Objava imena predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  (“Narodne novine”, broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja  zakona, drugih propisa i akata, a  u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (“Narodne novine”, broj 12/2019), u sklopu portala “e-Savjetovanja” objavljena su imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Agencija ALAN d.o.o. Zagreb, na poveznici “Prijedlog kandidata za članove nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“.