Javni natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13 i Plana prijma osoblja za 2022. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/22-42/01, URBROJ: 50301-29/23-22-3 od 14. travnja 2022., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ministarstvo obrane prima:

20 kandidata za časnike – vojne pilote, (sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike ili magistar inženjer aeronautike ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Dobno ograničenje:

Kandidati mogu imati najviše navršenih 27 godina života do kraja 2022. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Kandidati prije upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje) tijekom mjeseca srpnja 2022.

Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja odabrani kandidati za časnike vojne pilote će biti upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

  • Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:
    životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi u OS RH (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/3784-636.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od dana objave u Narodnim novinama.