Javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Plana prijma osoblja za 2022. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/22-42/01, UBROJ: 50301-29/23-22-3, od 14. travnja 2022., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 200 kandidata za vojnika/mornara s početkom službe 14. lipnja 2022. godine.

Prijam kandidata provesti će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe kako slijedi;

MJESTO SLUŽBE BROJ KANDIDATA/KANDIDATKINJA
Benkovac 24
Bjelovar 6
Brijuni 1
Karlovac 15
Knin 16
Lastovo 1
Petrinja 51
Pula 3
Sinj 3
Split 10
Učka 1
Varaždin 11
Velika Gorica 18
Zagreb 15
Zemunik Donji 25
UKUPNO 200

 

Probni rad traje šest mjeseci.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2022. godine
  • uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

U vojničku službu mogu se primiti i ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti i potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.