Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij aeronautika smjer vojni pilot

Studijski program Aeronautike provodi se u suradnji Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i obuhvaća dva smjera: vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa.

Smjer vojni pilot

Preddiplomski studij Aeronautike traje šest semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova i nakon završetka preddiplomskog studija kadeti stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika inženjera aeronautike (univ. bacc. ing. aeronaut).

Nakon završetka prijediplomskog studija Aeronautike, kadeti upisuju diplomski studij.

Diplomski studij Aeronautike traje četiri semestra i vrednuje se sa 120 ECTS bodova te nakon završetka diplomskog studija kadeti stječu prvi časnički čin poručnika i akademsko zvanje magistra inženjera aeronautike (mag. ing. aeronaut.).

Program je zamišljen tako da se kadeti prvih pet semestara smješteni u Zagrebu na Hrvatskom vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman gdje obavljaju svoje akademske i vojne obaveze, a početkom šestog semestra upućuje ih se na daljnje školovanje u 93. zrakoplovnu bazu u Zemuniku, gdje nastavljaju sa svojim akademskim obavezama i stječu konkretna znanja i vještine za učinkovitu upotrebu u obavljanju budućih obaveza kao časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske koja su povezana s teorijskim i praktičnim osposobljavanjem tijekom studija.

Uvjeti upisa za kadete – vojne pilote

Uvjeti koje moraju ispuniti kandidati propisani su Javnim natječajem koji objavljuje Ministarstvo obrane jednom godišnje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici www.morh.hr.

Novi natječaj objavljen je na poveznici.

Uvjeti koji moraju ispunjavati kandidati:

 •  državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 2001. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija u rujnu 2023.
 • da su ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete/kinje propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (“Narodne novine”, br. 42/14, 134/15, 109/16 i 97/17) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij
 • uspješan završetak selekcijskog letenja.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2023. godine.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2023. godine.

Kandidati/kinje koji su kao učenici 3. razreda srednje škole zadovoljili kriterije odabirnog postupka uključivši kriterije selekcijskog letenja tijekom 2022., u odabirnom postupku 2023. upućuju se samo na provjeru zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih kriterija za kadete – vojne pilote.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Aeronautika – vojni pilot.

Kriteriji za bodovanje

Vrednovanje uspjeha na državnoj maturi

Obvezni dio državne mature:

 • Hrvatski jezik (B – osnovna razina) – 0 % (obavezno položiti, ali ne ulazi u ukupan uspjeh)
 • Matematika (A – viša razina) – 30% (ulazi u ukupan uspjeh s 30%)
 • Engleski jezik (B – osnovna razina) – 20% (ulazi u ukupan uspjeh s 20%)

Izborni dio državne mature:

 • Fizika 10 % (nije obavezna, ali ako je položena, ulazi u ukupan uspjeh)

Nakon izvršenog upisa na Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, studij Aeronautike – modul vojni pilot, potrebno je uspješno položiti selekcijsko letenje.

Nakon odrađenog selekcijskog letenja, a prije početka prvog semestra, u rujnu kandidati imaju obvezu završiti temeljnu vojničku obuku na predselekcijskom kampu.

Selekcijsko letenje

Selekcijsko letenje predstavlja odabir kandidata za školovanje i obuku za zvanje vojnog pilota. Provodi se u 93. zrakoplovnoj bazi, u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemunikui izvodi se na avionima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “ZLIN Z 242L”. Smještaj za kadete osiguran je u sklopu vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku.

Selekcijsko letenje traje pet tjedana i počinje odmah po izvršenom upisu na Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, studij Aeronautike – modul vojni pilot.

Program selekcijskog letenja obuhvaća program tehničke učionice, program primijenjene teorije i vježbe letenja s nastavnikom letenja i ispitivačem.

Kroz program tehničke učionice izučava se opis aviona kroz pojedine sklopove, njegova uporaba i mjere sigurnosti te se na kraju polaže pismeni ispit.

Program primijenjene teorije obuhvaća sadržaje o eksploataciji aviona, izvođenju pojedinih manevara na zemlji i u zraku (voženje, polijetanje, slijetanje, zaokreti, akrobacije…) i mjere sigurnosti s postupcima u izvanrednim okolnostima.

Vježbe letenja sadrže temeljne manevre avionom na zemlji i u zraku koje prvo pokazuje nastavnik letenja, potom ih kandidat uvježbava, a na kraju se provodi ispit s ispitivačem koji procjenjuje stupanj usvojenosti pojedinih elemenata leta od strane kandidata i donosi ocjenu sposobnosti za školovanje za vojnog pilota.