Oglas za prijavu kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka u Oružane snage Republike Hrvatske

Pozivamo zainteresirane kandidate i kandidatkinje da se prijave za dragovoljno služenje vojnog roka, na koje će biti upućeni 30. ožujka 2009. godine u Požegu.

Uvjeti koje kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske;
 • da nije stariji od 30 godina;
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćnoosuđen za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo utrajanju više od tri mjeseca;
 • da nije odslužio vojni rok u zemlji ili inozemstvu;
 • da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Zdravstvenu sposobnost za vojnu službu svakog kandidata utvrdit će mjerodavne zdravstvene ustanove prije upućivanja na dragovoljno služenje vojnog roka.
Prilikom prijave kandidat je dužan u uredu za obranu ispuniti obrazac prijave,te priložiti:

 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • presliku potvrde o završenoj školi

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, ali je potrebno donijeti uredu za obranu na uvid izvornike dokumentacije.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa.
Prijave na oglas podnose se uredu za obranu prema mjestu prebivališta.
Dragovoljno služenje vojnog roka traje 14 tjedana.
Ročniku na dragovoljnom služenju vojnog roka pripada:

 • mjesečna novčana naknada (oko 2660,00 kn);
 • naknada putnih troškova za dolazak i odlazak na dragovoljno služenje vojnog roka, na nagradni vikend i na izvanredni dopust;
 • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje;
 • osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti;
 • smještaj i prehrana;
 • vojna odora, sportska i zaštitna oprema.

Po uspješno završenom programu obuke, u skladu s postignutim rezultatima uobuci, ročnicima će se ponuditi mogućnost prijama u djelatnu vojnu službu.