Javni natječaj za izbor kandidata za predsjednika i člana Uprave trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb – dva izvršitelja na razdoblje od četiri godine

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 
 

Na temelju članka 13. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, br. 12/19), a u vezi s člankom 31. stavkom 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18), Ministarstvo obrane objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata za predsjednika i člana Uprave trgovačkog društva
Agencija ALAN d.o.o. Zagreb – dva izvršitelja na razdoblje od četiri godine

Kandidati za predsjednika i člana Uprave trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb, osim uvjeta propisanih člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 i 114/22), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij tehničke ili društvene struke
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme iz točke 1. ovoga natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova
 4. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
 5. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
  • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanju vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne
  • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana
 1. znanje najmanje jednoga svjetskog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati za predsjednika i člana Uprave trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb, obvezni su priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točki 1. do 6. ovoga natječaja te članka 11. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, br. 12/19) – u daljnjem tekstu Uredba
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s člankom 11. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe, odnosno izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske obvezan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske
 • potvrdu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske obvezan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju okolnosti iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. Uredbe, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske obvezan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja se smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvodno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25 % temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili vlasnik udjela, o predmetnoj činjenici obvezan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavanju uvjete za ostvarenje toga prava, obvezni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog javnog natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), obvezni su uz prijavu na ovaj natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), obvezni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na ovaj natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu izbora kandidata te privolu za dostavu obavijesti o rezultatima ovoga natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s propisima odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18).

Predsjednik i član Uprave trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj za izbor kandidata za predsjednika i člana Uprave trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb objavit će se u Narodnim novinama, a obavijest o ovom natječaju objavit će se u Večernjem listu.

Javni natječaj objavit će se i na službenim internetskim stranicama Ministarstva obrane: https://morh.gov.hr/ te na internetskim stranicama trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb: https://www.aalan.hr/.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo obrane, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – za predsjednika i člana Uprave trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb – ne otvarati“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na ovaj natječaj, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj.

Svi kandidati, koji ispunjavaju uvjete iz ovoga natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo obrane, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kod razgovora kandidat je obvezan predočiti izvornike dokumentacije koju je obvezan dostaviti u skladu s člankom 12. Uredbe.

Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organizaciji rada i vođenju poslova, kao i poznavanje korporativnog upravljanja te poznavanje financija i upravljanje financijskim poslovanjem.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Po završetku ovoga javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.

Ministarstvo obrane zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja ovoga natječaja.

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.