Interni oglas za upućivanje djelatnih časnika i djelatnih vojnika/mornara na osposobljavanje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13)
objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za upućivanje

1. djelatnih časnika na osposobljavanje za časnike borbenog roda zrakoplovstvo
2. djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike borbenog roda zrakoplovstvo

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu oglasa odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti:

  •  završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja
  • najviše navršenih 26 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se upućuje na osposobljavanje za časnika
  • djelatni vojnik/mornar mora imati najmanje jednu službenu ocjenu

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 34., 35. i 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

Svi kandidati uz prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Ako broj kandidata iz kategorije djelatnih časnika, djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika koji udovoljavaju općim i posebnim uvjetima bude veći od broja kandidata utvrđenog godišnjim planom prijma osoblja provest će se vrednovanje, a odabir će izvršiti Povjerenstvo, u skladu s odredbama Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine, br. 158/13).

Očekivano upućivanje na osposobljavanje za časnike je rujan 2022. godine. Osposobljavanje traje tri godine. Raspored nakon uspješno završenog osposobljavanja biti će sukladno rodu te potrebama službe na području cijele Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/3784-636 i 3784-814.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od objave oglasa u “Hrvatskom vojniku”.