Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ u akademskoj godini 2019/2020.

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo”

u akademskoj godini 2019/2020.

Poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo” izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja: tehnologija prometa i transport.

Nositelj poslijediplomskog sveučilišnog studija “Pomorstvo” je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, sa suradnim ustanovama: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, Hrvatsko vojno učilište “dr. Franjo Tuđman” i Hrvatska ratna mornarica.

Rok za podnošenje prijave je 9. rujna 2019. godine.
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET, Studentska 2, 51000 Rijeka, uz naznaku – Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo”.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti od administratora poslijediplomskog studija na e-mail: doktorski@pfri.hr i na broj telefona 051 338 411 (Evidencija studija) ili na web stranicama Fakulteta: www.pfri.uniri.hr.

Sastavni dio Natječaja čine i Upute za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo” u akademskoj godini 2019/20. koje su objavljene na www.pfri.uniri.hr (poveznica – Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo” u akademskoj godini 2019/20.).

Priloženi dokumenti:
252 KB
428 KB
257 KB