Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrane

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

objavljuje

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11) te u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrane za 2019. godinu, KLASA: 100-01/19-01/3, URBROJ: 512-01-19-2 od 21. svibnja 2019. godine, Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrane

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:


1. stručni/a suradnik/ca za potporu u javnoj nabavi – 1 izvršitelj/ica
SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE
Služba za provedbu postupaka javne nabave
Odjel za nabavu graditeljskih roba, usluga i ustupanja radova

Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog ili tehničkog smjera


2. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
SAMOSTALNI SEKTOR ZA VOJNOPOLICIJSKE POSLOVE
Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije
Odjel za analitiku

Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola


3. stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za NATO i EU
Odjel za EU

Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili humanističkog smjera


4. viši/a stručni/a referent/ica za poslove obrane – 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Osijek

Mjesto rada: Osijek

Uvjeti:
– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog ili tehničkog smjera


5. viši/a stručni/a referent/ica za poslove obrane – 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Split
Područni odsjek za poslove obrane Split

Mjesto rada: Split

Uvjeti:
– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog ili tehničkog ili prirodnog smjera


6. stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za proračun i analize
Služba za proračun
Odjel za pripremu i izradu proračuna

Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera


7. stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za proračun i analize
Služba za plan i analize
Odjel za strateško planiranje i planiranje rada

Mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili prirodnog smjera


Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

  •  je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
  • ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
  • nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
  • za njega/nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) članka 4. stavka 1. Uredbe, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz članka 37. stavka 2. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja nema odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja te koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Ispunjavanje uvjeta struke društvenog, tehničkog, humanističkog, odnosno prirodnog smjera utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“, broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16).

Popis prijavljenih kandidata/kinja Ministarstvo obrane dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ministarstvo obrane obrađuje podatke kandidata/kinja u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu provođenja ovog Javnog poziva.

Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju za više radnih mjesta podnose jednu prijavu na Javni poziv u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnih mjesta na koje se prijavljuju.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr).

Uz prijavu kandidati/kinje su obvezni dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. životopis;
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice);
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi);
  4. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci;
  6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvati će kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva na razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua).
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni poziv.

Odluku o izboru kandidata donosi ministar obrane, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S kandidatom/kinjom izabranim/om na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnog službenika i ne zasnivaju radni odnos, ali primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju mogu pristupiti polaganju državnog ispita i to najranije dva mjeseca prije isteka stručnog osposobljavanja, a ispit mogu polagati najduže do isteka stručnog osposobljavanja. Troškove prvog polaganja državnog ispita snosi Ministarstvo obrane.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te web-stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), na adresu: Ministarstvo obrane, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Služba za državne službenike i namještenike, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom “Za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

Javni poziv će biti objavljen na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web-stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr).

 

ZA UPRAVU ZA LJUDSKE POTENCIJALE

brigadir Anto Zelić

Priloženi dokumenti:
108 KB