Studij aeronautike – vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa

Studijski program Aeronautike provodi se u suradnji Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i obuhvaća dva smjera: vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa.

Vojni pilot

Preddiplomski studij Aeronautike, smjer vojni pilot traje šest semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova i nakon završetka preddiplomskog studija kadeti stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika inženjera aeronautike (univ. bacc. ing. aeronaut).

Nakon završetka preddiplomskog studija Aeronautike, kadeti upisuju diplomski studij.

Diplomski studij Aeronautike traje četiri semestra i vrednuje se sa 120 ECTS bodova te nakon završetka diplomskog studija kadeti stječu prvi časnički čin poručnika i akademsko zvanje magistra inženjera aeronautike (mag. ing. aeronaut.).

  • trajanje studija: 5 godina (3 godine preddiplomskog i 2 godine diplomskog studija)
  • akademski naziv nakon završetka preddiplomskog i diplomskog studija: magistar inženjer aeronautike
  • nakon završetka diplomskog studija kadeti stječu prvi časnički čin poručnika

Nakon izvršenog upisa na preddiplomski studij Aeronautike – modul vojni pilot, potrebno je uspješno položiti selekcijsko letenje. Nakon uspješno položenog selekcijskog letenja, a prije početka prvog semestra, kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku na predselekcijskom kampu koji se održava u rujnu.

Više informacija o studijskom programu Aeronautike – smjer Vojni pilot možete pronaći na poveznici.

Vojna kontrola zračnog prometa

Od akademske godine 2023./2024. pokreće se novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa, nositelj programa je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom obrane.

Sveučilišni studijski program Aeronautike – smjer vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od integriranih akademskih, aeronautičkih i vojnih stručno-specijalističkih sadržaja, potrebnih za obavljanje poslova vojnog kontrolora zračnog prometa.

Smjer vojna kontrola zračnog prometa sastoji se od preddiplomskog i diplomskog studija u trajanju od pet godina, preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara), a diplomski studij traje dvije godine (četiri semestra).

Završetkom preddiplomskog studija stječe se zvanje – sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) aeronautike, a završetkom diplomskog studija zvanje – magistar/magistra inženjer/ inženjerka aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa.

Preddiplomski studij

  • trajanje preddiplomskog studija: 3 godine (6 semestara)
  • potrebno ECTS bodova: 180
  • akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) aeronautike

Diplomski studij

  • trajanje diplomskog studija: 2 godine (4 semestra)
  • potrebno ECTS bodova: 300
  • akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa

Više informacija o studijskom programu Aeronautike – smjer vojna kontrola zračnog prometa možete pronaći na poveznici.