Javni natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/ časnice zdravstvene službe


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19; u daljem tekstu Zakon), članka 4. stavka 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2021. godinu u Hrvatsku vojsku, s planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/21-42/05, URBROJ: 50301-29/09-21-1 od 06. Svibnja 2021., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice zdravstvene službe

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ministarstvo obrane prima 10 (deset) kandidata za časnike zdravstvene službe, i to:

  1. sedam doktora medicine (doktori opće medicine ili specijalisti medicine grana)
  2.  dva doktora veterinarske medicine
  3. jednog magistra farmacije

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Dobna ograničenja:
Kandidati doktori veterinarske medicine i magistri farmacije mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021. godine.
Dobno ograničenje se ne odnosi na kandidate koji su doktori medicine i koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok, odnosno kandidati koji su doktori medicine i koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, moraju biti vojni obveznici sukladno čl. 20. stavku 2. točci 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18).

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13).
Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni u listopadu 2021. na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u studenom 2021.
Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01 / 37 84- 636 i 37 84-814.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je: 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.