Javni natječaj za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora/ica medicine za časnike/ce zdravstvene službe

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

Temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika („Narodne novine” broj: 158/13) i Plana prijama osoblja za 2019. godinu, Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora/ica medicine za časnike/ce zdravstvene službe

Ministarstvo obrane prima petnaest (15) kandidata/kinja za osposobljavanje za časnike zdravstvene službe.

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja (u daljnjem tekstu – natječaj) odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

Osposobljavanje kandidata za časnike započinje u mjesecu rujnu 2019. godine.

Kandidati se nakon završene časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se časnički čin natporučnika i raspoređuju se na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja: Požega i Zagreb, mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, nema dobnog ograničenja.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, sukladno članku 20. stavak 2. točka 1. Zakona o obrani („Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18), moraju biti vojni obveznici.

Svi kandidati, uz vlastoručno potpisanu prijavu, moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome – zvanje: doktor medicine)
  • potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnog odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika Domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)

Položen državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Kandidati koji nisu položili državni stručni ispit bit će prijamu u službu upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa važećim propisima, te o trošku Ministarstva obrane.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 13/14, 134/15 i 138/15).
Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili tražene uvjete.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu:
Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, telefon: 4861-302.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.