Javni natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13 i Plana prijma osoblja za 2020. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/20-42/01, URBROJ: 50301-29/23-20-2 od 27. veljače 2020. Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote

 

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ministarstvo obrane prima:

1. Pet ( 5) sveučilišnih prvostupnika (baccalaureus) inženjera aeronautike – civilni piloti

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Ostali posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati propisani člankom 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske su:

  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine.
  • kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu.
  • kandidati koji imaju odslužen vojni rok ili završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja imaju prednost pri prijmu.

Kandidati za časnike za vojnog pilota, prije upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje) tijekom mjeseca srpnja 2020.

Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja kandidati za časnike će biti upućeni na temeljnu časničku izobrazbu.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.
Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: teritorij Republike Hrvatske.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi u OS RH (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).
Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili pojedini od uvjeta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu:
Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6. tel. 3784-636.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.