Javni natječaj za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista u Oružanim snagama Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19 – u daljnjem tekstu Zakon), članka 11. stavak 2. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine br. 41/17) i Plana prijma osoblja za 2023. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija vojnog osoblja KLASA: 022-03/23-42/01, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 6. travnja 2023., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA POPUNU USTROJBENIH MJESTA VOJNIH SPECIJALISTA
U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo obrane prima deset (10) kandidata/kandidatkinja za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista časnika i dočasnika.

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

HRVATSKA RATNA MORNARICA

1. GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp: 33AS61, poručnik vojni specijalist, 1 izvršitelj
(redni broj 34 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: SPLIT
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Viša ili prvostupanjska
Glavni medicinski tehničari/glavne medicinske sestre opće njege
Opis rada: Nadzire rad djelatnika ustrojstvene cjeline sukladno zakonskim odredbama i pravilima struke, sudjeluje u razvoju programa obuke, izobrazbe i školovanja dočasnika zdravstvene službe, prati stanje opreme i popunjenost zdravstvenim materijalnim sredstvima te objedinjuje redovite i izvanredne zahtjeve za ZdMS. Po potrebi provodi stručnu edukaciju, sudjeluje u koordinaciji aktivnosti koje provodi ustrojstvena cjelina, obavlja poslove i zadatke logističke i administrativne potpore te obnaša i druge poslove po zapovijedi nadređene osobe.

2. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp 33AS21, desetnik vojni specijalist, 2 izvršitelja
(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: PLOČE
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine
Medicinske sestre/medicinski tehničari
Opis rada: Obavlja sve poslove medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

3. STOMATOLOŠKI ASISTENT, VSSp: 33BS21, desetnik vojni specijalist, 1 izvršitelj
(redni broj 108 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: SPLIT
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine
Dentalni i ortopedski tehničari/dentalne i ortopedske tehničarke
Dentalni asistenti i terapeuti/dentalne asistentice i terapeutkinje
Opis rada: Obavlja sve zadaće stomatološkog asistenta u timu primarne zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKDM. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU

4. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp 33AS31, narednik vojni specijalist, 1 izvršitelj
(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: ZAGREB
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine
Medicinske sestre/medicinski tehničari
Opis rada: Obavlja sve poslove medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

5. MEDICINSKI TEHNIČAR, VSSp 33AS21, desetnik vojni specijalist, 5 izvršitelja
(redni broj 106 Popisa posebnih specijalističkih znanja VS)
Mjesto rada: ZAGREB (1), GOSPIĆ (1), KNIN (1), SPLIT (2)
Školska sprema, zvanje i dopunski uvjeti:
Srednja škola 4 godine
Medicinske sestre/medicinski tehničari
Opis rada: Obavlja sve poslove medicinskog tehničara u timu zdravstvene zaštite. Provodi dijagnostičke i terapeutske postupke. Stručno se redovito educira te redovito obnavlja odobrenje za samostalan rad HKMS. Odgovoran je za pravilno vođenje medicinske dokumentacije-zdravstveni karton, protokol ambulante.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu koji su propisani člankom 34. Zakona i posebne uvjete za prijam koji su propisani člankom 46. Zakona, osim godina života te posebna specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijalista koja su propisana člankom 6. Pravilnika o vojnim specijalistima (Narodne novine, br. 41/2017) i Popisu posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista (KLASA: 033-01/20-01/1, URBROJ: 512-06-20-18 od 23. studenog 2020.).

Posebna specijalistička znanja su stručna znanja koja se stječu završavanjem specijalističkih programa, višegodišnjim radom te stažiranjem na određenom sredstvu ili području rada.
Uvid u navedeni Popis posebnih specijalističkih znanja moguć je na temelju dogovora na adresi na kojoj se predaju prijave.

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Jedan kandidat može sa javiti na više ustrojbenih mjesta vojnih specijalista.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci.

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine, br.158/13), Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o vojnim specijalistima (Narodne novine br. 41/17).
Ministarstvo obrane isključivat će u postupku odabira kandidate koji nisu ispunili neke od propisanih uvjeta.

Odabrani kandidati upućuju se na osposobljavanje za vojnog specijalista koje se sastoji od prve razine dočasničke odnosno časničke izobrazbe i programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja za kandidate koji nemaju odslužen vojni rok ili uspješno završeno dragovoljno vojno osposobljavanje. Nakon uspješnog završetka osposobljavanja primaju se u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se čin poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista odnosno čin skupnika vojnog specijalista i raspoređuju se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, tel. 01/3784-857.

Rok za podnošenje vlastoručno potpisane prijave je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.