Javni natječaj za prijam kandidata/ kandidatkinja za časnike/ časnice

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE 

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19; u daljem tekstu Zakon o službi), članka 4. stavka 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2020. godinu klasa: 022-03/20-42/01, urbroj: 50301-29/23-20-2 od 27. veljače 2020., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice.

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ministarstvo obrane prima 34 (tridesetičetiri) kandidata za časnike i to:

 1. do 15 (petnaest) doktora medicine
 2. jednog doktora dentalne medicine
 3. do 2 (dva) doktora veterinarske medicine
 4. do 3 (tri) magistara psihologije
 5. do 3 (tri) magistra prava
 6. do 10 (deset) kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer, sveučilišni magistar) za popunu roda veze, sljedećih vrsta studijskih programa, odnosno zvanja:
  • preddiplomski stručni studij: stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike, stručni prvostupnik (baccalaureus) informacijske tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijske tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike, stručni prvostupnik (baccalaureus) poslovne informatike
  • preddiplomski sveučilišni studij: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike i tehnike
  • stručni diplomski studij: stručni specijalist inženjer elektrotehnike, stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije
  • sveučilišni diplomski studij: magistar inženjer elektrotehnike, magistar inženjer računarstva, magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva, magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije, sveučilišni magistar informatike, magistar računarstva i matematike, magistar edukacije fizike i matematike
 1. Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona o službi, isključivo na nepopunjena mjesta ukoliko kandidata za popunu nekog od zanimanja od 1.do 6. ne bude za popunu traženog broja, najviše do ukupno traženog broja.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi.

U službu u Hrvatsku vojsku ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi.

Dobna ograničenja

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine;

Dobno ograničenje se ne odnosi na  kandidate koji su doktori medicine i koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok, odnosno kandidati koji su doktori medicine i koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, moraju biti vojni obveznici sukladno čl. 20. stavku 2. točci 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18), .

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona o službi, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nije starija od 40 godina života do kraja 2020. godine .

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni u kolovozu 2020. na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu.

Nakon uspješnog završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost. Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnik, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona o službi izravno se raspoređuju na dužnost u skladu s osobnim činom i osposobljenošću.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)
 • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu RH (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 37 84- 636 i 37 84-814.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od objave u Narodnim novinama.