Javni natječaj za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista u Oružanim snagama Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 11. stavak 2. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/17) i Plana prijma osoblja za 2022. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/22-42/01, URBROJ: 50301-29/23-22-3 od 14. travnja 2022., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo obrane prima pet (5) kandidata/kandidatkinja za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista dočasnika.

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

1. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS21, desetnik vojni specijalist, 1 izvršitelj

(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: SPLIT
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine.
Medicinske sestre/medicinski tehničari.
Glavne medicinske sestre/glavni medicinski tehničari.
Opis rada: Obavlja sve zadaće medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

2. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS11, skupnik vojni specijalist, 1 izvršitelj

(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: PLOČE
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine.
Medicinske sestre/medicinski tehničari.
Glavne medicinske sestre/glavni medicinski tehničari.
Opis rada: Obavlja sve zadaće medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

3. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS21, desetnik vojni specijalist, 1 izvršitelj

(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: SPLIT
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine.
Medicinske sestre/medicinski tehničari.
Glavne medicinske sestre/glavni medicinski tehničari.
Opis rada: Obavlja sve zadaće medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

4. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS21, desetnik vojni specijalist, 1 izvršitelj

(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: KARLOVAC
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine.
Medicinske sestre/medicinski tehničari.
Glavne medicinske sestre/glavni medicinski tehničari.
Opis rada: Obavlja sve zadaće medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

5. VETERINARSKI TEHNIČAR, VSSp: 33CS21, desetnik vojni specijalist, 1 izvršitelj

(redni broj 112 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: ZAGREB
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine.
Veterinarski tehničari, asistenti/veterinarske tehničarke, asistentice.
Opis rada: Neposredni je izvršitelj u provedbi mjera DDDD. Odgovoran je za sigurnu uporabu sredstava za provođenje naređenih mjera, odgovoran je za provedbu zapovijedi i uputa poradi sprječavanja moguće ugroze zdravlja ljudi ili ekološkog incidenta. Surađuje sa časnikom za DDDD u planiranju, organizaciji i provedbi zadaća iz područja DDDD. Surađuje sa časnikom za DDDD pri nadzorima zoohigijenskih uvjeta u nastambama gdje su smještene službene životinje u OS RH.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu koji su propisani člankom 34. Zakona i posebne uvjete za prijam koji su propisani člankom 46. Zakona, osim godina života te posebna specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijalista koja su propisana člankom 6. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/2017) i Popisu posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenoga 2020.).

Posebna specijalistička znanja su stručna znanja koja se stječu završavanjem specijalističkih programa, višegodišnjim radom te stažiranjem na određenom sredstvu ili području rada.
Uvid u navedeni Popis posebnih specijalističkih znanja moguć je na temelju dogovora na adresi na kojoj se predaju prijave.

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Jedan kandidat može se javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci.

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/17).
Ministarstvo obrane isključivat će u postupku odabira kandidate koji nisu ispunili neke od propisanih uvjeta.

Odabrani kandidati upućuju se na osposobljavanje za vojnog specijalista koje se sastoji od prve razine dočasničke izobrazbe i programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja za kandidate koji nemaju odslužen vojni rok ili uspješno završeno dragovoljno vojno osposobljavanje. Nakon uspješnog završetka osposobljavanja primaju se u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se čin skupnika vojnog specijalista i raspoređuju se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, tel. 01/3784-214.

Rok za podnošenje vlastoručno potpisane prijave je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.