poduzetničkoj djelatnosti korisnika programa te planira cjelokupne procese u Programu tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja Ministarstva i Oružanih snaga. Razvija sveobuhvatan program kvalitete življenja, obavlja upravne i stručne poslove organizacijske psihologije, procjene psihičke spremnosti, psihologijske selekcije i klasifikacije te psihološke prevencije i potpore. Obavlja upravne i stručne poslove vezano za upravljanje medicinskom, dentalnom, veterinarskom i farmaceutskom specijalnošću, nositelj je vojne normizacije u generičkom području zdravstva i veterinarstva, propisuje i nadzire načine stručnog osposobljavanja i licenciranja zdravstvenih i veterinarskih djelatnika, koordinira i stručno nadzire rad djelatnika zdravstvene službe u Oružanim snagama. Planira, programira i prati izvršenje financijskog plana iz svojega djelokruga rada. Koordinira provedbu poslova planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskog plana u nadležnosti Uprave.

(2) U Sektoru za potporu ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za integraciju raščlambe i planiranje

9.2.2. Služba za potporu i kvalitetu življenja

9.2.3. Služba za vojno zdravstvo.

9.2.1. Služba za integraciju raščlambe i planiranje

Članak 92.

(1) Služba za integraciju raščlambe i planiranje planira, raščlanjuje i razvija integracijske modele sustava upravljanja ljudskim potencijalima, izrađuje planske i programske dokumente te sudjeluje u izradi programskih smjernica i usklađivanju sa zakonskom regulativom. Priprema podloge i analize te druge dokumente potrebne za planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima na strategijskim razinama. Surađuje s Glavnim stožerom tijekom procesa izrade prijedloga ustroja i mobilizacijskog razvoja Oružanih snaga, kao i u procesu izrade Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva radi provedbe u informacijskom sustavu personalnog upravljanja. Prati organizacijske strukture i iskustva oružanih snaga drugih država te drugih tijela. Služba prati i raščlanjuje personalnu spremnost, sudjeluje u izradi i raščlanjuje planove i programe upravljanja ljudskim potencijalima. Na temelju podataka iz informacijskog sustava personalnog upravljanja i ostalih vanjskih izvora izrađuje raščlambe, izvješća i simulacije kao podloge za odlučivanje na strategijskoj razini. Osigurava razvojne i integracijske procese te održava i upravlja informacijskim sustavom personalnog upravljanja u Ministarstvu i Oružanim snagama. Organizira izradu identifikacijskih i identifikacijskih vojnih iskaznica za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga te upravlja procesom izdavanja i uporabe iskaznice. Organizira poslove vezane uz obradu, evidentiranje i prosljeđivanje zahtjeva za sigurnosne provjere za Ministarstvo i Oružane snage. Vodi evidenciju i distribuira zahtjeve za izdavanje certifikata za djelatnike Ministarstva. Koordinira aktivnosti strateškog planiranja i izrađuje financijske simulacije i izvješća za potrebe Uprave. Prati izvršenje rashoda za zaposlene. Organizira provedbu poslova iz djelokruga rada Sektora u dijelu planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskog plana, provedbe materijalno-financijskog poslovanja i koordiniranja poslova vezanih uz nabavu. Organizira provedbu poslova planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskog plana iz nadležnosti Uprave. Služba pruža informatičku i tehničku potporu te pruža programsku podršku i odgovorna je za održavanje informacijskih sustava u Upravi. Organizira provedbu poslova vezanih uz osiguranje, ugovore o djelu, troškove pogreba i prijevoz djelatnika na posao i s posla na području grada Zagreba i okolice.

(2) U Službi za integraciju raščlambe i planiranje ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za integraciju

9.2.1.2. Odjel za raščlambe i simulacije

9.2.1.3. Odjel za planiranje i financijsku potporu.

9.2.1.1. Odjel za integraciju

Članak 93.

Odjel za integraciju osigurava razvojne i integracijske procese sustava upravljanja ljudskim potencijalima te je odgovoran za upravljanje, kontrolu i održavanje informacijskog sustava personalnog upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu i Oružanim snagama. Surađuje s Glavnim stožerom tijekom procesa izrade prijedloga ustroja i mobilizacijskog razvoja Oružanih snaga, kao i u procesu izrade Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, radi provedbe u informacijskom sustavu personalnog upravljanja, prati organizacijske strukture i iskustva oružanih snaga drugih država te drugih tijela. Koordinira aktivnosti programiranja, planiranja i izrade proračuna te prati izvršenje financijskog plana za programe u nadležnosti. Koordinira aktivnosti financijskog upravljanja i kontrola te strateškog planiranja. Sudjeluje u izradi simulacija o financijskim učincima prije donošenja propisa i odluka iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Izrađuje financijske simulacije i izvješća za potrebe Uprave. Sudjeluje u praćenju izvršenja rashoda za zaposlene. Obavlja administrativne i personalne poslove za Službu. Izrađuje identifikacijske i identifikacijske vojne iskaznice za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga te upravlja i odgovoran je za cjelokupni proces izdavanja, distribucije, uporabe i povlačenja iskaznica. Obrađuje, evidentira i prosljeđuje zahtjeve za sigurnosne provjere. Vodi evidenciju zahtjeva za izdavanje certifikata za djelatnike Ministarstva. Distribuira zahtjeve o certifikatima Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost za djelatnike Ministarstva.

9.2.1.2. Odjel za raščlambe i simulacije

Članak 94.

Odjel za raščlambe i simulacije prati i raščlanjuje personalnu spremnost te sudjeluje u izradi i raščlanjuje planove i programe upravljanja ljudskim potencijalima. Na temelju podataka iz informacijskog sustava personalnog upravljanja i drugih vanjskih izvora izrađuje statističke, tehničke i dubinske analize te simulacije kao podloge za donošenje odluka na strategijskoj razini. Upravlja razvojem i održavanjem MIS-a (izvještajni sustav menadžment) za Upravu. Obrađuje podatke te izrađuje standardna i izvanredna izvješća za potrebe Uprave i drugih ustrojstvenih jedinica.

9.2.1.3. Odjel za planiranje i financijsku potporu

Članak 95.

Odjel za planiranje i financijsku potporu provodi poslove u dijelu planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskoga plana, provedbe materijalno-financijskog poslovanja i poslova vezanih uz nabavu. Provodi poslove planiranja, programiranja i praćenja izvršenja financijskoga plana iz nadležnosti Uprave. Obavlja poslove vezane uz dopunsko zdravstveno osiguranje i produljeno mirovinsko i inozemno zdravstveno osiguranje, uz kolektivno osiguranje djelatnih vojnih osoba, kolektivno osiguranje osoba koje rade na humanitarnom razminiranju, osiguranje dragovoljnih ročnika i osiguranje djelatnika koji su upućeni u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu (certifikati). Provodi poslove uplate kotizacija za seminare i kongrese, isplate mjesečne pomoći djeci, novčanih nagrada vojnicima/mornarima, troškova pogreba za pripadnike Oružanih snaga i djelatnike Ministarstva, poslove vezane uz ugovore o djelu i poslove vezane uz prijevoz djelatnika na posao i s posla na području grada Zagreba i okolice.

9.2.2. Služba za potporu i kvalitetu življenja

Članak 96.

(1) Služba za potporu i kvalitetu življenja razvija sveobuhvatan program kvalitete življenja djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga; obavlja stručne i upravne poslove vezane za povećanje razine kvalitete življenja, planira, organizira, usklađuje, provodi i nadzire program kvalitete življenja djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga u skladu s misijama i zadaćama Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Izrađuje smjernice i planove te provodi programe iz područja kinezioloških djelatnosti, surađuje sa sportskim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Upravlja i koordinira aktivnostima informiranja, savjetovanja, usmjeravanja u novu karijeru, obrazovanja za novu karijeru, potpore zapošljavanju i potpore samozapošljavanju korisnika Programa tranzicije i zbrinjavanja; razvija aktivnosti obilježavanja završetka službe u Ministarstvu i Oružanim snagama; planira i organizira proces normativnog uređenja područja tranzicije i zbrinjavanja osoblja Ministarstva i Oružanih snaga; koordinira proces unutarnje promidžbe Programa tranzicije i zbrinjavanja. Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz područje psihologije, planira djelatnosti, koordinira i nadzire rad cjelokupne psihološke struke, osigurava suradnju vojnopsihološke struke sa strukovnim udrugama, organizacijama i ustanovama te usmjerava i koordinira znanstveno-istraživačku i izdavačku djelatnost u području vojne psihologije. Obavlja upravne i stručne poslove u postupku dodjele odlikovanja, pohvala i nagrada. Uspostavlja i unaprjeđuje sustav organizacijske kulture u Ministarstvu i Oružanim snagama.

(2) U Službi za potporu i kvalitetu življenja ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za pismohranu i opće poslove

9.2.2.2. Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja

9.2.2.3. Odjel za tranziciju.

9.2.2.1. Odjel za pismohranu i opće poslove

Članak 97.

Odjel za pismohranu i opće poslove obavlja administrativne, tehničke i pomoćne poslove Uprave. Obavlja poslove vezane za prijam, opremu i dostavu pošiljaka te obavlja poslove urudžbiranja. Prima, razvrstava, raspodjeljuje i ažurira poštu za Upravu, vodi evidenciju radnih sati, plaća, godišnjih odmora, bolovanja i sl., vodi propisne evidencije pečata s grbom Republike Hrvatske na zaduženju u Upravi i evidenciju osoba ovlaštenih za potpis, razdužuje i otprema poštu Uprave, predlaže donošenje akata i poduzimanje mjera u vezi s čuvanjem, arhiviranjem, evidentiranjem i postupanjem s osobnicima, osigurava djelotvoran pristup osobnicima, vodi evidenciju i pohranjuje osobnike te ovjerava preslike dokumenata koji se u njemu čuvaju, objedinjava rad ustrojstvenih jedinica, pregledava i kontrolira akte, obavlja stručne, administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove za potrebe Uprave, objedinjuje i izrađuje planove rada Uprave, izrađuje godišnja izvješća i godišnje planove rada Uprave, koordinira izradu provedbenih propisa iz djelokruga rada Uprave, prikuplja i obrađuje očitovanja na nacrte prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa, kao i akata, predstavki, zamolbi i zahtjeva u čiju izradu su uključene najmanje dvije ustrojstvene jedinice Uprave ili ustrojstvene jedinice Ministarstva i Glavnog stožera; priprema materijale za sastanke i kolegije Uprave te obavlja druge poslove iz svojega djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja

Članak 98.

Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja planira i predlaže mjere i programe u cilju potpore djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga. Obavlja upravne i stručne poslove u postupku dodjele odlikovanja, pohvala i nagrada. Izrađuje smjernice i planove te provodi programe iz područja kinezioloških aktivnosti, s kineziološkom strukom u Glavnom stožeru i Oružanim snagama, priprema i provodi planove i programe održavanja i unaprjeđenja tjelesne spremnosti te poboljšanja motoričkih sposobnosti djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga te koordinira aktivnostima kineziološke struke u Ministarstvu i Oružanim snagama, priprema izvješća iz područja kinezioloških aktivnosti. Obavlja upravne i stručne poslove organizacijske psihologije, procjene psihičke spremnosti, psihologijske selekcije i klasifikacije te psihološke prevencije i potpore, koordinira djelatnostima psihološke struke u Ministarstvu i Oružanim snagama, priprema strukovne upute i nadzire njihovu provedbu, priprema izvješća iz područja psiholoških aktivnosti, organizira ispitivanja javnog mišljenja, odobrava uporabu i raspodjeljuje psihologijske mjerne instrumente, usklađuje sadržaj i predlaže suglasnosti za programe izobrazbe i obuke iz područja vojne psihologije.

9.2.2.3. Odjel za tranziciju

Članak 99.

Odjel za tranziciju planira, programira i organizira Program tranzicije i zbrinjavanja osoblja Ministarstva i Oružanih snaga; implementira i provodi program, uključujući aktivnosti informiranja, savjetovanja, usmjeravanja u novu karijeru, potpore zapošljavanju i potpore samozapošljavanju korisnika programa te planira proces provedbe Programa tranzicije i zbrinjavanja. Planira i organizira proces normativnog uređenja područja tranzicije i zbrinjavanja; provodi proces unutarnje promidžbe Programa tranzicije i zbrinjavanja; izrađuje stručne smjernice te planira i organizira aktivnosti stručne potpore ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga u postupku tranzicije i izdvajanja osoblja. Koordinira i provodi Program obilježavanja završetka službe u Ministarstvu i Oružanim snagama.

9.2.3. Služba za vojno zdravstvo

Članak 100.

(1) Služba za vojno zdravstvo obavlja stručne i upravne poslove vezano za upravljanje medicinskom, dentalnom, veterinarskom i farmaceutskom specijalnošću, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite za sve pripadnike u vojnom sustavu, izradu i provedbu programa i aktivnosti vezano uz sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti te liječenje oboljelih, propisivanje kriterija i načina utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, medicinsko vještačenje u neupravnom postupku, zdravstveno i veterinarsko materijalno zbrinjavanje, veterinarsku inspekciju i zaštitu zdravlja službenih životinja. Nositelj je vojne normizacije u generičkom području zdravstvene i veterinarske zaštite. Propisuje i nadzire načine stručnog osposobljavanja i licenciranja zdravstvenih i veterinarskih djelatnika. Koordinira i nadzire rad djelatnika zdravstvene službe u Oružanim snagama, sudjeluje u rješavanju kriznih stanja vezanih uz djelatnost zdravstva i veterinarstva te surađuje sa strukovnim ministarstvima, udruženjima, komorama, zavodima i ustanovama.

(2) U Službi za vojno zdravstvo ustrojavaju se:

9.2.3.1. Odjel za medicinske, dentalne i veterinarske poslove

9.2.3.2. Odjel za normizaciju i materijalno zbrinjavanje vojnog zdravstva

9.2.3.3. Prvostupanjska zdravstvena komisija.

9.2.3.1. Odjel za medicinske, dentalne i veterinarske poslove

Članak 101.

Odjel za medicinske, dentalne i veterinarske poslove obavlja stručne i upravne poslove vezane uz izradu i sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i prijedloga drugih propisa kojima se uređuje područje medicinske i dentalne zaštite, zdravstvenog osiguranja i veterinarstva u Ministarstvu i Oružanim snagama te priprema i izrađuje smjernice, upute i stručna mišljenja vezana uz njihovu provedbu, koordiniranje i stručni nadzor rada zdravstvene službe u Oružanim snagama, praćenje epidemiološkog i epizootiološkog stanja, prikupljanje, praćenje i analizu zdravstveno-statističkih pokazatelja kandidata, djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga na području Republike Hrvatske i u operacijama potpore miru te izrada izvješća, ugovaranje, koordinaciju i nadzor rada vojnih ordinacija opće medicine povezanih na centralni zdravstveni informacijski sustav, koordinaciju s civilnim doktorima medicine i dentalne medicine koji pružaju zdravstvenu zaštitu djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga, pripremu propisa kojima se regulira zaštita zdravlja, prehrane i dobrobiti službenih životinja, propisivanje organizacije provedbe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola u vojnim i civilnim objektima prehrane te rješavanje žalbi u drugom stupnju na rješenja vojne veterinarske inspekcije u prvom stupnju; suradnju u provedbi međunarodnih aktivnosti, izradu prijedloga preventivnih zdravstvenih programa i aktivnosti vezano uz zaštitu, promicanje i očuvanje zdravlja iz područja preventivne i specifične zdravstvene zaštite, a posebice vezano uz pripadnike međunarodnih misija i operacija te rizičnih skupina, izradu procjena opasnosti ustrojbenih mjesta, praćenje i izvješćivanje u vezi s ozljedom na radu i profesionalnim bolestima, pripremu dokumentacije i prijedloga odluka i odgovora ministra vezano za zdravstvenu i veterinarsku problematiku, davanje stručnih mišljenja i očitovanja na predstavke, žalbe i upite po zdravstvenim i veterinarskim pitanjima, suradnju u međuresornim povjerenstvima i radnim skupinama te sa stručnim službama ministarstava nadležnih za zdravstvo i veterinarstvo, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, sa strukovnim komorama i drugim civilnim zavodima i ustanovama, usklađivanje načina postupanja i koordinaciju rada s civilnim institucijama vezanih za rad u kriznim i akcidentalnim situacijama i izvanrednim događajima.

9.2.3.2. Odjel za normizaciju i materijalno zbrinjavanje vojnog zdravstva

Članak 102.

Odjel za normizaciju i materijalno zbrinjavanje vojnog zdravstva obavlja poslove vezane uz predlaganje izrade hrvatskih vojnih normi (HRVN) ili usvajanje stranih NATO normi u generičkom području zdravstva i veterinarstva, izradu plana implementacije i uputa o primjeni vojnih normi, vođenje evidencije o normizacijskim dokumentima koji se izrađuju ili implementiraju, predlaganje i koordinaciju aktivnosti članova radnih skupina za izradu vojnih normi, praćenje razvoja, promjena i povlačenja normi u području zdravstva i veterinarstva, sudjelovanje u NATO radnim skupinama vezano uz proces normizacije u području zdravstvene i veterinarske zaštite, praćenje potreba, planiranje i predlaganje nabave sredstava i usluga, izradu normativa i kriterija pripadanja te definiranje tehničkih karakteristika i zahtjeva kod plana nabave zdravstvene i veterinarske opreme, roba i usluga, izradu nomenklature zdravstvene i veterinarske materijalne imovine, sudjelovanje u radu povjerenstava za nabavu vezano uz područje zdravstva, veterinarstava i prehrane te vođenje i objedinjavanje evidencija realizacija ugovora i narudžbenica, izradu prijedloga financijskog plana po zdravstvenim i veterinarskim izdacima, obradu računa i praćenje trošenja financijskih sredstava namijenjenih za zdravstvenu i veterinarsku zaštitu, izradu poslovnih procesa, registra rizika, planova rada te izvješća o radu Službe, organizaciju i suradnju pri organizaciji stručnih seminara i stručne edukacije iz područja zdravstva i veterinarstva za djelatnike Ministarstva i pripadnike Oružanih snaga te izradu prijedloga plana strukovne izobrazbe djelatnika zdravstvene službe, suradnju sa stručnim službama ministarstava nadležnih za zdravstvo i veterinarstvo, Agencijom za lijekove i medicinske proizvode, sa strukovnim komorama i drugim ustanovama.

9.2.3.3. Prvostupanjska zdravstvena komisija

Članak 103.

(1) Prvostupanjska zdravstvena komisija obavlja poslove stručnoga medicinskog vještačenja vezano uz utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i donosi odluke u neupravnom postupku kada rješava po pritužbi pripadnika Oružanih snaga na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti odnosno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja kada specijalist medicine rada ocijeni djelatnu vojnu osobu nesposobnom za djelatnu vojnu službu, kada izabrani doktor medicine uputi zahtjev za medicinsko vještačenje pripadnika Oružanih snaga, kada utvrđuje zdravstvenu sposobnost djelatnih vojnih osoba koje se nalaze na dugotrajnom bolovanju. Prvostupanjska zdravstvena komisija obavlja i druge poslove medicinskog vještačenja u skladu s potrebama Oružanih snaga.

(2) Prvostupanjska zdravstvena komisija ustrojava se uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju odjela.