Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 182/03)

“U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 115/2002) u članku 74. stavku 1. iza riječi: »umirovljenja« dodaju se riječi: »tranzicije i izdvajanja«. U stavku 2. istog članka iza točke b) dodaje se nova točka c) koja glasi: »Odjel za tranziciju«. Točke c), d), e), f) i g) stavka 2. istog članka postaju točke d), e), f), g) i h).”

Priloženi dokumenti:
109 KB