Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Opći podaci o tijelu javne vlasti
 

Ministarstvo obrane

Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, 10000 Zagreb
Broj telefona: (+385 1) 4567 111

Broj telefaxa: (+385 1) 4613 310

E-mail: gradjani@morh.hr

Web adresa: www.morh.hr
 

Službenik za informiranje:

Ime i prezime: Ruža Vučić

E-mail: sluzbenik.za.informiranje@morh.hr

Telefon: (+385 1) 4567 401

Priloženi dokumenti:
214 KB
20 KB