Usuglašavanje stavova o otvorenim pitanjima i tekućim projektima EU

Jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja u 2021. godini je jačanje solidarnosti i suradnje s partnerima, kao i jačanje operativnih veza između dviju partnerskih organizacija, NATO-a i Europske unije.

U okviru CEDC-a, Republika Hrvatska će promovirati rasprave i koordinirati stavove između članica o Europskom obrambenom fondu (EDF), kao i o daljnjem razvoju Strateškog kompasa, inicijative koja za cilj ima povezati Globalnu strategiju Europske unije (EUGS) te procese vojnog planiranja na razini EU.

Kako je važnost civilno-vojne suradnje i stavljanja fokusa na njihove elemente u okviru obrambenih inicijativa Europske unije dodatno naglašena, u godini hrvatskog predsjedanja, provest će se nastavak rasprava i stručnih radionica o vojnoj pokretljivosti s ciljem poboljšavanja postojećih mehanizama i izrade preporuka za učinkovitije korištenje raspoloživih resursa.