Zaštita dostojanstva službenika i namještenika

Povjerljivi savjetnik

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11) i članka 81. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 89/12) propisano je da se u slučaju neželjenog ponašanja iz članka 84. ovoga Ugovora, državni službenik i namještenik može obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Sukladno navedenom u Ministarstvu obrane i OSRH imenovana je povjerljiva savjetnica

Žana Valić
Telefon: 01 45 67 645
Fax: 01/45 67 081
e-mail: zana.valic@morh.hr

Državni službenik ili namještenik može se obratiti povjerljivom savjetniku u slučaju neželjenog ponašanja kojim se narušava dostojanstvo državnih službenika i namještenika (ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome, uvrede, prijetnje, psovke, omalovažavanje, seksističko ponašanje, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad ili davanje dezinformacija, dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka, diskriminacija na temelju boje kože, rase, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja i sl.)

Povjerljiva savjetnica dužna je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ukoliko utvrdi da ono postoji.