Oglas za prijam namještenika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 48. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), a u skladu s Planom prijma osoblja za 2020. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja, KLASA: 022-03/20-42/01, URBROJ: 50301-29/23-20-2 od 27. veljače 2020., uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/2, URBROJ: 513-05-01-20-13 od 17. rujna 2020., Ministarstvo obrane raspisuje

 

O G L A S

za prijam namještenika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme

 

na radna mjesta namještenika III. vrste :

1. VODOINSTALATER – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Zagreb

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

2. MEHANIČAR SPECIJALIZIRANI-MONTER CENTRALNOG GRIJANJA – 1
izvršitelj/ica

Mjesto rada: Velika Gorica – Pleso

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera
 • Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja

3. GRADITELJSKI STOLAR- 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

4. LIČITELJ-SOBOSLIKAR- 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Karlovac

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

5. ZIDAR-KERAMIČAR- 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Požega

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

6. BRAVAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Požega

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

7. GRADITELJSKI LIMAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Požega

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

8. KROVOPOKRIVATELJ – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Požega

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

9. DOMAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Gakovo

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

10. GRADITELJSKI STOLAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Đakovo

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

11. ELEKTROINSTALATER – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Našice

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

12. VODOINSTALATER – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Našice

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

13. MEHANIČAR SPECIJALIZIRANI-MONTER CENTRALNOG GRIJANJA – 1
izvršitelj/ica

Mjesto rada: Gospić

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera
 • Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja

14. ELEKTROINSTALATER – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Udbina

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

15. ZIDAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Gašinci

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

16. ZIDAR-KERAMIČAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Gašinci

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

17. VODOINSTALATER – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Slunj

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

18. ELEKTROINSTALATER – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Slunj

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

19. STOLAR – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Slunj

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera

20. RUKOVATELJ ENERGETSKOG SUSTAVA -1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Mali Lošinj

Stručni uvjeti:

 • srednja strukovna škola odgovarajućeg smjera
 • Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja i/ili strojara kotlovskog postrojenja i sl.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima te uvjete propisane člankom 34. i 47. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

U Oružane snage Republike Hrvatske u statusu namještenika ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Namještenici se primaju u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
 3. presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi odgovarajuće struke
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne stariji od mjesec dana)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko kandidat/kinja ostvaruje takvo pravo
 6. presliku Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja i/ili strojara kotlovskog postrojenja i sl., za radna mjesta pod rednim brojem 2., 13. i 20.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose prioritetno poštom ili neposredno na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 0000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam namještenika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte naznačene u prijavi.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https: //branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine.

Oglas provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku: Komisija) koju imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune te s tim kandidatima provodi razgovor (intervju).

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi na razgovor (intervju) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na web stranici Ministarstva obrane (https://www.morh.hr).

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva obrane (https://www.morh.hr) istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr te internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Priloženi dokumenti:
120 KB