Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Opći podaci o tijelu javne vlasti

Ministarstvo obrane

Trg kralja Petra Krešimira IV. 1, 10000 Zagreb

Broj telefona: (+385 1) 4567 111
Broj telefaxa: (+385 1) 4613 310
E-mail: infor@morh.hr
Web adresa: www.morh.hr

Službenik za informiranje:

Ime i prezime Ruža Vučić
E-mail: sluzbenik.za.informiranje@morh.hr 
Telefon: (+385 1) 4567 401
Datum početka: 06.02.2018. 08:58
Datum završetka: 06.02.2018. 13:21

Priloženi dokumenti:
213 KB
19 KB