Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Opći podaci o tijelu javne vlasti
 

Ministarstvo obrane

Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, 10000 Zagreb
Broj telefona: (+385 1) 4567 111
Broj telefaxa: (+385 1) 4613 310
E-mail: infor@morh.hr
Web adresa: www.morh.hr
 

Službenik za informiranje:

Ime i prezime: Ruža Vučić
E-mail: sluzbenik.za.informiranje@morh.hr
Telefon: (+385 1) 4567 401

Priloženi dokumenti:
214 KB
19 KB