Česta pitanja – odgovori

Uputa o prijavi oštećena na stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju MORH-a uslijed potresa u Gradu Zagrebu

Obavijest za građane

Zaduženjem uplatnica za mjesec 05/2024 došlo je do zaduženja rata i korisnicima koji su otplatili stan jednokratnom uplatom unaprijed.

Molimo iste da zanemare navedenu uplatnicu jer navedeno zaduženje nije u aplikaciji stvarno ni provedeno te je dug nepostojeći.

Samostalni sektor za stambene poslove

Odjel za prodaju i postupke

1. Kako promijeniti ime vlasnika na uplatnicama kod obročne otplate stana?
 • Kako bi promjenili ime vlasnika stana na uplatnicama za otkup stana potrebno je dostaviti pisani zahtjev s preslikom dokumenta temeljem kojeg je promijenjen vlasnik (npr. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, ugovor o kupoprodaji, darovni ugovor, ugovor o doživotnom uzdržavanju i slično), te OIB novog vlasnika stana. Ukoliko je više suvlasnika na stanu u zahtjevu za promjenu potebno je navesti  na čije ime i OIB će se dostavljati uplatnice jer je moguće samo na jedno ime i prezime i na jedan OIB.
2. Kako promijeniti adresu za dostavu uplatnica kod obročne otplate stana?
 • Ukoliko želite da uplatnice dolaze na neku drugu adresu potrebno je dostaviti pisani zahtjev za promjenu adrese (obavezno navesti točnu adresu, kućni broj i poštanski broj mjesta)
3. Kako isplatiti ostatak obročne otplate cijene stana odjednom (prekid obročne otplate)?
 • Potrebno je dostaviti pisani zahtjev za izradu aneksa kupoprodajnog ugovora, presliku izvatka iz knjige položenih ugovora ili izvadak iz zemljišne knjige za stan. U zahtjevu navesti ime i prezime vlasnika stana i broj telefona za kontakt. U obradu će se uzimati samo oni zahtjevi koji imaju uredno podmirene sve dospjele mjesečne obveze rata otkupa stana.
4. Otplatili ste cijenu stana kako brisati hipoteku?
 • Potrebno je dostaviti pisani zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja, ime i prezime vlasnika stana, broj telefona za kontakt, presliku izvatka iz knjige položenih ugovora ili izvadak iz zemljišne knjige za stan. U obradu će se uzimati samo oni zahtjevi koji imaju uredno podmirene sve mjesečne obveze rata otkupa stana.
5. Kako dobiti uvjerenje o ostatku duga po obročnoj otplati stana?
 • Potrebno je dostaviti pisani zahtjev za izdavanje uvjerenja o ostatku duga u kojem je obavezno navesti u koju svrhu se uvjerenje traži. Uvjerenja se izdaju u roku od 15 dana i sa stanjem otplate na dan izdavanja uvjerenja.
6. Kako ostvariti popust s osnova naknadno stečenog statusa HRVI sklopljenog ugovora o kupoprodaji, i tko ima pravo?
 • Pravo na popust s osnova naknadno stečenog statusa HRVI ostvaruju osobe koje su u vrijeme sklapanja ugovora imale utvrđen status hrvatskog ranog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ali taj status nisu koristile prilikom kupoprodaje stana ili su u to vrijeme bile u postupku utvrđivanja navedenog statusa, koji postupak je tek naknadno riješen, a drugostupanjskim rješenjem za stalno su im priznata prava s tog osnova s datumom prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Potrebno je dostaviti pisani zahtjev za izradu aneksa kupoprodajnog ugovora, presliku drugostupanjskog rješenja o statusu HRVI s klauzulom pravomoćnost, presliku izvatka iz knjige položenih ugovora ili iz zemljišne knjige za stan, telefon za kontakt te naznaku o daljnjem načinu plaćanja (smanjenje rate ili broj godina otplate), a kod jednokratnih uplata presliku kartice tekućeg računa. U obradu će se uzimati samo oni zahtjevi koji imaju uredno podmirene sve dospjele mjesečne obveze rata otkupa stana.
7. Priznavanje vlastitih uloženih sredstva umanjenjem kupoprodajne cijene stana?
 • Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane („NN“ br. 28/15) nije propisano umanjenje kupoprodajne cijene stana s osnova vlastitih uloženih sredstava za investicijsko održavanje stana.
8. Zahtjevi za izradu dugih aneksa kupoprodajnih ugovora (ispravak katastarske čestice, usklađivanje sa stanjem u zemljišnoj knjizi, promjene osobnih podataka, naziva ulice i kućnog broja, kata i dr.)
 • Potrebno je dostaviti pisani zahtjev za izradu aneksa kupoprodajnog ugovora, brojem telefona za kontakt te priložiti dokumentaciju iz koje će biti razvidni podaci zbog kojih se traži izmjena kupoprodajnog ugovora.

Odjel za evidenciju i materijalno knjigovodstvo

1. Kupio sam stan na obročnu otplatu i plaćam rate, odnosno po mojoj evidenciji sve rate su plaćene, a dobijem zaduženje kamata? Kako je to moguće?
 • Moguće je da su navodi istiniti da je stanka uplatila sve iznose po ispostavljenim uplatnicama, ali nisu plaćanja obavljena u roku dospijeća, te su kao takova i evidentirana. Isto tako moguće je da stranka izvrši uplatu na pogrešni broj računa (poziv na broj odobrenja) ili plati nedovoljan iznos (manji iznos od iznosa zaduženja). Stranka doista ima sve uplatnice na broju, ali zanemaruje zakašnjenja koja su rezultirala obračunavanjem kamata. Ukoliko se to ponavlja, pri svakoj novoj uplati zatvara se nerasknjižena kamata, a nakon toga glavnica, odnosno rata.
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05 i 41/08), točnije člankom 29. regulirane su zakonske zatezne kamate. Članak glasi: „Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, pored glavnice i zatezne kamate“. Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena“
2. Što je zajednička pričuva i tko je dužan plaćati istu?
 • Zakonom o vlasničkim odnosima i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,146/08., 38/09 i 153/09) člankom 90. određeno je:

„ (1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovog Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.
(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.
(3) zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove. „
Iz naprijed djelomično citiranog članka razvidno je što je pričuva i da je plaćaju jedino suvlasnici  nekretnine.

3. Je li moguće otpisati dug s osnova zateznih kamata za najamninu?
 • Moguće je, ukoliko budu zadovoljeni svi uvjeti za otpis propisani Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine, broj 52/13 i 94/14). Najvažnije je da se glavnica duga najamnine plati u cijelosti, te da se podnese pisani obrazloženi zahtjev za otpis duga s osnova kamata Ministarstvu obrane, Odjelu za evidenciju i materijalno knjigovodstvo, Zvonimirova 12, Zagreb. Zahtjev će se proslijediti na nadležno postupanje u Ministarstvo financija.
4. Ne mogu uplatiti iznos otkupa ili najma, uplata ne prolazi?
 • Ispravan IBAN HR1210010051863000160

Model i poziv na broj za otkup je model HR26 7269- (podatak sa zadnje uplatnice)
Model i poziv na broj za najam je model HR64 5541-(promjenjiv podatak svaki mjesec)
Model i poziv na broj za otkup temeljem Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja Ministarstvo obrane („NN“ br. 28/15) model HR65 7676-507-174-(podatak sa otplatnog plana)

5. Na uplatnici za otkup stana dobio sam povećani iznos rate (revalorizacija)?
 • Člankom 4. stavkom 4. i člankom 6. Ugovora o kupoprodaji stana utvđeno je da će prodavatelj dostavljati kupcu uplatnice s revaloriziranim iznosima pojedinih obroka prije njihova dospjeća. Iznos svakog pojedinog mjesečnog obroka određuje se prema indeksu vrijednosti kune u odnosu na DEM tj. sada EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke sukladno čl. 6. i čl. 15. Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN br. 35/92 i 72/92).
 • Člankom 10. ugovora o kupoprodaji stana utvrđeno je i da će sud u odgovarajućoj javnoj knjizi upisati založno pravo (hipoteku) u korist prodavatelja uz naznaku da taj iznos podliježe revalorizaciji sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo do isplate ugovorene cijene stana.