Potpora samozapošljavanju

Aktivnost osigurava  pripremu i podršku pri samozapošljavanju i usmjeravanje u područje poduzetništva (od provođenja ideje u poslovni plan, pripremnih  aktivnosti za pokretanje poslovanja, upoznavanje s propisima uvjetovanog osposobljavanja te ostalim pratećim aktivnostima.) Korisnici potpore samozapošljavanju također se informiraju o mogućnostima uključivanja u investicijske programe potpore samozapošljavanja koji su financirani iz fondova Europske unije.

Ministarstvo obrane korisnicima koji se odluče za samozapošljavanje refundira troškove izrade projektne dokumentacije kod verificiranih/certificiranih konzultanata. Korisnik ima pravo na refundaciju 85% iznosa cijene izrade projektne dokumentacije kod verificiranih/certificiranih konzultanata, koje mu isplaćuje Ministarstvo obrane, a najviše do iznosa od 5,000.00 kn. Ministarstvo obrane s korisnikom aktivnosti potpore samozapošljavanju, po prestanku službe, sklapa pojedinačne ugovore o refundaciji izrade projektne dokumentacije. Potpora samozapošljavanju provodi se na zahtjev pojedinca.