Zbrinjavanje državnih službenika i namještenika

O tranziciji i zbrinjavanju državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane RH

Tranzicija u sustavu upravljanja osobljem predstavlja završnu funkciju modela personalnog životnog ciklusa svake osobe u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske; djelatnih vojnih osoba i državnih službenika i namještenika.

Tranzicija u svom univerzalnom značenju predstavlja razdoblje tijekom kojeg dolazi do određene promjene. U konkretnom slučaju, tranzicija predstavlja pripremu izdvojenih državnih službenika i namještenika za statusnu i egzistencijalnu promjenu i ostvarenje nove karijere, kroz osiguranje institucionalne pomoći i aktivnih mjera zbrinjavanja.


 Zakonska polazišta

U svrhu uspostave tranzicije kao sustava pomoći i skrbi za vlastito osoblje koje napušta službu, Ministarstvo obrane RH, razvilo je i primjenjuje Program tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja Ministarstva obrane i Oružanih snaga  RH.

Navedeni Program, prihvaćen Zaključkom Vlade RH, KLASA: 800-01/02-02/2; URBROJ: 5030109-02-1 od 03. listopada 2002. godine, predstavlja temeljni dokument koji uređuje pitanja tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja.

Područje tranzicije državnih službenika i namještenika regulirano je Pravilnikom o tranziciji i pripremi prelaska djelatne vojne osobe na rad izvan Oružanih snaga ( «Narodne novine» broj 112/03), te Programom zbrinjavanja državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane RH, KLASA: 103- 01/12-02/1, URBROJ: 512-01-12-3 od 10. travnja 2012. godine.

O Programu zbrinjavanja državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane

Za državne službenike i namještenike, koji će tijekom preustroja ministarstva biti izdvojeni, Ministarstvo obrane je izradilo Program zbrinjavanja državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane, KLASA: 103-01/12-02/1, URBROJ: 512-01-12-3 od 10. travnja 2012. godine.

Uspostava Programa proizlazi iz potrebe da se izdvojenim državnim službenicima i namještenicima uključenim u proces izdvajanja i zbrinjavanja osigura institucionalna potpora te da se kroz odgovarajuće mjere zbrinjavanja stvore uvjeti za njihov prijelaz iz sustava državne uprave u sektor privatnog gospodarstva, odnosno za njihovo novo zapošljavanje ili samozapošljavanje putem osnivanja vlastitih oblika gospodarske djelatnosti.

Glavni ciljevi koji se postižu Programom zbrinjavanja su primjereno iskorištenje potencijala izdvojenih državnih službenika i namještenika kao osposobljenog i iskusnog osoblja, zatim unaprjeđenje dugoročnog i održivog sustava zbrinjavanja osoblja te slijedno poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja kao dio gospodarskog oporavka RH.

Program zbrinjavanja se temelji na individualnom pristupu svakoj osobi u procesu izdvajanja i zbrinjavanja, putem savjetovanja i odabira mjera zbrinjavanja.

Mjere zbrinjavanja međusobno se ne isključuju.

Tko provodi tranziciju i zbrinjavanje državnih službenika i namještenika?

Tranziciju i zbrinjavanje državnih službenika i namještenika provodi Odjel za izdvajanje i tranziciju, Službe za potporu i kvalitetu življenja, Sektora za potporu upravljanja ljudskim resursima, Uprave za ljudske resurse.

Odjel za izdvajanje i tranziciju funkcionalni je nositelj i ustrojstvena jedinica koja planira, programira, organizira i nadzire Program tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja Ministarstva obrane i OS RH, te je odgovoran za implementaciju i provedbu samog Programa.

Koji državni službenici i namještenici imaju pravo na uključenje u Program zbrinjavanja?

Sukladno Programu zbrinjavanja državnih službenika i namještenika, pravo na uključenje imaju svi državni službenici i namještenici, koji će tijekom preustroja Ministarstva obrane biti izdvojeni kao višak zaposlenih, a ne uključuje državne službenike i namještenike koji se izdvajaju temeljem umirovljenja i/ili organizacijskog izdvajanja.

Na koji način se državni službenici i namještenici mogu uključiti u Program zbrinjavanja?

Odjel za izdvajanje i tranziciju, po zaprimanju relevantnih podataka o izdvojenim državnim službenicima i namještenicima, kontaktira izdvojeno osoblje, te ih informira o mogućnosti uključenja u Program zbrinjavanja kao i svim mjerama zbrinjavanja iz Programa, koje su im dostupne istekom roka raspolaganja odnosno otkaznog roka.

Tijek pojedinačne tranzicije izdvojenih državnih službenika i namještenika započinje dragovoljnim uključenjem u Program zbrinjavanja, odnosno popunjavanjem OZ-1 obrasca. Izdvojeni državni službenici i namještenici mogu se uključiti u Program zbrinjavanja i neposrednim kontaktom s djelatnicima Odjela za izdvajanje i tranziciju.

Aktivne mjere zbrinjavanja državnih službenika i namještenika:

1. Mjera informiranja

Mjera informiranja osigurava pravodobne i cjelovite informacije o postupku uključenja, aktivnim mjerama zbrinjavanja te tijeku tranzicije za sve državne službenike i namještenike koje se žele uključiti u Program zbrinjavanja. Ova mjera
je obavezna za sve državne službenike i namještenike uključene u Program zbrinjavanja.

2. Mjera Tranzicijske radionice

Tranzicijska radionica je edukacijsko-savjetodavna priprema državnih službenika i namještenika uključenih u Program zbrinjavanja, za novo zapošljavanje i/ili samozapošljavanje, a obuhvaća informiranje o svima aktivnim mjerama zbrinjavanja, analizu karijernih sposobnosti, osvješćivanje vlastitih potencijala, usvajanje vještina za aktivno pronalaženje novog zaposlenja, poboljšanje komunikacijskih vještina, upoznavanje s osnovnim oblicima poslovnog organiziranja te izradu Osobnog plana nove karijere.

3. Mjera obrazovanja za novu karijeru

Mjera obrazovanja za novu karijeru, uključuje planiranje, organizaciju i provedbu točno određenih i verificiranih obrazovnih programa u obrazovnim institucijama i/ili ustanovama za obrazovanje odraslih, a kao mjera zbrinjavanja dostupna je svim državnim službenicima i namještenicima uključenim u Program zbrinjavanja.

Provodi se kroz pojedinačno savjetovanje s korisnikom Programa i odabirom pojedinačnog verificiranog obrazovnog programa u skladu s napisanim osobnim planom nove karijere, koji je temelj pojedinačnog tijeka tranzicije svakog korisnika Programa. Po završetku školovanja, Ministarstvo obrane refundira korisniku 85% iznosa cijene pojedinog obrazovnog programa, a najviše do iznosa 15.000,00 kuna.

4. Mjera savjetovanja o obrtu, malom i srednjem poduzetništvu

Mjera savjetovanja o obrtu, malom i srednjem poduzetništvu obuhvaća upoznavanje korisnika Programa zbrinjavanja sa trenutnim zakonskim i administrativnim okvirima te cjelokupnim procesom pokretanja gospodarske aktivnosti, kao i savjetodavnu pomoć pri pokretanju vlastite poduzetničke djelatnosti (obrta, tvrtke, zadruge, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i sl.).

5. Mjera savjetovanja i potpore pri pronalaženju novog zaposlenja

Mjera savjetovanja i potpore pri pronalaženju novog zaposlenja obuhvaća pružanje recentnih informacija o tržištu rada i modalitetima zapošljavanja kroz individualna savjetovanja korisnika Programa zbrinjavanja.

Korisnicima Programa zbrinjavanja dostupna je i stručna priprema za pronalaženje novog zaposlenja i savladavanje načina za uspješnije pronalaženje zaposlenja (pomoć u izradi životopisa i ponude za zaposlenje, priprema korisnika za razgovor s potencijalnim poslodavcem te slanje pisma preporuke poslodavcu).

Gdje se mogu dobiti detaljnije informacije o Programu zbrinjavanja državnih službenika i namještenika?

Detaljne informacije o cjelokupnom procesu tranzicije, uključenju i aktivnim mjerama zbrinjavanja izdvojenih državnih službenika i namještenika mogu se dobiti u: Odjelu za izdvajanje i tranziciju, Zagreb, Čerinina 23, te na brojevima telefona:

  • +385 (1) 4861 808
  • +385 (1) 4861 806
  • +385 (1) 4861 805