Europska obrambena agencija

Europska obrambena agencija (European Defence Agency – EDA)je osnovana 2004. godine s ciljem pružanja potpore Vijeću Europske unije i državama članicama u njihovom nastojanju da unaprijede obrambene sposobnosti EU definirane smjernicama ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE I OBRAMBENE POLITIKE EUROPSKE UNIJE – The Common Security and Defence Policy (CSDP).

Kao dio Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije (ZVSP), Zajednička sigurnosna i obrambena politika (ZSOP) obuhvaća vojne operacije i civilne misije Unije.

ZSOP pruža politički okvir brojnim stalnim političkim i vojnim strukturama te operacijama u inozemstvu. Godine 1999. uvrštena je u ugovore EU-a, a od 2003. godine strategija na kojoj se temelji ZSOP utvrđuje se europskom sigurnosnom strategijom, dok Ugovor iz Lisabona pruža pravnu jasnoću u vezi s institucionalnim aspektima.

Nakon što je Europski parlament 14. prosinca 2016. godine donio Rezoluciju o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike, EDA je učvrstila postojeću, ali i dodatno unaprijedila svoju ulogu u razvoju obrane EU, a osobito u poticanju i koordiniranju razvoja kapaciteta. EDA je navedenom Rezolucijom dobila potporu Europskog parlamenta u jačanju.

Ovdje možete pregledati brošure o sustavu razvoja istraživanja i tehnoloških inovacija materijalno – tehničkih  sredstava dvojne namjene uz potporu Europske obrambene agencije korištenjem sredstava iz  Fondova Europske unije.

Brošura 1: EUROPSKA OBRAMBENA AGENCIJA- uloga, misije i zadaće

Brošura 2: Primjeri korištenja fondova EU za potrebe istraživanja, razvoja i proizvodnje sredstava dvojne (civilno-vojne) namjene

Brošura 3: Mogućnosti financiranja projekata za potrebe obrane sredstvima iz fondova EU