Javni natječaj za izbor za članove/ice nadzornog odbora u trgovačkom društvu Pomorski centar za elektroniku d.o.o.

Na temelju članka 4. Uredbe o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (Narodne novine, broj 95/10) Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor za članove/ice nadzornog odbora u trgovačkom društvu Pomorski centar za elektroniku d.o.o.