Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Aeronautika smjer vojna kontrola zračnog prometa

U okviru studijskog programa Aeronautike, od akademske godine 2023./2024. provodi se novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa. Nositelj programa je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem “Dr. Franjo Tuđman” i Središtem za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin”. Studijski program Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa namijenjen je budućim časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poslovima zračnog motrenja i navođenja.

Sveučilišni studijski program Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od integriranih akademskih, aeronautičkih i vojnih stručno – specijalističkih sadržaja, potrebnih za obavljanje poslova vojnog kontrolora zračnog prometa.

Smjer vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od prijediplomskog i diplomskog studija u ukupnom trajanju od pet godina.

Završetkom prijediplomskog studija u trajanju od šest semestara stječe se ukupno 180 ECTS bodova i zvanje – sveučilišni prvostupnik aeronautike, a završetkom diplomskog studija u trajanju od četiri semestra stječe se još 120 ECTS bodova i zvanje magistar inženjer aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa.

Nakon uspješno završenog prijediplomskog studija Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa, kadeti upisuju diplomski studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa u koji su uključene temeljna časnička izobrazba i praktična obuka za vojnog kontrolora zračnog prometa u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem.

U vrijeme pohađanja prijediplomskog studija kadeti su smješteni na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, a nastava se održava na Fakultetu prometnih znanosti.

Sveučilišni diplomski studij provodi se u Zagrebu i u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin” u Zemuniku Donjem, ovisno o sadržaju kolegija koji se slušaju.

Uspješnim završetkom školovanja kadetima se dodjeljuje čin poručnika roda motrenje i navođenje te se raspoređuju u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo na poslove vojnih kontrolora zračnog prometa.

Prijediplomski studij traje tri godine (šest semestara), boduje se sa 180 ECTS bodova i stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike.

Diplomski studij traje dvije godine (četiri semestra), boduje se sa 120 ECTS bodova
i stječe se akademski naziv magistar inženjer aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa.

Sveučilišni prijediplomski studij provodi se u Zagrebu i sadržajno u prvoj godini obuhvaća program studija Aeronautika koji je isti za sva usmjerenja, a uz koji se dodatno pohađaju vojni sadržaji iz Programa vojne obuke i ocjenjivanja kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

U druge dvije godine Program vojne obuke i ocjenjivanja kadeta integriran je u program prijediplomskog studija kao semestralni kolegij – Vojna zrakoplovna teorija i praksa.

Sadržaj prijediplomskog studija aeronautičkih kolegija pohađa se zajedno s polaznicima civilnog smjera kontrole zračnog prometa i polaznicima pilotskog smjera.

Kolegiji vojnih stručno-specijalističkih sadržaja, pohađaju se zajedno s kadetima –vojnim pilotima.

Uvjeti za upis

Uvjeti koje trebaju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Aktualni natječaj objavljen je na poveznici.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati:

  • državljanstvo Republike Hrvatske,
  • rođen/a 2002. godine ili kasnije,
  • završena četverogodišnja srednja škola,
  • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti,
  • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( “Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19 i 158/23),
  • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2024.) i
  • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (“Narodne novine”, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 13. svibnja 2024. godine.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu postani-student. Zdravstveni pregled obavlja se u skladu s kriterijima za kontrolore zračnog prometa po Uredbi EU 2018/1139.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika – vojni pilot.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage iz članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Kriteriji za bodovanje

Vrednovanje uspjeha na državnoj maturi

1. Prosjek svih ocjena – 40% (ulazi u ukupan uspjeh s 40%)
2. Obvezni dio državne mature:

• Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 0 % (obavezno položiti, ali ne ulazi u ukupan uspjeh)
• Matematika (A – viša razina) – 30% (ulazi u ukupan uspjeh s 30%)
• Engleski jezik (B – osnovna razina) – 20% (ulazi u ukupan uspjeh s 20%)

3. Izborni dio državne mature:

• Fizika 10% (nije obavezna, ali ako je položena, ulazi u ukupan uspjeh)

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni prijediplomski studij, bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2024.