Javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u vojničku službu u trajanju od 3 godine

U skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13) i Planom prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2014. godinu Ministarstvo obrane (Uprava za ljudske resurse), raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za ugovorni prijam vojnika/mornara
u vojničku službu u trajanju od 3 godine

Tijekom 2014. godine bit će primljeno ukupno 940 kandidata/kinja u vojničku službu u trajanju od tri godine, s početkom službe 3. ožujka 2014. i 3. studenoga 2014.

Mjesto službe: Republika Hrvatska.

Probni rad traje šest mjeseci.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu natječaj) mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13).

U službu u Oružane snage Republike Hrvatske ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13).

Posebni uvjeti za prijam propisani člankom 36. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13) su:

  • srednja stručna sprema
  • najviše navršenih 27 godina života do kraja  kalendarske  godine u kojoj se prima u  službu
  • odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji imaju stručnu spremu višu od propisane posebnim uvjetima.

Za kandidate/kinje koji budu primljeni u djelatnu vojnu službu propisana su ograničenja sindikalnoga i političkoga djelovanja propisana člankom 15. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata/kinje, Središnjici za upravljanje osobljem ili putem ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se kandidati/kinje nalaze na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Za prijam 3. ožujka 2014. prijave je potrebno vlastoručno potpisati i predati najkasnije u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za prijam 3. studenoga 2014. prijave je potrebno vlastoručno potpisati i predati najkasnije do 1. rujna 2014.

Ako ispunjavaju uvjete propisane ovim natječajem, smatraju se kandidatima/kinjama za prijam 3. ožujka 2014. i oni koji su se prijavili prije objave ovoga natječaja Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata/kinje, Središnjici za upravljanje osobljem ili putem ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se kandidati/kinje nalaze na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Svi kandidati/kinje koji nisu primljeni u prvom roku prijma ulaze u odabir i za drugi rok prijma.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenja o prebivalištu, uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, svjedodžbu/diplomu i ostale isprave koji se traže natječajem.

Uvjerenja o prebivalištu i uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ne smiju biti starija od šest mjeseci.

Isprave o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidati/kinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom na natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati/kinje prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br.158/13).

Kriteriji i postupak utvrđivanja zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta utvrđuju se posebnim pravilnikom.

Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate/kinje koji nisu ispunili uvjete na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Nakon provedenog postupka odabira u slučaju jednakog broja bodova dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata može ostvariti prednosti prijma.
Povjerenstvo za izbor kandidata imenuje ministar obrane.

U skladu s potrebama službe s kandidatima/kinjama koji budu primljeni u djelatnu službu po isteku prvoga ugovora može se sklopiti drugi odnosno treći ugovor o vojničkoj službi u trajanju do pet i do šest godina.