Javni natječaj za prijam kandidata/ kandidatkinja za časnike/ časnice zdravstvene službe

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine broj 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19; u daljnjem tekstu Zakon), članka 4. stavka 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2022. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja KLASA: 022-03/22-42/01, URBROJ: 50301-29/23-22-3 od 14. travnja 2022., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice zdravstvene službe

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ministarstvo obrane prima 14 kandidata za časnike, i to:

  1. do 11 doktora medicine ili specijalista medicine grana
  2. do 2 doktora veterinarske medicine, mjesto rada Knin i Zagreb, pod jednakim uvjetima prednost imaju kandidati s “B” vozačkom kategorijom
  3. 1 stručnog prvostupnika (baccalaureus) sestrinstva, mjesto rada Vinkovci

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Dobna ograničenja:

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2022. godine.

Dobno ograničenje se ne odnosi na kandidate koji su doktori medicine, odnosno moraju biti vojni obveznici sukladno članku. 20. stavku 2. točki 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19).

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13).
Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni u listopadu 2022. na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u studenom 2022.

Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: zanimanja pod rednim brojem 1. je teritorij Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel.: 01 / 37 84- 636 i 37 84-814.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.