Javni natječaj za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista u Oružanim snagama Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19 – u daljnjem tekstu Zakon), članka 11. stavak 2. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, broj 41/17) i Plana prijma osoblja za 2022. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/22-42/01, URBROJ: 50301-29/23-22-3 od 14. travnja 2022., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA
U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo obrane prima pet kandidata/kandidatkinja za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista časnika.

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

1. GLAZBENIK PRVI PULT (Saksofon), 1 izvršitelj
(redni broj 38 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: Zagreb
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Umjetničko područje, glazbena umjetnost, reprodukcija glazbe (saksofon)
Opis rada: Glazbenik prvi pult svira dionice manjeg značaja na svom instrumentu, pomaže u radu vođi dionice, mijenja vođu dionice u slučaju njegove odsutnosti, izvodi dionicu prvog pulta na pokusima, koncertima, snimanjima i protokolima.

2. GLAZBENIK TUTTIST (Rog), 1 izvršitelj
(redni broj 40 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: Zagreb
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Umjetničko područje, glazbena umjetnost, reprodukcija glazbe (rog)
Opis rada: Glazbenik tuttist na svom instrumentu izvodi dionice pratnje i izvodi dionicu drugog pulta.

3. GLAZBENIK TUTTIST (Trombon), 1 izvršitelj
(redni broj 40 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: Zagreb
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Umjetničko područje, glazbena umjetnost, reprodukcija glazbe (trombon)
Opis rada: Glazbenik tuttist na svom instrumentu izvodi dionice pratnje i izvodi dionicu drugog pulta.

4. GLAZBENIK TUTTIST (Klarinet), 1 izvršitelj
(redni broj 40 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: Zagreb
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Umjetničko područje, glazbena umjetnost, reprodukcija glazbe (klarinet)
Opis rada: Glazbenik tuttist na svom instrumentu izvodi dionice pratnje i izvodi dionicu drugog pulta.

5. GLAZBENIK TUTTIST (Truba), 1 izvršitelj
(redni broj 40 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: Split
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Umjetničko područje, glazbena umjetnost, reprodukcija glazbe (truba)
Opis rada: Glazbenik tuttist na svom instrumentu izvodi dionice pratnje i izvodi dionicu drugog pulta.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu koji su propisani člankom 34. Zakona i posebne uvjete za prijam koji su propisani člankom 46. Zakona, osim godina života te posebna specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijalista koja su propisana člankom 6. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/2017) i Popisom posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.).

Posebna specijalistička znanja su stručna znanja koja se stječu završavanjem specijalističkih programa, višegodišnjim radom te stažiranjem na određenom sredstvu ili području rada.
Uvid u navedeni Popis posebnih specijalističkih znanja moguć je na temelju dogovora na adresi na kojoj se predaju prijave.

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Jedan kandidat može sa javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci.

Prije odabirnog postupaka provodi se audicija te prednost pod jednakim uvjetima imaju kandidati s boljim umjetničkim rezultatom. Audiciju provodi stručno povjerenstvo iz sastava Orkestra OS RH.

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine, br.158/13), Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta

za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o vojnim specijalistima (Narodne novine, broj 41/17).
Ministarstvo obrane isključivat će u postupku odabira kandidate koji nisu ispunili neke od propisanih uvjeta.

Odabrani kandidati upućuju se na osposobljavanje za vojnog specijalista koje se sastoji od prve razine časničke izobrazbe i programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja za kandidate koji nemaju odslužen vojni rok ili uspješno završeno dragovoljno vojno osposobljavanje. Nakon uspješnog završetka osposobljavanja primaju se u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se čin poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista i raspoređuju se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, tel. 01/3784-214.

Rok za podnošenje vlastoručno potpisane prijave je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.