Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru obrane na određeno vrijeme

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 66/19), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane raspisuje

 

O G L A S

za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru obrane na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra obrane, na radno mjesto

  • posebni savjetnik u Kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjet:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Poslove podrške ministru u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministar odlukom. Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova.
Osoba na radnom mjestu iz ovog oglasa nije državni/a službenik/ica, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva obrane te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.

Osoba na radnom mjestu iz oglasa ima:

  1. pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta 2,619 i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaće državnih službenika
  2. pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije imenovanja za obavljanje poslova podrške ministru bio/la zaposlen/a na neodređeno vrijeme te
  3. ostala prava iz radnog odnosa sukladno općim propisima o radu.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva obrane https://morh.gov.hr/

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis
  • motivacijsko pismo
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
  • preslik diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan podatak o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora osoba predložena za izbor predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo obrane, s naznakom: „Za oglas“, Stančićeva 6, Zagreb.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu, elektroničkom poštom, u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 86/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te je uz prijavu dužan/na priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Oglas, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Osoba predložena za imenovanje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o imenovanju dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od imenovanja.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta Komisija) imenuje ministar obrane. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste upućuje na razgovor (intervju) na kojem će se utvrđivati razlozi, motivacija i kompetencije kandidata/kinja prijavljenih na oglas.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar obrane ili osoba koju on ovlasti.

O izboru kandidata/kinja odlučuje ministar obrane.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva obrane https://morh.gov.hr/ najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom odluke o imenovanju.

Priloženi dokumenti:
16 KB
128 KB