Uprava za obrambenu politiku

Članak 49.

(1) Uprava za obrambenu politiku obavlja stručne i upravne poslove vezane za usklađivanje i planiranje aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga u provedbi planirane obrambene i sigurnosne politike. Uprava izrađuje prijedloge dokumenata obrambene politike i obrambenog planiranja; sudjeluje u kreiranju smjernica za sustav planiranja, programiranja i izrade proračuna te prati njegovu usklađenost s obrambenom politikom, koordinira projekte usmjerene na doprinos razvoju savezničkih obrambenih sposobnosti i obrambenih sposobnosti Europske unije, izrađuje izvješća o provedbi dokumenata obrambene politike i planiranja i predlaže poboljšanja, prati usklađenost nacionalnog zakonodavstva s promjenama na području realizacije obrambene funkcije i obvezama proizašlim iz međunarodnih sporazuma te predlaže potrebne izmjene: priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svojeg djelokruga, koordinira aktivnosti s državnim tijelima po pitanjima obrambene i sigurnosne politike, prati i raščlanjuje kretanja u međunarodnom okruženju i procjenjuje njihov utjecaj na sustav obrane, predlaže, planira, koordinira, objedinjava, usmjerava i nadzire provedbu aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga na planu djelovanja u NATO-u i pri Europskoj uniji, uključujući obrambeno planiranje, sudjelovanje u međunarodnim operacijama, osmišljavanje, predlaganje i predstavljanje obrambene politike Republike Hrvatske te njezino usklađivanje s obrambenim politikama NATO-a i Europske unije; predlaže, planira, usklađuje, objedinjava, usmjerava i nadzire aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva u provedbi bilateralne i multilateralne obrambene suradnje, nadzora naoružanja, razoružanja i suzbijanja širenja oružja masovnog uništenja i sredstava njihove dopreme, potpore stranim vojnim izaslanicima u Republici Hrvatskoj i potpore vojnim izaslanicima i vojnim savjetnicima Republike Hrvatske u inozemstvu i na službi u međunarodnim organizacijama, obavlja poslove vezane za razvoj nacionalnog sustava kriznog upravljanja i planiranja, civilno-vojno krizno planiranje, obrambene pripreme te potporu Oružanih snaga civilnim strukturama.

(2) U Upravi za obrambenu politiku ustrojavaju se:

8.1. Sektor za obrambenu politiku i planiranje

8.2. Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju.

8.1. Sektor za obrambenu politiku i planiranje

Članak 50.

(1) Sektor za obrambenu politiku i planiranje obavlja stručne i upravne poslove vezane za definiranje i provedbu obrambene politike iz nadležnosti Ministarstva, usklađivanje obrambene politike s javnim politikama u Republici Hrvatskoj; izradu obrambenih i strategijskih analiza za potrebe Ministarstva, izradu prijedloga dokumenata obrambenog planiranja, uključujući planiranje u sklopu NATO-a i Europske unije, suradnju u izradi Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i koordinaciju izrade Strategije obrane, provedbu i unaprjeđivanje sustava planiranja, programiranja i izrade proračuna, koordiniranje projekata usmjerenih na doprinos razvoju savezničkih obrambenih sposobnosti i obrambenih sposobnosti Europske unije, koordiniranje i nadzor aktivnosti u području kriznog upravljanja, civilno-vojnoga kriznog planiranja i obrambenih priprema.

(2) U Sektoru za obrambenu politiku i planiranje ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za obrambenu politiku

8.1.2. Služba za obrambeno planiranje.

8.1.1. Služba za obrambenu politiku

Članak 51.

(1) Služba za obrambenu politiku obavlja stručne i upravne poslove vezane za definiranje, razvijanje, usklađivanje i provedbu obrambene politike iz nadležnosti Ministarstva, usklađivanje obrambene politike s ostalim javnim politikama u Republici Hrvatskoj, suradnju u izradi Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i izradu Strategije obrane, razvoj ciljeva i prioriteta obrambene politike iz nadležnosti ministra, praćenje njihove provedbe i izradu prijedloga poboljšanja, pripremu materijala koji služe kao podloga za razgovore o sigurnosnim i obrambenim temama s predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija te pripremu očitovanja i smjernice sa stajališta obrambene politike; izradu obrambenih i strategijskih analiza za potrebe Ministarstva i Oružanih snaga, koordinaciju provedbe sukcesije vojne imovine te ostale poslove iz svojeg djelokruga.

(2) U Službi za obrambenu politiku ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike

8.1.1.2. Odjel za obrambene analize

8.1.1.3. Odjel za sukcesiju vojne imovine

8.1.1.4. Podregistar za klasificirane podatke NATO-a i Europske unije.

8.1.1.1. Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike

Članak 52.

Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike obavlja stručne i upravne poslove vezane za definiranje, razvijanje, usklađivanje i provedbu obrambene politike iz nadležnosti Ministarstva, usklađivanje obrambene politike s ostalim javnim politikama u Republici Hrvatskoj, izradu prijedloga konceptualnih rješenja na području obrambene politike u temeljnim i strateškim dokumentima koji se izrađuju na razini Ministarstva, suradnju u izradi Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i razvijanje konceptualnih predložaka za izradu Strategija obrane, razvoj ciljeva i prioriteta obrambene politike iz nadležnosti ministra, praćenje njihove provedbe u praksi te izradu prijedloga dopunskih i korektivnih odluka, pripremu materijala koji služe kao podloga za razgovore o sigurnosnim i obrambenim temama s predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija, pripremu očitovanja i smjernica sa stajališta obrambene politike; nadziranje usklađenosti politike razvoja Oružanih snaga s obrambenom politikom i strategijskim dokumentima, analize strateških i policy dokumenata različitih međunarodnih obrambenih i sigurnosnih organizacija i zemalja te praćenje trendova radi predlaganje odgovarajućih poboljšanja u nacionalnim strateškim dokumentima.

8.1.1.2. Odjel za obrambene analize

Članak 53.

Odjel za obrambene analize obavlja stručne i upravne poslove vezane za izradu sigurnosnih, obrambenih i strategijskih analiza za potrebe Ministarstva na područjima obrambene politike i planiranja, međunarodne sigurnosti, civilno-vojnih odnosa, obrambene i vojne strategije, izradu analiza javnih politika Republike Hrvatske s aspekta obrane i nacionalne sigurnosti, analizu sigurnosnih i obrambenih pojava te rješenja na području upravljanja resursima, organizacije i funkcioniranja obrambenih institucija, ratne vještine, operacija i drugih područja od interesa za Ministarstvo i Oružane snage, praćenje razvojnih trendova na području obrambenih i strategijskih analiza u drugim državama te razvijanje analitike, metoda i tehnika iz područja obrambene politike.

8.1.1.3. Odjel za sukcesiju vojne imovine

Članak 54.

Odjel za sukcesiju vojne imovine obavlja stručne i upravne poslove vezane za koordinaciju provedbe sukcesije pokretne i nepokretne imovine bivše JNA prihvaćene na temelju međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Zakona o potvrđivanju ugovora o pitanjima sukcesije. Odjel obavlja poslove vezane za utvrđivanje strukture i sastava zapovjednog kadra te razmještaja, veličine i vrijednosti sveukupne diobene mase bivše JNA, prikuplja i obrađuje dokumentacijske podloge za pregovore s drugim državama slijednicama bivše SFRJ, preko koordinatora projekta sukcesije na državnoj razini sudjeluje u iniciranju i provedbi pregovora s drugim državama slijednicama, pruža pomoć drugim tijelima vezano uz utvrđivanje identiteta zapovjednog kadra bivše JNA, pruža stručnu pomoć u rješavanju spornih pitanja i problema tehničke prirode, pruža stručnu potporu tijekom pregovora država slijednica o utvrđivanju veličine, vrijednosti i razdiobe diobene mase JNA te pri donošenju odluka što se tiče financijskih potraživanja država slijednica. Odjel predlaže strategiju pregovora s drugim državama slijednicama te je, nakon što je usklađena, provodi. Odjel izrađuje studije – elaborate te ih uz suglasnost nadležnih tijela priprema za javno objavljivanje. Odjel obavlja poslove obrade, izlučivanja, zaštite i čuvanja registraturne i arhivske građe Uprave za obrambenu politiku.

8.1.1.4. Podregistar za klasificirane podatke NATO-a i Europske unije

Članak 55.

(1) Podregistar za klasificirane podatke NATO-a i Europske unije obavlja poslove unutarnje distribucije i prijevoza klasificiranih podataka NATO-a i Europske unije, poslove razmjene informacija i dokumenata putem sustava Središnjeg registra i podregistara u skladu s prihvaćenim sigurnosnim standardima Republike Hrvatske, NATO-a i- Europske unije definiranim potpisivanjem sigurnosnih sporazuma. Podregistar prima, pohranjuje i distribuira dokumente svih stupnjeva tajnosti u komunikaciji s NATO-om i Europskom unijom te implementira i brine se o provedbi sigurnosnih standarda koje je Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem sigurnosnih sporazuma s NATO-om i Europskom unijom. Podregistar za potrebe Republike Hrvatske organizira prijevoz klasificiranih podataka između NATO-a i Središnjeg registra Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. U vezi s obavljanjem poslova Podregistar neposredno surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga.

(2) Podregistar za klasificirane podatke NATO-a i Europske unije ustrojava se uz odgovarajuću primjenu odredbi o ustrojavanju odjela.

8.1.2. Služba za obrambeno planiranje

Članak 56.

(1) Služba za obrambeno planiranje obavlja stručne i upravne poslove vezane za koordinaciju procesa obrambenog planiranja, izradu propisa kojima se definiraju vrste i područja planiranja u Ministarstvu i Oružanim snagama, izradu prijedloga dokumenata obrambenog planiranja i izvješća o obrambenim sposobnostima i obrani u cjelini te u okvirima nacionalnih, savezničkih i međunarodnih obveza, usklađivanje dokumenata obrambenog planiranja s utvrđenom obrambenom politikom te s načelima, procedurama i standardima procesa obrambenog planiranja u NATO-u i Europskoj uniji, izvješćivanje o implementaciji ciljeva sposobnosti iz nadležnosti Ministarstva, razvijanje podloga i izrada prijedloga za unaprjeđivanje sustava planiranja, programiranja i proračuna, praćenje i vrednovanje ostvarenja usvojenih planova, razvijanje i usavršavanje procesa, metoda, tehnika i postupaka obrambenog planiranja i izvješćivanja o obrambenom planiranju, potporu sustavu kriznog upravljanja, razvijanje i sudjelovanje u izradi prijedloga dokumenata i propisa na području kriznog planiranja, implementaciju NATO mjera odgovora na krize u Republici Hrvatskoj, koordinaciju obrambenih priprema Oružanih snaga i civilnih nositelja, izradu prijedloga Plana obrane, sudjelovanje u pripremama planskih i konceptualnih okvira za angažiranje Oružanih snaga u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća, usklađivanje obrambenih priprema Oružanih snaga s civilnim nositeljima obrambenih priprema, sudjelovanje u pripremama planskih i konceptualnih okvira za angažiranje Oružanih snaga u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

(2) U Službi za obrambeno planiranje ustrojavaju se:

8.1.2.1. Odjel za planiranje obrambenih sposobnosti

8.1.2.2. Odjel za vrednovanje i izvješćivanje

8.1.2.3. Odjel za potporu kriznom upravljanju.

8.1.2.1. Odjel za planiranje obrambenih sposobnosti

Članak 57.

Odjel za planiranje obrambenih sposobnosti obavlja poslove vezane za izradu prijedloga dokumenata, propisa i metodologija obrambenog planiranja, izradu propisa kojima se definiraju vrste i područja planiranja u Ministarstvu i Oružanim snagama, koordinaciju procesa i izrade dokumenata nacionalnog te NATO i EU obrambenog planiranja, razvijanje analitičkih podloga i nacrta prijedloga dokumenata za unaprjeđivanje sustava planiranja, programiranja i proračuna, usklađivanje obrambenog planiranja s načelima i standardima procesa obrambenog planiranja u NATO-u i Europskoj uniji, izrada stručnih podloga i prijedloga rješenja u svrhu potpore svim nosiocima aktivnosti sudjelovanja u procesu obrambenog planiranja NATO-a i razvoja obrambenih sposobnosti u okviru Europske unije, koordinacija izrade nacrta planova i dokumenata u okvirima preuzetih međunarodnih obveza, izrada nacrta izvješća o implementaciji ciljeva sposobnosti iz nadležnosti Ministarstva, izrada prijedloga za usklađivanje dokumenata obrambenog planiranja s utvrđenom obrambenom politikom te s raspoloživim resursima, sudjelovanje u projektima usmjerenim na doprinos razvoju savezničkih obrambenih sposobnosti i obrambenih sposobnosti Europske unije, potporu predstavnicima Ministarstva u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i tijelima Europske unije na području obrambenog planiranja, razvijanje i usavršavanje procesa, metoda, tehnika i postupaka na području obrambenog planiranja, praćenje trendova razvoja obrambenog planiranja u ostalim državama te predlaganje poboljšanja u nacionalnim okvirima, izrada metodologije i vođenje procesa strateškog pregleda obrane, prikupljanje i analiziranje podataka relevantnih za izradu planskih dokumenata na području obrane, potporu razvoju ekspertize na području obrambenog planiranja; praćenje i ocjenjivanje provedbe usvojenih dokumenata obrambenog planiranja, koordinacija izrade planova rada za potrebe Sektora i sudjelovanje u procesima uspostavljanja financijskog upravljanja i kontrola.

8.1.2.2. Odjel za vrednovanje i izvješćivanje

Članak 58.

Odjel za vrednovanje i izvješćivanje obavlja poslove vezane za analizu i praćenje provedbe dokumenata obrambenog planiranja, izradu prijedloga izvješća o realizaciji dokumenata obrambenog planiranja, predlaganje potrebnih korekcija u planskim dokumentima, izradu Godišnjeg izvješća o obrani, koordinaciju i organiziranje izrade izvješća iz područja obrambenog planiranja u okvirima preuzetih međunarodnih obveza, izvješćivanje o obrani za potrebe međunarodnih instituta i organizacija te izrada odgovarajućih izvješća iz područja transparentnosti obrane, razvijanje i usavršavanje procesa, metoda, tehnika i postupaka analize realizacije planova te predlaganje odgovarajućih izmjena, usklađivanje procesa praćenja realizacije planova i izvješćivanja s načelima i standardima mjerenja postignuća i izvješćivanja u državama članicama NATO-a i Europske unije te drugim tijelima.

8.1.2.3. Odjel za potporu kriznom upravljanju

Članak 59.

Odjel za potporu kriznom upravljanju obavlja poslove vezane za pružanje ekspertne potpore Vladi Republike Hrvatske u pripremama, kao i tijekom upravljanja u kriznim situacijama, implementaciju NATO mjera odgovora na krize u Republici Hrvatskoj, usklađivanje postupaka u nacionalnom sustavu upravljanja u krizama sa sustavima u okviru NATO-a i Europske unije, izradu prijedloga propisa i dokumenata kojima se uređuje područje civilno-vojnog kriznog planiranja, sudjelovanje u organizaciji, provedbi i raščlambi civilno-vojnih vježbi upravljanja u krizama, usklađivanje pružanja potpore Oružanih snaga civilnim institucijama i stanovništvu, sudjelovanje u pripremama planskih i policy okvira za angažiranje Oružanih snaga u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća, velikih nesreća i katastrofa u Republici Hrvatskoj, izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te drugih akata i dokumenata iz područja obrambenih priprema, usklađivanje obrambenih priprema Oružanih snaga s civilnim nositeljima obrambenih priprema, izradu prijedloga metodologije za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema, sudjelovanje u izradi prijedloga Plana obrane, koordinaciju procesa izrade planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema te njihovo usklađivanje s Planom obrane Republike Hrvatske, izradu plana djelovanja Vlade Republike Hrvatske i izradu plana djelovanja Ministarstva obrane, usklađivanje planova djelovanja nositelja obrambenih priprema s Planom obrane Republike Hrvatske, provedbu aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva koje se odnose na pravne osobe i lokacije i građevine posebno važne za obranu, pripremu prijedloga izvješća iz područja obrambenih priprema, sudjelovanje u organizaciji i provedbi vježbi na području obrambenih priprema, izradu prijedloga planova i programa osposobljavanja te osposobljavanje civilnih nositelja obrambenih priprema za planiranje i provođenje obrambenih mjera i aktivnosti, koordinaciju civilnog dijela aktivnosti Potpore države domaćina oružanim snagama drugih država; provedbu aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva u vezi odobravanja snimanja iz zraka.

8.2. Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju

Članak 60.

(1) Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, koordiniranje, usmjeravanje i nadzor obrambene politike povezane s članstvom Republike Hrvatske u NATO-u i sudjelovanjem u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije, predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti bilateralne i multilateralne obrambene suradnje, predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti obrambene suradnje, koordinaciju rada vojnih izaslanika i vojnih savjetnika Republike Hrvatske, komunikaciju vojnih izaslanika i vojnih savjetnika Republike Hrvatske s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga, koordinaciju s ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove po pitanju angažmana Oružanih snaga u operacijama potpore miru i misijama, provedbu međunarodnih sporazuma i konvencija o nadzoru naoružanja, razoružanju i neširenju oružja masovnog uništenja i sredstava njihove dopreme koje je potpisala Republika Hrvatska.

(2) U Sektoru za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za bilateralnu obrambenu suradnju

8.2.2. Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost

8.2.3. Služba za NATO i Europsku uniju.

8.2.1. Služba za bilateralnu obrambenu suradnju

Članak 61.

(1) Služba za bilateralnu obrambenu suradnju obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti iz područja bilateralne obrambene suradnje, osiguravanje usklađenosti obrambene suradnje sa sigurnosnom i obrambenom politikom Republike Hrvatske, prikupljanje relevantnih informacija te pripremu materijala s područja bilateralne obrambene suradnje, stručno usmjeravanje i nadzor rada vojnih izaslanika Republike Hrvatske u državama primateljicama, komunikaciju s vojnim izaslanicima Republike Hrvatske i koordinaciju komunikacije vojnih izaslanika Republike Hrvatske s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga, stručnu suradnju s vojnim izaslanicima država šiljateljica akreditiranima u Republici Hrvatskoj.

(2) U Službi za bilateralnu obrambenu suradnju ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I.

8.2.1.2. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju II.

8.2.1.1. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I.

Članak 62.

Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I. planira, koordinira, provodi i nadzire bilateralnu obrambenu suradnju s europskim državama. Odjel obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga na planu bilateralne obrambene suradnje, praćenje odnosa, trendova i aktivnosti u bilateralnim odnosima, kao i relevantnog stanja u državama za koje je zadužen, predlaganje oblika bilateralne obrambene suradnje, izradu analitičkih i informativnih materijala, praćenje stavova i politika koje državu za koje je zadužen zauzimaju na planu sigurnosne i obrambene politike, stručno usmjeravanje i nadzor rada vojnih izaslanika Republike Hrvatske u državama za koje su zaduženi, stručnu suradnju s vojnim izaslanicima drugih država u Republici Hrvatskoj te organizaciju posjeta njihovih izaslanstava Republici Hrvatskoj.

8.2.1.2. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju II.

Članak 63.

Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju II. planira, koordinira, provodi i nadzire bilateralnu obrambenu suradnju s državama Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Australije, Azije te državama Bliskog i Dalekog Istoka. Odjel obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i Oružanih snaga na planu bilateralne obrambene suradnje, praćenje odnosa, trendova i aktivnosti u bilateralnim odnosima, kao i relevantnog stanja u državama za koje je zadužen; usklađivanje regionalne obrambene suradnje sa sigurnosnom i obrambenom politikom Republike Hrvatske, predlaganje oblika bilateralne obrambene suradnje, izradu analitičkih i informativnih materijala; praćenje stavova i politika koje država za koje je zadužen zauzimanju na planu sigurnosne i obrambene politike, stručno usmjeravanje i nadzor rada vojnih izaslanika Republike Hrvatske u državama za koje je zadužen, komunikaciju s vojno-diplomatskim osobljem Republike Hrvatske u inozemstvu, stručnu suradnju s vojnim izaslanicima država za koje je zadužen, a koje imaju vojne izaslanike akreditirane u Republici Hrvatskoj.

8.2.2. Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost

Članak 64.

(1) Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti multilateralne obrambene suradnje, praćenje sigurnosnih foruma i multilateralnih inicijativa, koordinaciju s ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove o angažmanu Oružanih snaga u međunarodnim mirovnim operacijama iz svojega područja nadležnosti, provedbu međunarodnih sporazuma i konvencija o nadzoru naoružanja, razoružanju i neširenju oružja masovnog uništenja i sredstava njihove dopreme koje je potpisala Republika Hrvatska.

(2) U Službi za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za multilateralne poslove i međunarodne organizacije

8.2.2.2. Odjel za nadzor naoružanja

8.2.2.3. Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima.

8.2.2.1. Odjel za multilateralne poslove i međunarodne organizacije

Članak 65.

Odjel za multilateralne poslove i međunarodne organizacije obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, planiranje, koordiniranje i nadzor provedbe aktivnosti obrambene suradnje s Ujedinjenim narodima te aktivnosti ostale multilateralne obrambene suradnje, prikupljanje i analizu relevantnih podataka o organizacijama za koje je zadužen, praćenje, koordinaciju i raščlambu procesa, odnosa, trendova i aktivnosti na području multilateralne obrambene suradnje te pripremu sudjelovanja na sastancima i u aktivnostima vezanima uz organizacije za koje je nadležan, praćenje, koordinaciju, a po potrebi i izravno sudjelovanje u ispunjenju obveza Ministarstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama, forumima i inicijativama, stručno usmjeravanje i nadzor rada vojnog savjetnika Republike Hrvatske u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima. Odjel djeluje u skladu sa smjernicama obrambene politike i potrebama Ministarstva i Oružanih snaga, a u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove te drugim tijelima državne uprave. Odjel stručno prati i podupire djelovanje hrvatske sastavnice u organizaciji RACVIAC-Centar za sigurnosnu suradnju.

8.2.2.2. Odjel za nadzor naoružanja

Članak 66.

Odjel za nadzor naoružanja obavlja stručne i upravne poslove vezane za provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija o nadzoru naoružanja, razoružanju i neširenju oružja masovnog uništenja i sredstava njihove dopreme koje je potpisala Republika Hrvatska; izvršavanje obveza iz Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Bečkom dokumentu 99, Otawskoj konvenciji i Konvenciji o kemijskom naoružanju, prikupljanje i praćenje godišnje razmjene podataka o oružanim snagama drugih potpisnica, sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima iz svojega djelokruga rada, međunarodnim inicijativama, sastancima i konferencijama, poglavito u okvirima NATO-a, Europske unije, Ujedinjenih naroda i OESS-a, stručno usmjeravanje i nadzor rada vojnog savjetnika Republike Hrvatske u Misiji Republike Hrvatske pri OESS-u, sudjelovanje u predlaganju, planiranju i koordinaciji sastavnica sigurnosne i obrambene politike Republike Hrvatske iz djelokruga rada; predlaganje usklađivanja legislative s obvezama iz međunarodnih sporazuma, praćenje ostalih sporazuma, konvencija i ugovora i predlaganje njihove primjene. Odjel planira, priprema i provodi inspekcije i posjete, organizira prihvate inozemnih inspekcijskih timova; izrađuje godišnje informacije o Oružanim snagama, prati stanje naoružanja u skladu s razmijenjenim informacijama.

8.2.2.3. Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima

Članak 67.

Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima obavlja poslove administrativne, stručne i financijske poslove te poslove logističkog zbrinjavanja za potrebe Uprave za obrambenu politiku, kao i za potrebe vojnih izaslanika, vojnih savjetnika i vojnih predstavnika u inozemstvu te hrvatske sastavnice u Središtu za sigurnosnu suradnju u jugoistočnoj Europi – RACVIAC-u. Odjel obavlja poslove vezane uz izradu prijedloga plana proračuna Uprave za obrambenu politiku i praćenje njegova izvršenja te vojnih izaslanika i predstavnika Republike Hrvatske u inozemstvu, kao i obradu financijsko-računovodstvene dokumentacije. Odjel obavlja poslove tehničkog nositelja za izradu putne dokumentacije za sva službena putovanja u inozemstvo djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga

8.2.3. Služba za NATO i Europsku uniju

Članak 68.

(1) Služba za NATO i Europsku uniju obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, koordiniranje, usmjeravanje i nadzor obrambene politike povezane s članstvom Republike Hrvatske u NATO-u i sudjelovanjem u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici i Europske unije.

(2) U Službi za NATO i Europsku uniju ustrojavaju se:

8.2.3.1. Odjel za NATO

8.2.3.2. Odjel za Europsku uniju

8.2.3.3. Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora.

8.2.3.1. Odjel za NATO

Članak 69.

Odjel za NATO obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, koordiniranje, usmjeravanje i nadzor obrambene politike povezane s članstvom Republike Hrvatske u NATO-u koja se provodi u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga, praćenje i raščlambu procesa, odnosa, trendova i aktivnosti u NATO-u, predlaganje pozicija i politika, upravljanje, koordinaciju i nadzor planiranja i provedbe aktivnosti te pripremu sudjelovanja na sastancima i u aktivnostima vezanima uz NATO, pripremu odluka vezanih uz članstvo u NATO-u, predlaganje nadležnih dijelova dokumenata obrambene politike, sudjelovanje u predlaganju politike i praćenju doprinosa operacijama i misijama NATO-a, stručno usmjeravanje i nadzor rada predstavnika Ministarstva u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, sudjelovanje u predlaganju politike sudjelovanja u NATO obrambenim strukturama i pripremi predstavnika Ministarstva za rad u nacionalnim predstavništvima te stožerima i drugim institucijama NATO-a, koordinaciju s ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove po pitanju angažmana Oružanih snaga u međunarodnim operacijama iz svojega područja nadležnosti, praćenje, koordinaciju i predlaganje načina sudjelovanja u snagama brzog odgovora NATO-a, u programima suradnje i multinacionalnim inicijativama NATO-a te u odborima i radnim skupinama NATO-a i u međuresornoj suradnji povezanoj s NATO-om.

8.2.3.2. Odjel za Europsku uniju

Članak 70.

Odjel za Europsku uniju obavlja stručne i upravne poslove vezane za predlaganje, koordiniranje, usmjeravanje i nadzor obrambene politike povezane s članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji i sudjelovanjem u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici koja se provodi u svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Oružanih snaga, praćenje i raščlambu procesa, odnosa, trendova i aktivnosti u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, predlaganje pozicija i politika, upravljanje, koordinaciju i nadzor planiranja i provedbe aktivnosti te pripremu sudjelovanja na sastancima i u aktivnostima vezanima uz Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, pripremu odluka vezanih uz sudjelovanje u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, predlaganje dijelova dokumenata obrambene politike, sudjelovanje u predlaganju politike i praćenju doprinosa operacijama i misijama Europske unije, koordinaciju s ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove po pitanju angažmana Oružanih snaga u međunarodnim operacijama iz svojega područja nadležnosti, stručno usmjeravanje i nadzor rada predstavnika Ministarstva u tijelima pri Europskoj uniji, sudjelovanje u predlaganju politike sudjelovanja u obrambenim strukturama Europsku unije i pripremi predstavnika Ministarstva za rad u nacionalnim predstavništvima te stožerima i drugim institucijama Europske unije, praćenje, koordinaciju i predlaganje načina sudjelovanja u snagama brzog odgovora Europske unije, programima suradnje i multinacionalnim inicijativama Europske unije te sudjelovanje u međuresornoj suradnji povezanoj s Europskom unijom.

8.2.3.3. Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora

Članak 71.

Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora nadležan je za obavljanje stručnih poslova praćenja, provedbe i zastupanja obrambenog planiranja i obrambene politike pri NATO-u, u skladu sa smjernicama Ministarstva te sudjeluje u radu odbora, radnih skupina i drugih stalnih i privremenih stručnih tijela NATO-a iz područja nadležnosti Ministarstva.