Javni natječaj za izbor kandidata za Direktora trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. , Split


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 1. stavka 5. i članka 13. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora („Narodne novine“, br. 12/2019), Ministarstvo obrane objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata za

Direktora trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. , Split

–1 ( jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 ( četiri) godine

Kandidati za direktora trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o., Split, osim uvjeta propisanih člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog ili tehničkog smjera;
 • najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju stupanj obrazovanja iz točke 1. ovog javnog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 • radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenja poslova;
 • nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisima koji uređuju sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele;
 • znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) kandidati za direktora trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. Split dužni su dostaviti:

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanja okolnosti iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o znanju jednog svjetskog jezika;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika;

Direktor trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o., Split imenuje se na mandatno razdoblje od 4 ( četiri) godine

Objava javnog natječaja za izbor kandidata za direktora trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. Split objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o javnom natječaju objavit će se u Večernjem listu.

Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva obrane te na stranicama trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. Split

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo obrane, Trg Petra Krešimira IV broj 1, 10000 Zagreb s naznakom:

„Prijava na natječaj – za direktora trgovačkog društva POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o., Split – ne otvarati“

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo obrane, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja odnosno neprofitnog upravljanja te poznavanje financija i računovodstva.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike dokumentacije navedene u ovom natječaju.

Po završetku Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)